Tanári mesterszak
kémiatanár szakképzettség
mintatanterve (5 féléves, 150 kredit)
a 2010-11. tanévtől
Kémiatanár szakmai diszciplináris egység tantárgyai (40 kredit)
Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős szervezeti egység kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve Ekvivalencia Tantárgy teljes angol neve Tantárgy rövid magyar neve Tanári mester-képzési szak 
Ea. Gy. Labor 1 2 3 4 5
1. Alapozó törzstantárgyak (14 kredit) *,**                                    
Alkalmazott kémia 1.  KEM1101 2 0 0 K 4 Dr. Borda Jenő   x           Applied Chemistry Alkkém1 kémiatanár
Fizikai kémiai gyakorlat  KEM1405 0 1 0 G 1 AM Dr. Borda Jenő   x           Physical Chemistry Seminar Fizkémgyak kémiatanár
Fizikai kémiai labor KEM1404 0 0 4 G 3 AM Dr. Borda Jenő     x         Physical Chemistry Practical Course Fizkémlab kémiatanár
Fizikai kémia 3.   KEM1203 2 0 0 K 4 AM Dr. Borda Jenő     x         Physical Chemistry 3 Fizkém3 kémiatanár
Életfolyamatok Biokémiája  KEM1204 1 0 0 K 2 AM Prof. Dr. Dinya Zoltán     x         Physiological Biochemistry Életbio kémiatanár
2. Szakmai törzstantárgyak                                    
Kötelező szakmai tantárgyak (12 kredit)                                    
Tudomány- és környezettörténet KEM1215 2 0 0 K 2 KT Dr. Kiss Ferenc   x         KEM1205 History of Chemistry Kémtör kémiatanár
Anyagtudomány  KEM1206 2 0 0 K 2 AM Dr. Jekő József     x         Atomic and Molecular Structures Anyagtud kémiatanár
Bioorganikus kémia 1.  KEM1107 1 0 0 K 2 AM Prof. Dr. Dinya Zoltán       x       Bioorganic Chemistry 1 Bioorgkém1 kémiatanár
Bioorganikus kémia 2. KEM1208 0 0 2 G 2 AM Prof. Dr. Dinya Zoltán         x     Bioorganic Chemistry 2 Bioorgkém2 kémiatanár
A kémiai kutatás gyakorlata KEM1209 0 0 2 G 2 AM Prof. Dr. Dinya Zoltán     x         Research practice in Chemistry Kémkut kémiatanár
Érettségi és versenyfeladatok kémiából  KEM1110 0 2 0 G 2 BI Dr. Vincze György       x       Problem solving in chemistry (for high-school graduation and competition) Érettkém kémiatanár
Szakmódszertani tárgyak és gyakorlat (12  kredit)                                      
A kémia tanítása  KEM1111 2 0 0 K 3 KT Dr. Vallner Judit   x           Education in Chemistry Kémtan kémiatanár
A kémia tanítása gyakorlat 1.  KEM1212 0 0 2 G 2 KT Dr. Vallner Judit   x           Teaching Practice in Chemistry 1. Kémtangy1 kémiatanár
A kémia tanítása gyakorlat 2.  KEM1113 0 0 2 G 2 KT Dr. Vallner Judit     x         Teaching Practice in Chemistry 2. Kémtangy2 kémiatanár
Komplex tantárgypedagógia  KEM1214 2 0 0 K 2 KT Dr. Kiss Ferenc       x x     Complex pedagogy Komplextp kémiatanár
Iskolai tanítási gyakorlat KEM9000 0 60 0 G 3 TK Dr. Szabó G. Ferenc KEM1113     x x     School Practice Isktan kémiatanár
Differenciált szakmai ismeretek(12)*                                    
Szerkezet és anyagvizsgálati módszerek  KEM2115 2 0 0 K 2 AM Dr. Jekő József       x       Testing Methods of Materials and Structure Szerkvizs kémiatanár
Műszeres analitikai labor  KEM2117 0 0 4 G 3 AM Prof. Dr. Balogh József   x           Instrumental analytics Practice Müszanal kémiatanár
Alkalmazott kémia 2. KEM2218 2 0 0 K 3 Dr. Borda Jenő     x         Applied Chemistry 2. Alkkém2 kémiatanár
Vízkémia  KEM2219 2 0 0 K 2 AM Prof. Dr. Balogh József     x         Aquatic Chemistry  Vízkém kémiatanár
Környezeti kémia 1.  KEM2121 0 1 0 G 1 KT Dr. Vallner Judit       x       Environmental Chemistry Környkém1 kémiatanár
A fenntarthatóság KEM2122 0 1 0 G 1 KT Dr. Kiss Ferenc       x       Sustainable Development Fenntart kémiatanár
Ásványtan  KEM2123 2 0 0 K 3 KT Dr. Kiss Ferenc   x           Mineralogy  Ásvány kémiatanár
Ásványtan gyakorlat KEM2124 0 3 0 G 2 KT Dr. Kiss Ferenc   x           Mineralogy Practice Ásványgy kémiatanár
Mindennapi élet kémiája  KEM2224 2 0 0 K 3 AM Dr. Jekő József         x     Chemistry in Every Day Life Mindennapi kémiatanár
Számítógépes szimulációk módszertana KEM2225 0 3 0 G 4 FI Dr. Szolnoki Attila János         x     Methodology of computer simulations Számszimul kémiatanár
*A kémia BSc szakról belépő hallgatók az alapozó tantárgyak helyett 12 kredit további differenciált szakmai ismeretet vesznek fel.                                    
