A hulladékokról általában
Hulladéknak tekintünk minden olyan anyagot (elhasználódott terméket, maradványt, leválasztott szennyező anyagot), amely az ember termelő-fogyasztó tevékenysége folyamán keletkezik, és amelyet az adott műszaki, gazdasági és társadalmi feltételek mellett tulajdonosa sem felhasználni, sem értékesíteni nem tud, illetve nem kíván, ezért kezelésről – környezetszennyezésének megelőzése érdekében – gondoskodni kell.
Sajnos éppen erről a fontos dologról – a kezelésről – feledkezünk el gyakran, pedig, ha ennek szabályait szigorúan betartanánk, sokkal kevesebb problémánk lenne a hulladékokkal. Ahhoz, hogy a hulladékokat gyűjteni, felhasználni, újrahasznosítani, vagy éppen ártalmatlanítani tudjuk, előbb csoportosítani kell őket. Ez többféleképpen történhet.
 
 

ú
A hulladékok csoportosítása:
 
Keletkezési hely szerint Termelési (ipari) hulladékok
Települési (kommunális) hulladélok
Veszélyesség szerint Különleges kezelést igénylő hulladékok
Különleges kezelést nem igénylő hulladékok
Halmazállapot szerint Szilárd 
Folyékony 
Iszapszerű 
Légnemű hulladékok
Hatás alapján Mérgező
Tűz- és robbanásveszélyes
Fertőző
Korrozív
Rádióaktív hulladékok

 

Napjainkban a hulladékgazdálkodás egyre nagyobb gondokat okoz. Például Ausztráliában a csomagolóanyag - ami elhasználása után hulladéknak fog minősülni - mennyisége az 1960-ban felhasznált 250 000 tonnáról 1986-ra 800 000 tonnára nőtt. Vagy itt van még egy példa. 1977 és 1983 között a betétes üvegekben forgalomba hozott italok eladása 10 %-kal, az eldobható csomagolásúaké viszont több mint 400 %-kal emelkedett. Ezek miatt természetesen a háztartási szemét is egyre nagyobb méreteket ölt.
 
 


A hulladékgazdálkodás lehetséges módszerei

Gyűjtés

- Elszállítás:
A veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása csakis környezetkímélő módon valósulhat meg, és közben nem szennyezheti a vizet, a levegőt és a talajt sem.

- Előkezelés:
Az a műveletsor, amely során a hulladék ártalmassága csökken, kezelhetősége előnyösen változik. Lehetséges lépései: aprítás, rostálás, tömörítés, mosás, beágyazás.

Feldolgozás

- Hasznosítás:
A hulladék közvetett vagy közvetlen visszajuttatása a termelés, szolgáltatás folyamatába. A hulladék égetése nem minősül hasznosításnak.

A hulladékok egy része azonban műszaki, technológiai okokból nem, vagy csak igen nagy költségráfordítással hasznosítható. Ezek környezetvédelmi szempontból megfelelő ártalmatlanításáról kell gondoskodni.

Ártalmatlanítás

- Kémiai hulladékkezelés:
Ilyen eljárások közé soroljuka semlegesítést, csapadékos leválasztást, hidrolízist, redukciót, oxidációt és az elektokémiai módszereket.

- Biokémiai hulladékkezelés:
Az a folyamat, amely során a hulladék szerves alkotóinak feldolgozása élő mikroszervezetek segítségével történik.

- Égetés:
Ilyen folyamat során a hulladék szervesanyag tartalma gázokká és vízzé elégve füstgáz formájában távozik a tűztérből. Az éghetetlen szervetlen anyagok salak és pernye formájában szilárd formában eltávolítandók.
 
 

Lerakás

- Rendezett lerakás (deponálás):
Különleges kezelést nem igénylő hulladék elhelyezése talajon vagy talajban, a környezetvédelmi és környezet-egészségügyi előírások és technológia szerint.

- Prizmás rendszerű lerakás:
A területfeltöltéses hulladék-elhelyezés egyik legkorszerűbb módszere. A prizma teljes felülete időben folyamatosan takarásra kerül.

- Rendezett biztonságos lerakás:
Különleges kezelést igénylő hulladékok lerakása fokozott biztonsági követelmények szerint.