Projektek Intézetünk Oktatói Részvételével

EFOP-3.1.7.-16-2016-00001 – „Esélyteremtés a köznevelésben” c. projekt

A kormány a Partnerségi megállapodásában célul tűzte ki a hátrányos helyzetű illetve roma gyermekek érvényesülésének növelését a köznevelési és felsőoktatási rendszerben, ill. a nem formális és informális tanulásban. A cél elérését a Kormány az Oktatási Hivatal együttműködésével tervezi megvalósítani.

Az EFOP-3.1.7.-16-2016-00001 kódszámú projekt átfogó célja a befogadó nevelés támogatása, a végzettségnélküli iskolaelhagyás mértékének csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók oktatási és munkaerő piaci esélyeinek növelése, a társadalmi beilleszkedés segítése és ezáltal a köznevelési rendszer méltányosságának, valamint a gazdaság versenyképességének növelése.

Országszerte 30 iskolát azzal a céllal választottak ki, hogy a projekt időtartama alatt módszertani partneriskolává válva fogadják azon pedagógushallgatókat, akik nyitottak az esélyteremtő oktatás elsajátítására.

A projektben öt egyetem vesz részt, köztük a Nyíregyházi Egyetem, a program mentora: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna. A Nyíregyházi Egyetem kilenc iskolával kötött szerződést, így a hallgatók ezekbe az intézményekbe tanulmányi kiránduláson vehetnek részt, a TKO1111 Multikulturális nevelés tanóra keretében. Eddig négy intézményben voltak a hallgatók, ebben a félévben újabb két iskolába, a következő félévben újabb három iskolába nyílik lehetőség betekintést nyerni az intézmények életébe.

A kiemelt projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal

A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2017. január 01.- 2020. szeptember 30.

 

LEGO® eszközök az oktatásban

Az egyre felgyorsultabb és digitalizáltabb világban szükség van olyan új és innovatív didaktikai ötletekre, módszerekre, melyek egyszerre több kompetenciát, készséget is hatékonyan fejlesztenek, például a szociális vagy kommunikatív kompetenciát, az algoritmikus gondolkodást, valamint felkészítenek a hatékony információszerzésre és csapatmunkára.

Egy ilyen módszer a már az 1980-as évek óta létező LEGO® Education, ami hazánkban a 2010-es évektől vált ismertté. Ez több pedagógiai irányzattal hozható összefüggésbe, például a konstruktivizmussal vagy az élménypedagógiával. A tematikus LEGO® szettek már 1,5 éves kortól egészen 16+ éves korig alkalmazhatók, és a humán ismeretektől kezdve a természettudományokon át az informatikai ismeretekig számos tudományterülethez kapcsolhatók mind a köznevelésben, mind pedig a közoktatásban.

A Nyíregyházi Egyetemen 2018. október 17-én nyílt meg Kelet-Közép-Európa első LEGO® Education Innovation Studio-ja, melynek kettős célja van. Egyrészt a LEGO® módszertan minél alaposabb kidolgozása a magyar köznevelésben és közoktatásban résztvevők számára, valamint ezen ismeretek megismertetése az egyetemen tanuló pedagógus szakos hallgatókkal, továbbá már pályán lévő pedagógusokkal.

A módszertan megismerése a Nyíregyházi Egyetem pedagógus szakos hallgatói számára tantárgyakba ágyazottan történik, míg a pályán lévő pedagógusok 30 órás, akkreditált továbbképzések keretében ismerkedhetnek meg a LEGO® Education módszerével.

A LEGO® Education Innovation Studio-ban az Alkalmazott Humántudományok Intézete részéről Sebestyén Krisztina dolgozik.

 

Az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú, „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából

A kiemelt projekt legfőbb célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez kapcsolódó intézkedések iskolai szintű támogatása, valamint szakmai megoldások kidolgozása a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklése érdekében a prevenció oldaláról.

A projekt hét felsőoktatási intézmény (EKE, ELTE, DE, SZTE, PTE, NYE, ME) megvalósítandó kiemelt projekt a végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó nemzeti stratégia prevenciós célú beavatkozásait alapozza meg. A projekt közvetlen célkitűzései a következők: 

  1. A korai iskolaelhagyás megelőzésére alkalmas tanulást támogató pedagógiai módszerek kidolgozása és országos elterjesztése az általános- és középiskolai oktatásban résztvevő pedagógusok körében.
  2. A korai iskolaelhagyást mérsékelni képes pedagógiai szemléletváltás elősegítését szolgáló képzési tartalmak és módszerek kidolgozása.
  3. A megvalósításban résztvevő köznevelési intézmények számára szakmai támogató rendszerek kidolgozása a programelemek sikeres bevezetése és fenntartása érdekében.

A projekt további közvetlen célja a differenciált, személyközpontú nevelést lehetővé tevő módszertani kultúra erősítése, valamint a nyitottságra ösztönző nevelés-oktatás pedagógiai és módszertani eszköztárának fejlesztése. Mindemellett a program törekszik a méltányosság elvén alapuló tanulási környezet kialakítására a diákok eredményessége és sikeres tanulmányi előrehaladása érdekében.