Szakképzettségi zárószigorlat KEM4000 0 0 0 S 0 AM Prof. Dr. Balogh József         X     Comprehensive Exam Zárószig. kémiatanár
Szabadon választható ("C" típusú) tantárgy (2 kredit)****                                    
                                     
Mestertanár pedagógiai - pszichológiai egység tantárgyai (40 kredit)    
Alapozó törzstárgyak (7 kredit)                               Basic Subjects    
A személyiség fejlődése TKM1001 2 0 0 K 2 TK Dr. Margitics Ferenc   X           Personality Development Szem.fejl. Tanári szak 
A tanítás mestersége TKM1002 2 0 0 K 3 TK Dr. Brezsnyánszky László   X           The Profession of Education Tan. mestersége Tanári szak 
Iskola és társadalom TKM1003 1 0 0 K 2 TK Dr. Venter György   X           School and Society Isk.és társ. Tanári szak 
Szakmai törzstárgyak (15 kredit)                                 Professional Subjects    
Pedagógiai-szociálpszichológia TKM1010 2 0 0 K 2 TK Dr. Rozgonyi Tiborné dr. TKM1001   X         Social Psychology and Pedagogy Ped.szociál.pszich. Tanári szak 
A tanulói személyiség megismerése TKM1011 0 2 0 G 2 TK Dr. Györgyiné dr. Harsányi Judit TKM1001     X       Cognition of Pupils' Personality Tan.szem.megism. Tanári szak 
Személyiség és egészségpszichológia TKM1012 2 0 0 K 2 TK Dr. Margitics Ferenc TKM1001       X     Personality and Health Psychology Szem.eü.pszich. Tanári szak 
Szakmai önismeret TKM1013 0 2 0 Mai 2 TK Dr. Margitics Ferenc   X           Professional Self-awareness Szakm.önism. Tanári szak 
Pedagógiai tervezés és értékelés TKM1014 2 0 0 K 3 TK Dr. Szabó Antal TKM1002   X         Pedagogic Planning and Evaluation Ped.terv.értékelés Tanári szak 
Az iskolai szervezet és fejlesztése TKM1015 1 0 0 K 2 SP Dr. Torkos Katalin TKM1003     X       School organization and Development Isk.szerv.fejl. Tanári szak 
Differenciált tanulásszervezés* TKM1016 0 2 0 G 2 TK Dr. Szabó Antal TKM1002   X       TKM1017 Organising Differentiated Learning Diff.tan.szerv. Tanári szak 
A tanulásszervezés módszerei* TKM1017 0 2 0 G 2 TK Dr. Rozgonyi Tiborné dr. TKM1002   X       TKM1016 Learning Organization Methods Tan.szerv.módszert. Tanári szak 
* TKM 1016 és TKM 1017 egymást helyettesítő tárgyak                                    
   
Differenciált szakmai ismeretek (8 kredit választása kötelező) Differenciated Professional Knowledge  
A tanulási-tanítási folyamat pszichológiai kérdései (2 kredit választása kötelező)                               Psychologic Issues of the Teaching-Learning Process    
Kommunikáció elmélete és gyakorlata TKM2010 0 2 0 G 2 TI Imre Rubenné dr.   X           Theory and Practice of Communication Komm.elm.gyak. Tanári szak 
Pályalélektan-pályaorientáció TKM2011 0 2 0 G 2 TK Dr. Pauwlik Zsuzsa   X           Carreer Psychology and Orientation Pályalélekt.orient. Tanári szak 
Önszabályozó tanulás pszichológiája TKM2012 0 2 0 G 2 TK Dr. Rozgonyi Tiborné dr.   X           The Psychology of Self-regulated Learning Önsz.tan.pszi. Tanári szak 
Alkalmazott pedagógia (2 kredit választása kötelező)                               Applied Pedagogy    
Együttnevelés TKM2100 0 2 0 G 2 TK Dr. Rozgonyi Tiborné dr. TKM1014     X     TKM2101 Inclusive Education Együttnev. Tanári szak 
Multikulturális nevelés TKM2101 0 2 0 G 2 SP Bodnárné Kiss Katalin dr. TKM1014     X     TKM2100 Multicultural Education Multik.nev. Tanári szak 
Iskolakultúra (2 kredit választása kötelező)                               School Culture    
Tanárprofilok TKM2111 0 2 0 G 2 TI Kissné dr. Rusvai Julianna         X   TKM2112 Teacher Profiles Tanárprofil. Tanári szak 
Digitális pedagógia TKM2112 0 2 0 G 2 TI Dr. Dráviczki Sándor         X   TKM2111 Digital Pedagogy Digit.ped. Tanári szak 
A nevelés történeti dimenziói (2 kredit választása kötelező)                               Historical Dimensions of Education    
Alternatív pedagógiák és iskolák  TKM2121 0 2 0 G 2 TK Dr. Brezsnyánszky László TKM1003       X     Alternative Pedagogy and School Altern.ped.isk. Tanári szak 
