Tanári mesterszak
történelemtanár szakképzettség mintatanterve
(5 féléves, 150 kredit)
2009/2010. tanévtől
Történelemtanár szakmai diszciplináris egység tantárgyai (40 kredit)
                                   
Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős szervezeti egység kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve Ekvivalencia Tantárgy teljes angol neve Tantárgy rövid magyar neve Tanári mester-képzési szak 
Ea. Gy. 1 2 3 4 5
Műveltségterületi/szakterületi tantárgyak                                  
Alapozó törzstárgyak  
Csak a minorképzésből érkezők számára; a TRM11xx kódszámú tárgyak felvétele kötelező, míg a TRM21xx kódszámú tárgyak közül a megadott párok közül egy felvétele kötelező. (Össz. 12 kredit felveendő)  
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc  TRM2111 0 2 G 2 TR Dr. Fazekas Rózsa     X         History of the (1848/49) Hungarian Revolution and War of Independence 1848/49 Történelemtanár
Magyarország a dualizmus korában TRM2121 0 2 G 2 TR Dr. Fazekas Rózsa   X           Hungary in the age of Dualism Dualizmus Történelemtanár
A dualizmus válsága 1. TRM1130 1 0 K 2 TR Dr. Zsoldos Ildikó   X           Crisis of Austro-Hungary Monarchy 1. Dualizmus válsága Történelemtanár
Anglia története (1485-1783) TRM1140 0 2 G 2 TR Dr. Aszalós Éva     X         History of England (1485-1783) Anglia Történelemtanár
Újkori egyetemes történelem 2 (Nyugat-Európa, Amerika) TRM1150 2 0 K 2 TR Prof. dr. Czövek István     X         World History of the Modern Age (Western Europe, America) Újkor Történelemtanár
Újkori egyetemes történelem 1.  TRM2161 0 2 G 2 TR Prof. dr. Czövek István     X         Modern History 1. Újkori 1. Történelemtanár
Újkori egyetemes történelem 2. TRM2171 0 2 G 2 TR Prof. dr. Czövek István   X           Modern History 2. Újkori 2. Történelemtanár
Magyarország külpolitikája (1918-1990) TRM1170 2 0 K 2 TR Dr. Vinnai Győző   X           Hungarian Foreign Policy (1918-1990) Külpolitika Történelemtanár
Szakmai törzstárgyak                                  
A TRM12xx kódszámú tárgyak felvétele kötelező, míg a TRM22xx kódszámú tárgyak közül a megadott párok közül egy felvétele kötelező. (Össz. 10 kredit felveendő)  
Urartu története és kultúrája vagy TRM2210 0 2 G 2 TR Dr. Buhály Attila   X           The Culture and History of Urartu Urartu Történelemtanár
A kereszténység a Római Birodalomban TRM2220 0 2 G 2 TR Dr. Óbis Hajnalka   X           The Christianity in the Empire of Rome Kereszténység Történelemtanár
Nemzeti mozgalmak a XIX. században  TRM2230 2 0 K 2 TR Prof. dr. Czövek István     X         National Movements in the 19th Century Nemzeti mozgalmak Történelemtanár
A XIX. század diplomáciája TRM2240 0 2 G 2 TR Prof. dr. Czövek István     X         The Diplomacy in the 20th Century Diplomácia Történelemtanár
Totalitárius eszmék TRM1250 0 2 G 2 TR Dr. Reszler Gábor       X       Totalitarian Ideas Totalitárius Történelemtanár
A modernizáció eredményei és problémái Magyarországon a dualizmus korában  TRM2260 0 2 G 2 TR Dr. Fazekas Rózsa       X       Results and Problems of Modernisation of Hungary in the Age of Dualism Modernizáció Történelemtanár
A zsidóság a dualizmus-kori Magyarországon TRM2270 0 2 G 2 TR Dr. Fazekas Rózsa       X       Jews in Hungary in the Age of Dualism Zsidóság Történelemtanár
Parlamentarizmus Magyarországon (1867-1918) TRM1280 0 2 G 2 TR Dr. Zsoldos Ildikó       X       Parliamentarism in Hungary (1867-1918) Parlamentarizmus Történelemtanár
   
Szakmódszertani tárgyak és gyakorlat (12 kredit)    
Mind az alap-, mind a minorképzésből érkezők számára kötelező!                                  
