ELTE ITK ORIGÓ

 

ELTE ITK Origó
 

Tájékoztató

 

A Nyíregyházi Főiskola Szaknyelvi és Idegennyelvi Kommunikációs Központja az Idegennyelvi Továbbképző Központ ORIGÓ államilag elismert nyelvvizsgarendszer akkreditált vizsgahelye, szintező típusú, moduláris jellegű, általános nyelvi anyagú, kétnyelvű vizsgákat szervez három szinten (alap-, közép- és felsőfokon), illetve "magyar mint idegen nyelv"-ből egynyelvű vizsgát is lehet tenni alap-, közép- és felsőfokon. Jelenleg az ELTE ITK nyelvvizsgarendszerében az alábbi nyelvekből lehet államilag elismert nyelvvizsgát tenni:
 
  • angol, arab, beás cigány, bolgár, cseh, dán, eszperantó, finn, francia, héber, horvát, japán, kínai, lengyel, lovári cigány, német, olasz, orosz, portugál, román, spanyol, svéd, szerb, szlovák, szlovén, török, újgörög élő idegen nyelvekből, valamint latin és ógörög nyelvből (kétnyelvű vizsgák)
  • magyar mint idegen nyelvből (egynyelvű vizsga és 2001. december 31-ig kétnyelvű állami nyelvvizsga is)
 
Vizsgákra a 14. életévüket betöltött személyek jelentkezhetnek.
A vizsgázónak személyazonosságát a vizsga megkezdése előtt érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel kell igazolnia. A személyazonosság hitelt érdemlő igazolása nélkül a jelentkező a vizsgát nem kezdheti meg.
A jelentkezéshez jelentkezési lapot kell kitölteni, amely a Nyíregyházi Főiskola Szaknyelvi és Idegen Nyelvi Kommunikációs Központjában (Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. „B” épület 123.) kapható, és a jelentkezési határidő figyelembe vételével ugyanezen a címen adható le.
A jelentkezési lapot olvashatóan, lehetőleg nyomtatott betűkkel kell kitölteni, ill. a kívánt részt be kell karikázni, vagy X-elni. Egy jelentkezési lapon csak egy nyelvből, valamely fok egy típusára lehet jelentkezni. Ha több nyelvből vagy több helyen kíván egy időszakban vizsgázni, vegye figyelembe, hogy a vizsgaidőpontok egybeeshetnek.
 

Vizsgatípusok

 

Alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsga tehető fokonként 3 típusban: "A","B" és "C".
 
Az "A" típus mindhárom fokon azt jelenti, hogy a jelölt "beszédértés +beszédkészség" mérésére szolgáló feladatokból vizsgázik. A kétnyelvű rendszerben az 'A' típusú vizsgák körülbelüli időtartama: alapfokon 10 perc, középfokon 15 perc, felsőfokon 20 perc. A laborfeladat megoldására kb. 20 perc áll rendelkezésre.
A "B" típus mindhárom fokon azt jelenti, hogy a jelölt "íráskészség +olvasott szöveg értése" mérésére szolgáló feladatokat old meg nyomtatott szótár segítségével, valamint közép- és felsőfokon 50 feladatból álló nyelvtani, lexikai tesztet szótár nélkül. A 'B' típusú vizsgák időtartama: alapfokon 1 óra; középfokon 3 és fél óra; felsőfokon 4 és fél óra, amelyből közép- és felsőfokon a teszt megoldására 30 perc jut.
A "C" típus mindhárom fokon azt jelenti, hogy a jelölt mind a négy készség (beszédértés, beszédkészség, íráskészség, olvasott szöveg értése) mérésére szolgáló feladatokat old meg. A "C" típusú vizsga két részben is letehető. Tetszőleges sorrendben sikerrel vizsgázik "A", ill. "B" típusból, ekkor bizonyítványai egyenértékűek a "C", vagyis a teljes vizsgával.
A vizsga mindegyik típusban és mindhárom fokon akkor sikeres, ha a jelölt a feladatokat legalább 60%-os összesített eredménnyel oldja meg, valamint eléri készségenként a minimális 40%-ot. Ezen százalékok alatti teljesítmény esetén az értesítőben a "nem felelt meg" minősítés szerepel.
 