Az európai iskolák története TKM2122 0 2 0 G 2 TK Dr. Brezsnyánszky László TKM1003       X     History of Schools in Europe Eu.isk.történet Tanári szak 
Gyakorlat (3 kredit)                                    
Iskolalátogatási gyakorlat TKM8000 0 2 0 G 3 TK Dr. Szabó Antal     X         School Attendance Practice Isk.látogatási gyak. Tanári szak 
Szakdolgozat TKM5000 0 0 0 G 5               X   Thesisi Szakdolg. Tanári szak 
                                     
Szabadon választható ("C" típusú) tantárgy (2 kredit) Optionals  
   
Összefüggő szakmai gyakorlat, teljesítendő: 30 kredit                                    
Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése(egyik szakk.) KEM 0001 0 2 G 2 TK Dr. Czeglédy István           X   Preparation for teaching analising lessons F. a tan. az ó el. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 1. (Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése(másik szakk.) **M 0001 0 2 G 2 TK Dr. Czeglédy István           X   Preparation for teaching analising lessons F. a tan. az ó el. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 2. (Tanítás/foglalkozás(egyik szakk.) KEM 0002 0 3 G 4 TK Dr. Czeglédy István           X   Teaching Tanít. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 2. (Tanítás/foglalkozás(másik szakk.) **M 0002 0 3 G 4 TK Dr. Czeglédy István           X   Teaching Tanít. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 3. (Blokkszeminárium (egyik szakk.) KEM0013 0 1 Mai 1 TK Dr. Czeglédy István           X   Block Seminar Blokksz. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 3. (Blokkszeminárium (másik szakk.) **M0013 0 1 Mai 1 TK Dr. Czeglédy István           X   Block Seminar Blokksz. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 4. (Tehetségfejlesztő gyakorlat) TKM0004 0 1 G 2 TK Dr. Czeglédy István           X   Tutoring Talented Learners Tehetségfejl. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 5. (Hátránykompenzáló gyakorlat) TKM0005 0 1 G 2 TK Dr. Czeglédy István           X   Tutoring Weak Learners Hátránykomp. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 6. (Osztályfőnöki foglalkozás vezetése) TKM0006 0 1 G 2 TK Dr. Szabó G. Ferenc           X   Management of form teacher's lessons Oszt.fő.vez. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 7. (Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken) TKM0020 0 2 Mai 3 TK Dr. Czeglédy István           X   Education practice in different school contexts Nev.gyak vált. szint. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 8. (Sajátos funkcióju intézmények tevékenységének megismerése) TKM0030 0 2 Mai 2 SP Dr. Torkos Katalin           X   Studying the activity of institutions serving special funkctions Saj.intm.megism. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 9. (Portfólió készítése) TKM0010 0 2 G 5 TK Dr. Szabó G. Ferenc           X   Portfolio Portf.kész. Tanári szak 
Megjegyzés: a felkészülés tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése értékelése  a tanítás/foglalkozás és a blokkszeminárium tantárgyat mind a két szakon teljesíteni kell. Tantárgyfelvételnél a ** az adott szak (választott másik szak) megállapított kódját jelöli az alábbiak szerint: EN-ének-zene, FI-fizika, IN-ikluzív nevelés, IT-informatika, KE-kémia, MT-matematika, VK-vizuális és környezetkultúra, PD-pedagógia, TR-történelem, 
Számonkérés formái: K: kollokvium, G: gyakorlati jegy, S: szigorlat
*A kémia BSc szakról belépő hallgatók az alapozó tantárgyak helyett 12 kredit további differenciált szakmai ismeretet vesznek fel.
** Alkalmazott matematika és módszerei 1.,2, és Fizika tantárgyakat  azoknak a hallgatóknak kötelező felvenni, akik a BSc képzésben ezeket a tantárgyakat nem teljesítették
***Az Iskolai tanítási gyakorlat tantárgynál az óraszám a teljes féléves óraszámot jelenti.
**** Az intézményi kínálatból teljesítendő 2 kredit értékben.
*****A zárószigorlatot  a – szakmódszertanon kívül előírt –szakmai kreditek megszerzése után, a gyakorló félévet megelőzően kell letenni