A történelemtanítás pedagógiai, pszichológiai vonatkozásai TRM1300 2 0 K 2 TR Dr. Óbis Hajnalka     X         Pedagogical and Psychological aspects of Teaching History Történelempedagógia Történelemtanár
Kompetencia alapú történelemtanítás TRM1305 0 2 G 2 TR Dr. Óbis Hajnalka       X       Competence Based Teaching History Kompetencia Történelemtanár
Történelemszemlélet kialakításának módszerei TRM1310 2 0 K 2 TR Dr. Buhály Attila     X         Methods of Developing a Historical View Történelemszemlélet Történelemtanár
Multimédia felhasználása a történelemtanításban TRM1320 0 2 G 2 TR Dr. Buhály Attila       X       Using Multimedia in Teaching History Multimédia Történelemtanár
Integrált szakmódszertan TRM1350 0 2 G 1 TR Prof. dr. Czövek István          X     Integrated Methodology Integrált Történelemtanár
Iskolai tanítási gyakorlat TRM9000 0 3 G 3 TK Dr. Szabó G. Ferenc TRM1300, TRM1310     X X     Theaching Practice Tanítás Történelemtanár
                                   
Differenciált szakmai ismeretek    
Az alapképzésből érkezők számára 16, a minorképzésből érkezők számára 4 kredit kötelező                                
Európa kulturális alapjai TRM2300 0 2 G 2 TR Dr. Óbis Hajnalka     X         Cultural Foundations of Europe Kulturális Történelemtanár
Etruszkológia TRM2310 0 2 G 2 TR Dr. Óbis Hajnalka   X           Etruscology Etruszk Történelemtanár
Hurri-urartui szövegolvasás TRM2320 0 2 G 2 TR Dr. Buhály Attila   X           Hurrian and Urartian Texts Huri-urartui Történelemtanár
Augustinus és kora TRM2330 0 2 G 2 TR Dr. Óbis Hajnalka   X           Augustinus and his Age Augustinus Történelemtanár
Hollandia aranykora a XVII. században TRM2340 2 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva   X           The Golden Age of Netherlands in the 17th Century Hollandia Történelemtanár
XIV. Lajos kora TRM2350 0 2 G 2 TR Dr. Aszalós Éva     X         The Age of Louis XIV XIV.Lajos Történelemtanár
A XIX. századi választási rendszerek TRM2360 0 2 G 2 TR Dr. Zsoldos Ildikó         X     Electoral Systems in the 19th Century Választás Történelemtanár
Európa társadalmai a XX. században TRM2370 0 2 G 2 TR Dr. Reszler Gábor         X     European Societies in the 20th Century Társadalom Történelemtanár
Az "aranykor": a Monarchia hétköznapjai TRM2380 0 2 G 2 TR Dr. Fazekas Rózsa         X     The „Golden Age”: Weekdays in the Monarchy Monarcha Történelemtanár
A magyar külpolitika és a kisebbségi kérdés (1920-1990) TRM2390 0 2 G 2 TR Dr. Vinnai Győző       X       The Hungarian Foreign Policy and the Issues of Minorities (1920-1990) Kisebbség Történelemtanár
Oroszország szláv politikája TRM2361 0 2 G 2 TR Prof. dr. Czövek István    X           Slav politics of Russia Szláv politika  
Szakképzettségi záró szigorlat TRM4000 0 0 S 0 TR Prof. dr. Czövek István          X     Comprehensive Exam Záró szig. Történelemtanár
   
Mestertanár pedagógiai - pszichológiai egység tantárgyai (40 kredit)  
Alapozó törzstárgyak (7 kredit)                             Basic Subjects    
A személyiség fejlődése TKM1001 2 0 K 2 TK Dr. Margitics Ferenc   X           Personality Development Szem.fejl. Tanári szak 
A tanítás mestersége TKM1002 2 0 K 3 TK Dr. Brezsnyánszky László   X           The Profession of Education Tan. mestersége Tanári szak 
