Skip to Content

Tisztelt Hallgatók!

Tisztelt Hallgatók!

Elérkeztünk a 2010/2011 tanév II. félévének regisztrációs hetéhez. Ezen a héten valamennyi hallgatónak regisztrálnia kell a NEPTUN rendszerben, a mintatanterveit, valamint egyéni előrehaladási szándékait figyelembe véve össze kell állítania egyéni tanrendjét, amely a tantárgyfelvételeket jelenti. Azon hallgatóknak, akik tanulmányi jogviszonyukat szüneteltetni akarják, ugyancsak ezen hétvégéig kell bejelenteniük - a célra rendszeresített nyomtatványon - szándékukat, a TVSZ 3. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha ezen kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, a félévük aktívnak minősül akkor is (kreditindex nélkül), ha nem vesznek fel egyetlen tantárgyat sem, nem vesznek részt a foglalkozásokon és egyetlen vizsgakövetelményt sem teljesítenek. A költségtérítéses hallgatók hallgatói jogviszonya sem szűnik meg, így az esedékes költségtérítést is meg kell fizetniük, amely igaz csak alapdíj lesz, a teljes költségtérítési összeg 40%-a. Körültekintően kell felvenni a tantárgyakat, hiszen a felvett kreditek nem teljesítése fizetési kötelezettséget von maga után, amely alól felmentést nem adhatunk! Arra is oda kell figyelni, hogy a hallgatói jogviszony csak a TVSZ 3. § (5) bekezdésében foglalt esetekben szűnik meg. Aki tehát nem jelenti be megszüntetési szándékát, annak a fizetési kötelezettsége akkor is fenn áll, ha foglalkozásokon nem vesz részt. Arra való hivatkozással, hogy tanulmányokat nem folytattam, a kötelezettség alól nem lehet mentesülni. A költségtérítéses hallgatóknak a költségtérítés összegét a regisztrációs hét végéig kell megfizetni, annak elmulasztása esetén a TJSZ szerinti pótdíjat is fel kell számolnunk. Nagyon sok hallgató ezen kötelezettségeit csak akkor veszi tudomásul, amikor a mulasztására már írásban is felszólítjuk. A késedelmes fizetési haladék kérése esetén is fel kell számolnunk a pótdíjat, így nyomatékosan felhívjuk hallgatóink figyelmét a határidők pontos betartására. Akik még elmaradtak tanulmányi teljesítményeikkel arra különösen figyeljenek oda, hogy az első két félévben legalább 15 kreditet teljesíteniük kell ahhoz, hogy hallgatói jogviszonyuk fennmaradjon. Valamennyi hallgatót érintően, két aktív félév teljesítményét évvégén külön is értékeljük. Azon államilag támogatott hallgatók, akiknek kreditteljesítménye nem éri el az ajánlott mintatanterv kreditértékének legalább 50%-át - a hallgatói létszám 15%-ának mértékéig - átsorolásra kerülhetnek költségtérítéses képzési formára, a legjobb teljesítményű költségtérítéses hallgatók pedig államilag támogatottak lehetnek. A fentiekre azért hívjuk fel figyelmüket, hogy ne kerüljenek váratlan helyzetekbe, s ne kelljen szembesülniük számunkra is váratlan kellemetlenségekkel.

Tanulmányaikhoz valamennyiüknek sok sikert és zökkenőmentes előrehaladást
kívánunk!

HAKFO