Vizsgahalasztás
Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, a vizsga előtt vagy a vizsga után nem később, mint 10 nap elteltével írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kérheti a vizsga elhalasztását. Halasztás az első vizsgaidőponttól számított 6 hónapon belüli időszakra kérhető 3.100,-Ft különeljárási díj fejében. Vizsgahalasztás csak egy alkalommal engedélyezhető!
 
Eredmények iránti érdeklődéshez kattintson az alábbi linkre:
 
A szóbeli vizsgák eredményéről telefonon nem adunk felvilágosítást. A szóbeli vizsga eredményeit a vizsgáztató helyeken -a vizsgát követően- kifüggesztjük. A labor (magnóhallgatás) és az írásbelik eredményéről legkésőbb a vizsga napját követő 30. naptól elsősorban az interneten lehet érdeklődni. A telefonos és internetes adatszolgáltatásunk ugyanazt az adatbázist használja, ezért kérjük, ha az interneten még nem elérhető az eredménye, telefonon sem tudunk eredményt közölni. A dolgozatokat név nélkül javítjuk, ezért "sürgősségi" javítást nem tudunk vállalni!
 
Dolgozatok megtekintése
 
A dolgozatok és a hallás utáni értés mérését szolgáló feladatlapok csak a budapesti Vizsgaközpontban tekinthetők meg. A megtekintésre az Ügyfélszolgálattól egy héttel korábban időpontot kell kérni a 061-459-9614-es telefonszámon.
Az írásbeli dolgozat nem adható ki, nem (fény) másolható, jegyzetek arról nem készíthetők, azt csak a vizsgázó és még egy (javaslat: a nyelvet jól ismerő) személy tekintheti meg. (A megtekintés e módját 1999-ben - a panaszokat megvizsgálva- az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, valamint általános helyettese nem nyilvánította alkotmányos jogokat sértőnek.)
 
Felülvizsgálati kérelem benyújtása
 
A vizsgázók által 2011. január 15-től fizetendő különeljárási díj a felülvizsgálat esetén 3.300 Ft.
 
Felülvizsgálati kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon (www.itk.hu) az eredmény interneten történő közzétételétől számított 15 napon belül lehet benyújtani személyesen a budapesti Ügyfélszolgálaton, vagy levélben postai úton. A felülvizsgálati kérelmet a 15 nap alatt bírálják el.
A vizsga értékelése ellen másodfokon csak jogszabálysértés esetén, 15 napon belül lehet felülvizsgálati kérelmet benyújtani. Jogszabálysértésnek minősül, pl: a szóbeli bizottság nem kéttagú, a vizsga során valamelyik feladatrészt elhagyják, feladat hiányzik az írásbeli dolgozatból.
A fellebbezés benyújtására a vizsgázó (kiskorú vizsgázó esetén törvényes képviselője) jogosult. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye, elkésett kérelmeket nem tudunk figyelembe venni. A postán küldött felülvizsgálati kérelem előterjesztésének időpontjaként a postára adás napját kell tekinteni.
Postai úton történő benyújtás esetén kérjük, hogy a felülvizsgálati kérelmet a 061-459-9657 számra faxon, vagy a beszkennelt változatot e-mailen a felulvizsgalat@itk.hu címre is szíveskedjenek megküldeni!
 
Vizsgadíjak visszafizetése

A befizetett vizsgadíj visszafizetésére kérelmet kell benyújtani az ITK igazgatójához. A vizsgán meg nem jelent vizsgázó - a kitűzött vizsgaidőpontot követő 10 munkanapon belül - a befizetett vizsgadíj legfeljebb 40 %-ának visszatérítését kérheti. Áthelyezett időpontú vizsga utáni díjat nem térítünk vissza.

