Tanári mesterszak
történelemtanár szakképzettség mintatanterve
(2 féléves, 60kredit)
2009/2010. tanévtől
Történelemtanár szakmai diszciplináris egység tantárgyai (40 kredit)
Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős szervezeti egység kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve Ekvivalencia Tantárgy teljes angol neve Tantárgy rövid magyar neve Tanári mester-képzési szak 
Ea. Gy. 1 2
Kötelezően teljesítendő diszciplináris tárgyak (12 kredit)                        
A dualizmus válsága I. TRM1130 1 0 K 2 TR Dr. Zsoldos Ildikó   X     Crisis of Austro-Hungary Monarchy 1. Dualizmus válsága Történelemtanár
Anglia története (1485-1783) TRM1140 0 2 G 2 TR Dr. Aszalós Éva     X   History of England (1485-1783) Anglia Történelemtanár
Újkori egyetemes történelem 2 (Nyugat-Európa, Amerika) TRM1150 2 0 K 2 TR Prof. dr. Czövek István     X   World History of the Modern Age (Western Europe, America) Újkor Történelemtanár
Magyarország külpolitikája (1918-1990) TRM1170 2 0 K 2 TR Dr. Vinnai Győző   X     Modern History 2. Újkori 2. Történelemtanár
Totalitárius eszmék TRM1250 0 2 G 2 TR Dr. Reszler Gábor   X     Totalitarian Ideas Totalitárius Történelemtanár
Parlamentarizmus Magyarországon (1867-1918) TRM1280 0 2 G 2 TR Dr. Zsoldos Ildikó   X     Parliamentarism in Hungary (1867-1918) Parlamentarizmus Történelemtanár
Kötelezően teljesítendő szakmódszertani tárgyak és gyakorlat (12 kredit)    
A történelemtanítás pedagógiai, pszichológiai vonatkozásai TRM1300 2 0 K 2 TR Dr. Óbis Hajnalka   X     Pedagogical and Psychological aspects of Teaching History Történelempedagógia Történelemtanár
Kompetencia alapú történelemtanítás TRM1305 0 2 G 2 TR Dr. Óbis Hajnalka   X     Competence Based Teaching History Kompetencia Történelemtanár
Történelemszemlélet kialakításának módszerei TRM1310 2 0 K 2 TR Dr. Buhály Attila   X     Methods of Developing a Historical View Történelemszemlélet Történelemtanár
Multimédia felhasználása a történelemtanításban TRM1320 0 2 G 2 TR Dr. Buhály Attila   X     Using Multimedia in Teaching History Multimédia Történelemtanár
Integrált szakmódszertan TRM1350 0 2 G 1 TR Prof. dr. Czövek István     X   Integrated Methodology Integrált Történelemtanár
Szakképzettségi záró szigorlat TRM4000 0 0 S 0 TR Prof. dr. Czövek István     X   Comprehensive Exam  Zárószig Történelemtanári
Iskolai tanítási gyakorlat TRM9000 0 3 G 3 TK Dr. Czeglédy István     X   Theaching Practice Tanítás Történelemtanár
Választható tárgyak (14 kredit kötelezően választandó)  
Az 1848/49.-es forradalom és szabadságharc TRM2111 0 2 G 2 TR Dr. Fazekas Rózsa   X     History of the (1848/49) Hungarian Revolution and War of Independence 1848/49 Történelemtanár
Magyarország a dualizmus korában TRM2121 0 2 G 2 TR Dr. Fazekas Rózsa   X     Hungary in the age of Dualism Dualizmus Történelemtanár
Újkori egyetemes történelem 1. TRM2161 0 2 G 2 TR Prof. dr. Czövek István   X     Modern History 1. Újkori 1. Történelemtanár
Újkori egyetemes történelem 2. TRM2171 0 2 G 2 TR Prof. dr. Czövek István   X     Modern History 2. Újkori 2. Történelemtanár
Urartu története és kultúrája TRM2210 0 2 G 2 TR Dr. Buhály Attila   X     The Culture and History of Urartu Urartu Történelemtanár
A kereszténység a Római Birodalomban TRM2220 0 2 G 2 TR Dr. Óbis Hajnalka   X     The Christianity in the Empire of Rome Kereszténység Történelemtanár
Nemzeti mozgalmak a XIX. században TRM2230 2 0 K 2 TR Prof. dr. Czövek István   X     National Movements in the 19th Century Nemzeti mozgalmak Történelemtanár
A XIX. század diplomáciája TRM2240 0 2 G 2 TR Prof. dr. Czövek István   X     The Diplomacy in the 20th Century Diplomácia Történelemtanár