Iskola és társadalom TKM1003 1 0 K 2 TK Dr. Venter György   X           School and Society Isk.és társ. Tanári szak 
Szakmai törzstárgyak (15 kredit)                               Professional Subjects    
Pedagógiai-szociálpszichológia TKM1010 2 0 K 2 TK Dr. Rozgonyi Tiborné dr. TKM1001   X         Social Psychology and Pedagogy Ped.szociál.pszich. Tanári szak 
A tanulói személyiség megismerése TKM1011 0 2 G 2 TK Dr. Györgyiné dr. Harsányi Judit TKM1001     X       Cognition of Pupils' Personality Tan.szem.megism. Tanári szak 
Személyiség és egészségpszichológia TKM1012 2 0 K 2 TK Dr. Margitics Ferenc TKM1001       X     Personality and Health Psychology Szem.eü.pszich. Tanári szak 
Szakmai önismeret TKM1013 0 2 Mai 2 TK Dr. Margitics Ferenc   X           Professional Self-awareness Szakm.önism. Tanári szak 
Pedagógiai tervezés és értékelés TKM1014 2 0 K 3 TK Dr. Szabó Antal TKM1002   X         Pedagogic Planning and Evaluation Ped.terv.értékelés Tanári szak 
Az iskolai szervezet és fejlesztése TKM1015 1 0 K 2 SP Dr. Torkos Katalin TKM1003     X       School organization and Development Isk.szerv.fejl. Tanári szak 
Differenciált tanulásszervezés* TKM1016 0 2 G 2 TK Dr. Szabó Antal TKM1002   X       TKM1017 Organising Differentiated Learning Diff.tan.szerv. Tanári szak 
A tanulásszervezés módszerei* TKM1017 0 2 G 2 TK Dr. Rozgonyi Tiborné dr. TKM1002   X       TKM1016 Learning Organization Methods Tan.szerv.módszert. Tanári szak 
* TKM 1016 és TKM 1017 egymást helyettesítő tárgyak                                  
   
Differenciált szakmai ismeretek (8 kredit választása kötelező) Differenciated Professional Knowledge  
A tanulási-tanítási folyamat pszichológiai kérdései (2 kredit választása kötelező)                             Psychologic Issues of the Teaching-Learning Process    
Kommunikáció elmélete és gyakorlata TKM2010 0 2 G 2 TI Imre Rubenné dr.   X           Theory and Practice of Communication Komm.elm.gyak. Tanári szak 
Pályalélektan-pályaorientáció TKM2011 0 2 G 2 TK Dr. Pauwlik Zsuzsa   X           Carreer Psychology and Orientation Pályalélekt.orient. Tanári szak 
Önszabályozó tanulás pszichológiája TKM2012 0 2 G 2 TK Dr. Rozgonyi Tiborné dr.   X           The Psychology of Self-regulated Learning Önsz.tan.pszi. Tanári szak 
Alkalmazott pedagógia (2 kredit választása kötelező)                             Applied Pedagogy    
Együttnevelés TKM2100 0 2 G 2 TK Dr. Rozgonyi Tiborné dr. TKM1014     X     TKM2101 Inclusive Education Együttnev. Tanári szak 
Multikulturális nevelés TKM2101 0 2 G 2 SP Bodnárné Kiss Katalin dr. TKM1014     X     TKM2100 Multicultural Education Multik.nev. Tanári szak 
Iskolakultúra (2 kredit választása kötelező)                             School Culture    
Tanárprofilok TKM2111 0 2 G 2 TI Kissné dr. Rusvai Julianna         X   TKM2112 Teacher Profiles Tanárprofil. Tanári szak 
Digitális pedagógia TKM2112 0 2 G 2 TI Dr. Dráviczki Sándor         X   TKM2111 Digital Pedagogy Digit.ped. Tanári szak 
A nevelés történeti dimenziói (2 kredit választása kötelező)                             Historical Dimensions of Education    
Alternatív pedagógiák és iskolák  TKM2121 0 2 G 2 TK Dr. Brezsnyánszky László TKM1003       X     Alternative Pedagogy and School Altern.ped.isk. Tanári szak 