A program újszerűsége az, hogy

  • rendszerbe szervezi – a gyakorlatban kimunkált – a differenciált fejlesztést támogató módszereket,
  • együttműködésen alapuló tanulási módszereket kínál a képességek tekintetében heterogén tanulócsoportok számára,
  • a tanulásszervezés gyakorlatába integrálja a tanulók közösségi státuszát figyelembe vevő pedagógiai módszereket,
  • a tanulókat kedvező iskolatapasztalathoz juttatja, így növeli a diákok tanulási motivációját, és erősíti az iskola tanulómegtartó képességét,
  • a pedagógiai gyakorlat fókuszába helyezi a tanulók alapvető készségeinek erősítését, ennek érdekében újszerű tanulásszervezési módokat (alprogramokat) kínál,
  • szakmai támogatást nyújt ahhoz, hogy a program változásokat indukáljon az intézmények pedagógiai kultúrájában.

A projekt szakmai megvalósításában intézetünk két munkatársa vesz részt, Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai docens és Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár.

 

„Tanítsunk Magyarországért”  

Nyíregyházi Egyetem is bekapcsolódott a 2019 elején induló „Tanítsunk Magyarországért!” elnevezésű a társadalmi felzárkózást és érzékenyítést célzó programba, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) hívott létre a Klebelsberg Központ (KK) és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) közreműködésével. A Nyíregyházi Egyetem mellett a programban a Pécsi Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem, és a Debreceni Egyetem vesz részt.

A program célja a kistelepülésen élő 7. osztályos általános iskolások támogatása tanulmányaik sikeres elvégzéséhez, annak elősegítése, hogy képesek legyenek kihozni önmagukból a maximumot, legyen ez az iskolai tanulmányok befejezése, a felsőoktatási intézményben történő továbbtanulás, egy szakma tanulása, vagy a munkaerőpiaci elhelyezkedés.

A képzés több pilléren nyugszik. Először egy 30 órás, „C tárgyként” is elfogadható mentorszerepre felkészítő szakmai kurzuson (TM1) kell részt venniük a hallgatóknak, amely után háromnapos táborban találkoznak a kurzust sikeresen elvégzők. A tábor első napján tovább folytatódik a hallgatók felkészítése gyakorlatorientált foglalkozások segítségével, amelyet a mentorjelölt hallgatók és mentoráltak közös napja követ, ahol vidám vetélkedőkkel, együttes tevékenységek segítjük a mentoráltak és leendő mentoráltjaik ismerkedését. A tábor zárónapján kerül sor a mentorprogramba bevont iskolák bemutatkozására, a tábori tapasztalatok megbeszélésére. E két programon való részvétel a feltétele a valós mentori feladatok ellátásának.

Az első csoportunk 43 hallgatója kezdi meg a napokban a megye 11 iskolájában közel 160 tanuló mentorálását. Ehhez tovább segítjük hallgatóinkat a TM2-es kurzusokkal, amelyeken a kurzusvezető oktatók segítségével a hallgatóknak szuperviziós jelleggel lesz lehetőségük a mentori tevékenységük során felmerülő kérdéseik és problémáik megbeszélésére. A programba bekapcsolódó hallgatók havi 30000 Ft-os ösztöndíjban részesülnek.  

A 2019/20 tanév első félévében újabb 30 hallgató csatlakozott be a programba. Egy teljes idejű (NA) és egy részidejű képzésben (LA) részvevő hallgatói csoport kezdte meg munkáját a TM1-es kurzusok.

Az Alkalmazott Humántudományok Intézetének „Tanítsunk Magyarországért” programban részvevő kollégái:

Dr. Baracsi Ágnes, a Nyíregyházi Egyetem TM programkoordinátora, kurzusvezető,

Dr. Bodnárné Kis Katalin, kurzusvezető,

Dr. Hollósi Hajnalka, kurzusvezető,

Dr. Márton Sára, kurzusvezető,

Nyilas Orsolya, táborszervező,

Pokoraczki Ildikó, a TM program adminisztrációs és gazdasági ügyintézője

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) részéről Tári Péter a Nyíregyházi Egyetem TM intézményi kapcsolattartója.

 

Matematika, Természettudományi, Műszaki és Informatikai Élményközpont

2019. január 31-én került átadásra Matematika, Természettudományi, Műszaki és Informatikai (MTMI) Élményközpont Nyíregyházán, melynek pedagógiai programfelelőse intézetünk egyik oktatója, Dr. Márton Sára.

Nyíregyháza város környékének 20 iskolájából (alap- és középfokú egyaránt) ismerkedhetnek meg a tanulók a modern technológiákkal, labormunkákkal, melyek a „kutatásalapú tanulás” (IBL) elvét érvényesítik, összhangban az európai természettudományos nevelést megújító törekvésekkel, valamint a Nemzeti alaptanterv (Nat) természettudományos nevelésre vonatkozó elvárásaival. A központ természettudományos élménypedagógiai programkínálata igazodik a Nat nevelési céljaihoz, illetve fejlesztési területeihez, különös tekintettel a fenntarthatóság, a környezettudatosság és pályaorientáció területéhez. A pályaorientáció és az életpálya-építés elősegítése érdekében az egész életen át tartó tanulás alapkoncepciójából indul ki, a konstruktív tanuláselméletből, az önállóan szerzett ismeretek, információk egyénre jellemzői tudásrendszerbe történő integrálásával.

Természettudományos nevelési, oktatási programhoz az által járul hozzá, hogy kiegészíti az iskolai természettudományos ismeretek és kompetenciák fejlesztésének lehetőségeit, továbbá elősegíti a tanulók eredményesebb természettudományos kompetenciáinak fejlődését, sikeresebb teljesítményüket a különböző országos és nemzetközi méréseken.

 

 

shadow