A modernizáció eredményei Magyarországon a dualizmus korában TRM2260 0 2 G 2 TR Dr. Fazekas Rózsa   X     Results and Problems of Modernisation of Hungary in the Age of Dualism Modernizáció Történelemtanár
A zsidóság a dualizmus-kori Magyarországon TRM2270 0 2 G 2 TR Dr. Fazekas Rózsa   X     Jews in Hungary in the Age of Dualism Zsidóság Történelemtanár
Európa kulturális alapjai TRM2300 0 2 G 2 TR Dr. Óbis Hajnalka     X   Cultural Foundations of Europe Kulturális Történelemtanár
Etruszkológia TRM2310 0 2 G 2 TR Dr. Óbis Hajnalka   X     Etruscology Etruszk Történelemtanár
Hurri-urartui szövegolvasás TRM2320 0 2 G 2 TR Dr. Buhály Attila   X     Hurrian and Urartian Texts Huri-urartui Történelemtanár
Augustinus és kora TRM2330 0 2 G 2 TR Dr. Óbis Hajnalka   X     Augustinus and his Age Augustinus Történelemtanár
Hollandia aranykora TRM2340 2 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva   X     The Golden Age of Netherlands in the 17th Century Hollandia Történelemtanár
XIV. Lajos kora TRM2350 0 2 G 2 TR Dr. Aszalós Éva   X     The Age of Louis XIV XIV.Lajos Történelemtanár
A XIX. századi választási rendszerek TRM2360 0 2 G 2 TR Dr. Zsoldos Ildikó   X     Electoral Systems in the 19th Century Választás Történelemtanár
Európa társadalmai a XX. században TRM2370 0 2 G 2 TR Dr. Reszler Gábor     X   European Societies in the 20th Century Társadalom Történelemtanár
Az „aranykor”: Monarchia hétköznapjai TRM2380 0 2 G 2 TR Dr. Fazekas Rózsa   X     The „Golden Age”: Weekdays in the Monarchy Monarcha Történelemtanár
A magyar külpolitika és a kisebbségi kérdés (1920-1990) TRM2390 0 2 G 2 TR Dr. Vinnai Győző   X     The Hungarian Foreign Policy and the Issues of Minorities (1920-1990) Kisebbség Történelemtanár
Szabadon választható ("C" típusú) tantárgy (2 kredit)  
   
A pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai  
Kötelezően teljesítendő (10 kredit)                            
Iskola és társadalom TKM1003 1 0 K 2 TK Dr. Venter György     X   School and Society Isk.és társ. Tanári szak 
Szakmai önismeret TKM1013 0 2 Mai 2 TK Dr. Margitics Ferenc   X     Professional Self-awareness Szakm.önism. Tanári szak 
Differenciált tanulás-szervezés TKM1016 0 2 G 2 TK Dr. Szabó Antal   X     Organising Differentiated Learning Diff.tan.szerv. Tanári szak 
Együttnevelés * TKM2100 0 2 G 2 TK Dr. Rozgonyi Tiborné dr.     X TKM2101 Inclusive Education Együttnev. Tanári szak 
Multikulturális nevelés* TKM2101 0 2 G 2 SP Bodnárné dr. Kiss Katalin     X TKM2100 Multicultural Education Multik.nev. Tanári szak 
Önszabályozó tanulás pszichológiája ** TKM2012 0 2 G 2 TK Dr. Rozgonyi Tiborné dr.     X   The Psychology of Self-regulated Learning Önsz.tan.pszi. Tanári szak 
Digitális pedagógia ** TKM2112 0 2 G 2 TI Dr. Dráviczki Sándor     X    Digital Pedagogy Dig.ped. Tanári szak 
Megjegyzés:  * TKM2100, TKM2101 tantárgyak közül az adott félévben meghírdetett tantárgyat kell teljesíteni        
                     ** TKM2012 és TKM2112-ből az adott félévben meghírdetett tantárgyat kell teljesíteni  
   
Összefüggő szakmai gyakorlat, teljesítendő 10 kredit  
Összefüggő szakmai gyakorlat  1. (Felkészülés a tanításra és az óra elemzése, értékelése) TRM0001 0 2 G 2 TK Dr. Czeglédy István     X   Preparation for teaching analising lessons F. a tan. az ó el. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 2. (Tanítás/foglalkozás) TRM0002 0 3 G 4 TK Dr. Czeglédy István     X   Teaching Tanít. Tanári szak 
 Összefüggő szakmai gyakorlat 3. (Blokkszeminárium) TRM0013 0 1 Mai 1 TK Dr. Czeglédy István     X   Block Seminar Blokksz. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 9. (Portfólió készítése) TKM0011 0 2 G 3 TK Dr.Szabó G. Ferenc     X   Portfolio Portf.kész. Tanári szak 
    ♣ Levelező képzésben a konzultációs óraszám a féléves kontakt óra 3o%-a