KÖVETELMÉNYEK

 

Tantárgy neve

Ornitológia

Tantárgy kódja

KV 2518

Meghirdetés féléve

1., 3., 5., és 7

Kreditpont

2

Összóraszám (elm+gyak)

2+0

Számonkérés módja

Kollokvium

Előfeltétel (tantárgyi kód)

 

Tantárgyfelelős neve

Dr. Szép Tibor

Tantárgyfelelős beosztása

főisk. tanár

 

1.      A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései

A hallgatók megismerkednek a természetvédelmi munkákban kulcs szerepet játszó főbb nemzetközi és hazai főbb ornitológiai kutatásokkal, tevékenységekkel.

2.      A tantárgy tartalma

Ornitológia története. Az ornitológiai főbb vizsgálati területei. Terepi vizsgálati módszerek az madárállományok térbeli, időbeli és nagyságbeli eloszlásának felmérésére. Populációbecslés alapjai. Zárt és nyitott populációk, térbeli eloszlásuk és mintavételezése. Populációnagyság- és sűrűségbecslés. Madárgyűrűzés és alkalmazásai. Demográfiai paraméterek becslése. Nemzetközi és hazai madár monitoring programok. Egy adott célú madármonitoring vizsgálat megtervezése, kivitelezése, adatok feldolgozása, elemzése és értékelése. Adatgyűjtés szervezése önkéntesek bevonásával. Számítástechnikai alapok az adatbázisok kialakítására és kezelésére. Globális, regionális és lokális biomonitoring programok. Madár monitoring eredmények és alkalmazásuk.

3.  Évközi ellenőrzés módja

Félévenként 2 beszámoló

4.      A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai

      Nincs

5.      A kötelező ill. ajánlott irodalom

Kötelező:

Haraszthy, L. (1998). Magyarország madarai. Mezőgazda, Budapest

Horváth, F., Korsós, Z., Kovácsné Láng, E., Matskási, I. (eds) (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer kézikönyvsorozat kötetei. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest

Ajánlott:

Heinzel, H., Fitter, R. and Parslow, J. (2000) Európa madarai. Panem, Budapest.

6.      A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása

Az eloadó terem a szükséges audiovizuális eszközökkel rendelkezésre áll