Egyéb fontos tudnivalók

  • Ha a vizsgahónap 1-jéig nem kapta meg a vizsgára behívó értesítését, a vizsgaidőpontokról a vizsgahelyen érdeklődhet.
  • Ha a hallás utáni értés vizsgafeladat megoldásával vagy vizsga körülményeivel kapcsolatban bármilyen észrevételt kívánnak tenni, azt a vizsgafeladat végeztével azonnal jelezzék a vizsgahelyen az ügyintézőnek, aki erről jegyzőkönyvet köteles felvenni. Később tett felszólamlás nem vehető figyelembe, ha a vizsgahely lefolyásáról vezetett jegyzőkönyv nem tartalmazza az észrevételt.
  • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nyelvvizsga letételével, illetve az arról kiállított okirattal kapcsolatos bármely jogellenes tevékenység vagy visszaélés büntetendő cselekmény, amely a Btk. 274.§ /1/ bekezdésében szereplő közokirat-hamisítás bűntettének megállapítására alkalmas.
 
Az ELTE ITK Origó nyelvvizsgarendszer 2012. évi
tervezett vizsgaidőpontjai és jelentkezési határidői
 
Az írásbeli vizsga időpontja
A szóbeli
vizsga
időpontja
 
Jelentkezési határidő
2012.01.07.
2011.01.06-13.
angol, német, eszperantó, francia, latin, lovári (cigány), olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, közép és felsőfok
egynyelvű magyar vizsga alap-, közép- és felsőfok
2011.12.07.
2012.02.04.
2011.02.03-11.
angol, német francia nyelv nyelv alap- és középfok
eszperantó nyelv középfok
2012.01.09.
2012.03.03.
2012.03.02-09.
angol, eszperantó, francia, latin, lovári (cigány), német, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, közép- és felsőfok
2012.02.06.
2012.04.14.
2011.04.13-20.
angol, német arab, beás (cigány), cseh, dán, finn, horvát, japán, francia, török, kínai, ógörög, román, szerb, svéd, szlovák, szlovén és újgörög nyelv alap-, közép- és felsőfok
egynyelvű eszperantó és magyar vizsga alap-, közép- és felsőfok
2012.03.12.
2012.05.05.
2012.05.04-11.
angol és német nyelv alap-, közép és felsőfok
eszperantó, latin, lovári (cigány), olasz, orosz, francia és spanyol nyelv alap- és középfok
2012.04.10.
2012.06.02.
2012.06.01-08.
angol, eszperantó, francia, latin, lovári (cigány), német, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, közép- és felsőfok
magyar egynyelvű vizsga alap-, közép- és felsőfok
2012.05.07.
2012.07.07.
2012.07.06-11.
angol és német nyelv alap- és középfok
2012.06.11.
2012.08.04.
2012.08.03-08.
angol és német nyelv alap- és középfok, eszperantó nyelv középfok
2012.07.09.
2012.09.15.
2012.09.14-21.
angol, francia, német nyelv alap-, közép- és felsőfok
eszperantó, latin, lovári (cigány), olasz, orosz és spanyol nyelv alap- és középfok
2012.08.13.
2012.10.06.
2012.10.05-12.
arab, beás (cigány), cseh, dán, finn, horvát, japán, kínai, ógörög, román, szerb, svéd, szlovák, szlovén, török és újgörög nyelv, egynyelvű eszperantó és magyar nyelv alap-, közép- és felsőfok
angol és német nyelv alap- és középfok
francia nyelv középfok
2012.09.10.
2012.11.10.
 2012.11.09.-16.
angol, eszperantó, francia, latin, lovári (cigány), német, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, közép- és felsőfok
2012.10.08.
2012.12.01.
2012.12.02-07.
angol és német nyelv nyelv alap- és középfok
2012.11.05
 
Vizsgadíjak

Vizsgaszintek
Szóbeli (A)
Írásbeli (B)
Komplex (C)
Alapfok
9.750 Ft
10.900 Ft
20.650 Ft
Középfok
11.750 Ft
14.150 Ft
25.900 Ft
Felsőfok
13.400 Ft
15.500 Ft
28.900 Ft
 
Vizsgaszervezéssel kapcsolatos információk:
Nyíregyházi Főiskola
4400 Nyíregyháza
Sóstói út 31/B
„B” épület 123.
Kiss Eszter vizsgaszervező
42/599-400/2102 mellék illetve 42/599-453

 

shadow