Az európai iskolák története TKM2122 0 2 G 2 TK Dr. Brezsnyánszky László TKM1003       X     History of Schools in Europe Eu.isk.történet Tanári szak 
Gyakorlat (3 kredit)                                  
Iskolalátogatási gyakorlat TKM8000 0 2 G 3 TK Dr. Szabó Antal     X         School Attendance Practice Isk.látogatási gyak. Tanári szak 
Szakdolgozat TKM5000     G 5               X   Thesisi Szakdolg. Tanári szak 
   
Összefüggő szakmai gyakorlat, teljesítendő: 30 kredit  
Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése(egyik szakk.) TRM 0001 0 2 G 2 TK Dr. Czeglédy István           X   Preparation for teaching analising lessons F. a tan. az ó el. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 1. (Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése(másik szakk.) **M 0001 0 2 G 2 TK Dr. Czeglédy István           X   Preparation for teaching analising lessons F. a tan. az ó el. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 2. (Tanítás/foglalkozás(egyik szakk.) TRM 0002 0 3 G 4 TK Dr. Czeglédy István           X   Teaching Tanít. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 2. (Tanítás/foglalkozás(másik szakk.) **M 0002 0 3 G 4 TK Dr. Czeglédy István           X   Teaching Tanít. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 3. (Blokkszeminárium (egyik szakk.) TRM0013 0 1 Mai 1 TK Dr. Czeglédy István           X   Block Seminar Blokksz. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 3. (Blokkszeminárium (másik szakk.) **M0013 0 1 Mai 1 TK Dr. Czeglédy István           X   Block Seminar Blokksz. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 4. (Tehetségfejlesztő gyakorlat) TKM0004 0 1 G 2 TK Dr. Czeglédy István           X   Tutoring Talented Learners Tehetségfejl. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 5. (Hátránykompenzáló gyakorlat) TKM0005 0 1 G 2 TK Dr. Czeglédy István           X   Tutoring Weak Learners Hátránykomp. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 6. (Osztályfőnöki foglalkozás vezetése) TKM0006 0 1 G 2 TK Dr. Szabó G. Ferenc           X   Management of form teacher's lessons Oszt.fő.vez. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 7. (Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken) TKM0020 0 2 Mai 3 TK Dr. Czeglédy István           X   Education practice in different school contexts Nev.gyak vált. szint. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 8. (Sajátos funkcióju intézmények tevékenységének megismerése) TKM0030 0 2 Mai 2 SP Dr. Torkos Katalin           X   Studying the activity of institutions serving special funkctions Saj.intm.megism. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 9. (Portfólió készítése) TKM0010 0 2 G 5 TK Dr. Szabó G. Ferenc           X   Portfolio Portf.kész. Tanári szak 
Megjegyzés: a felkészülés tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése értékelése  a tanítás/foglalkozás és a blokkszeminárium tantárgyat mind a két szakon teljesíteni kell. Tantárgyfelvételnél a ** az adott szak (választott másik szak) megállapított kódját jelöli az alábbiak szerint: EN-ének-zene, FI-fizika, IN-ikluzív nevelés, IT-informatika, KE- kémia, MT-matematika, VK-vizuális és környezetkultúra, PD-pedagógia, TR-történelem, KE-kémiatanár