A Nyíregyházi Főiskola által indított BSc szakok

Környezettudományi Intézet:

Biológia alapszak:
Az alapszakon végzettek képesek a biológia legfontosabb összefüggésének elemzéseire, ismerik az új kutatási módszereket, alkalmasak biológiai feladatok tervezésére, megoldására és értékelésére. A szakirányok bioanalitikus, hidrobiológus és tanári képzéseket ölelnek fel, a végzetteknek kedvező az elhelyezkedési lehetőségeik.

bővebben >>

 Agrár és Molekuláris Kutató Intézet:

Kémia alapszak:
Az alapszakon olyan vegyészek képzése történik, akik az oklevél megszerzése után alkalmasak gyakorlati feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére analitikai laboratóriumokban, a vegyipari termelésben, valamint logisztikai, környezetvédelmi és analitikai területeken.

Szakirányok: vegyész szakirány és kémia tanári szakirány

bővebben >>

 

Környezettudományi Intézet:

Környezettan alapszak:
A cél olyan szakemberek képzése, akik környezettudományi ismereteik birtokában képesek: terepi felmérések és mintavételek végzésére, adatok feldolgozására, pályázati munkákban való aktív közreműködésre. Alkalmasak: környezet- és természetvédelemmel foglalkozó szervezeteknél, szakigazgatási, ipari, mezőgazdasági, vízügyi cégeknél munkakörök betöltésére. 

bővebben >>

 

Matematika és Informatika Intézet:

Matematika alapszak:
A képzés célja: matematikusok képzése, akik olyan elméleti és alkalmazott matematikai ismeretekkel rendelkeznek, melyek képessé teszik őket arra, hogy alapszintű matematikai ismereteiket műszaki, gazdasági, statisztikai és informatikai területen alkalmazzák, továbbá hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák. Alapfokozat birtokában a matematikus ismeri:

  • A matematika alapvető módszereinek alkalmazását;
  • Matematikai módszerek, elvek megszerzésének módjait és a kutatás fő módszereit;
  • A felmerülő problémák megoldási alternatíváit;
  • A matematikai elemzések eredményeit és azt - idegen nyelven és az informatika eszközeit is felhasználva - hatékonyan tudja kommunikálni.

A képzés felkészít a tanári mesterképzésre is.

bővebben >>

Programtervező informatikus alapszak:
A végzett programtervező informatikusok képesek szoftverfejlesztési feladatokat ellátni, szoftver orientált információs technológiai eszközöket és rendszereket létrehozni, működtetni. Az oklevél megszerzése kedvező elhelyezkedési lehetőségeket nyújt az információtechnológia területein.

bővebben >>

Informatikus könyvtáros alapszak:
A szak olyan könyvtárosok képzésére alkalmas, akik korszerű ismeretek birtokában képesek dokumentumok gyűjtésére, feldolgozására, közreadására; a könyvtári munka szervezésére. Felkészültek különböző információs rendszerek működtetésére is.

bővebben >>

 

Testnevelés és Sporttudományi Intézet:

A sportszervező alapszak:
A szakon szerzett közgazdasági és sporttudományi ismeretek birtokában a hallgatóknak jó elhelyezkedési lehetőségeik vannak országos és helyi hatáskörű sportszervezeteknél, sportvállalkozásoknál, mint szakmai ügyintézők, vagy vezető beosztásban. Lehetőségük van továbblépni az MSc képzésbe.

bővebben >>

Testnevelő-edző alapszak:
A szak célja olyan sportszakemberek képzése, akik jó elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a testkultúra és sport területén. A megszerzett tudással képesek a tanulókat és a sportolókat felkészíteni a növekvő fizikai terhelések elviselésére és az egészséges életmód kialakítására. Továbbléphetnek az MSc képzésbe.

bővebben >>

 

Turizmus és Földrajztudományi Intézet:

Földrajz alapszak:
A képzés célja olyan geográfusok képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk birtokában képesek a szakterületükön önálló ismeretszerzésre. Elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezet működéséről.

bővebben >>

shadow