Anyagtudomány (KEM1206L) előadás

2012/2013 II. féléves

Kémiatanár MA

Anyagtudomány (KEM1206L) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

 

Atomszerkezet. A kvantumelmélet posztulátumai. A H-atom. A Schrödinger egyenlet. Kvantumszámok. A többelektronos atom szerkezete. Összetett atomi rendszerek. A kémiai kötés kvantummechanikai leírása. Kémiai kötéselméletek. Két- és többatomos kötések. Másodrendű kötések. Molekulák szimmetriája. Az elektromágneses sugárzás. Az elektronátmenetek jellemzői. Atom és molekula spektroszkópia. Átmenet a kötéstípusok között: a poláris kovalens kötés. Elektronegativitás. Dipólus momentum. A komplex vegyületek kötése. Kristálytérelmélet.

 

2

 

Dielektromos és mágneses sajátságok. Vezetési tulajdonságok. Vezető-, szupravezető. ellenállás-, szigetelőanyagok. Félvezetők, félvezető egykristályok előállítása. Szilárdtestek szerkezete, kristálytani fogalmak, rendszerek, jelölések. Rácshibák. Mérethatások az anyagstruktúrában, nano-, mikro-, makroszerkezetek. Nanokristályos mágneses anyagok. Többkomponensű rendszerek szerkezeti formái, polikristályos anyagok. Termikus viselkedés, állapotábrák, termikusan aktivált folyamatok. Intelligens anyagok, alakemlékező ötvözetek, folyadékkristályok, fényvezető szálak.

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

1 db beadandó elkészítése az első előadáson kiadott témából 2013. április 30-ig

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 1 db beadandó eredménye: 40 pont
  • írásbeli és szóbeli felelet a kiadott tételsor alapján: 60 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Brücher Ernő: Általános kémia, Debreceni Egyetem, 2004

William D. Callister: Materials Science and Engineering: an introduction.

John Wiely and Sons, ISBN: 0-471-32013-7

Kiss Éva: A kémia újabb eredményei, 95. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006

Ajánlott weboldalak:

http://www.sze.hu/~zsebok/A&T_jegyzet_2009.pdf

http://www.matsci.uni-miskolc.hu/nanotech/letoltes.htm

 

 

 

shadow