Hidrobiológiai vizsgálati módszerek II. (BIB 2315) gyakorlat

2010/2011 II. féléves
Biológia alapszak
Ökológus  szakirány
Hidrobiológiai vizsgálati módszerek II. (BIB 2315) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1.
A molekulaspektrometria elvi alapjai. A molekulák energiaszintjei: az elektron, a rezgési és a forgási energiaszintek és változásaik. A kromofor csoportok és az elnyelést befolyásoló hatások.
 
2.
A tömegspektrometria elméleti alapjai. A minta bevitele, ionizálása és a fragmentálódás. A szeparálás és detektálás lehetőségei. A tömegspektrum és kiértékelési lehetőségei mennyiségi és minőségi vonatkozásban.
 
3.
Az elválasztástechnikai módszerek alapjai. A gázkromatográfia elvi alapjai. +6
Nagy hatékonyságú kombinált eljárások: GC-MS. A folyadék-kromatográfia elvi alapjai.
 
4.
A vízanalitikai vizsgálatok elektrokémiai módszerei. A pH meghatározásának elvi alapjai. A galvánelem, az elektromotoros erő, kombinált üvegelektród felépítése és működése. Ionszelektív elektródok
 
5.
A vizek ökológiai minősítéséhez felhasznált biológiai jellemzők. Biokémiai és anyagcsere-élettani folyamatok nyomon követésének módszertana. A fotoszintetikus aktivitás és a respirációs folyamatok mérésének lehetőségei.
 
6.
A vizek ökológiai minősítéséhez felhasznált élőlénycsoportok vizsgálatának módszertana a VKI szerint. A planktonikus élőlény-együttesek -bakterioplankton, fitoplankton és zooplankton- mintavételének és vizsgálatának módszertana. A bentikus életközösségek.
 
7.
A vizek ökológiai minősítéséhez felhasznált élőlénycsoportok vizsgálatának módszertana a VKI szerint. A makrofiták, a makroinvertebráták és a halak vizsgálatának módszertani alapjai.
 
8.
A természetes vizek fizikai, kémiai és biológiai monitoringja. A biomonitoring elméleti alapjai. A bioindikáció elve.
 
9.
Monitoring célú vizsgálatok a szerveződés különböző szintjein. Bioindikációs vizsgálatok lehetőségei sejt, szöveti és egyed szinten.
 
10.
Biokémiai és fiziológiai változások detektálásának lehetőségei monitoring célra. Bioindikációs vizsgálatok szupraindividuális szinten.
 
11.
Biomonitoring céljára felhasználható élőlények és élőlény-együttesek. Monitoring rendszerek alkalmazása a hidrobiológiai gyakorlatban. A VKI ajánlásai a monitorrendszerek telepítésére és működtetésére vonatkozóan.
 
12.
A mikrobiológiai kockázat jellemzése a vízi környezet és a vízi közművek területein. A mikrobiológiai és kémiai események eltérő volta a környezeti közegben. A kockázatelemzés, mint a környezet-egészségügy alapvető rendező elve és vizsgáló módszere.
 
 
13.
Toxikológia. Toxikológiai tesztek jellemzése, típusai, mérőmódszerek. A hőszennyezés hidrobiológiai hatásai.
 
 
  
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
lehetőség szerint részvétel az előadásokon.
A félévi ellenőrzések követelményei:
nincs
A tantárgyhoz rendelt kredit:
3
Az érdemjegy kialakítás módja:
max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:
  • Szóbeli és írásbeli felelet a kiadott témasor alapján.
Értékelés:
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles
Ajánlott irodalom:
Felföldy L. 1980: A biológiai vízminősítés. 4. kiadás. In: Vízügyi Hidrobiológia 16. – VGI, Budapest.
Németh J. 1998: A biológiai vízminősítés módszerei. In: Vízi Természet- és Környezetvédelem 7. – KGI, Budapest.
Padisák J. 2005: Általános limnológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
 
 
 
 

 

shadow