Tanulást segítő kérdések és feladatok

 

 1. Mi a kvantummechanikai atommodell lényege?

 2. Mely kvantumszámok adódnak a Schrödinger-egyenletből?

 3. Mi a kvantumszámok fizikai jelentése?

 4. A következő kvantumszámok (n, l, m, s sorrendben megadva) egy elektront határoznak meg az atomon belül. Az alábbiak közül melyik eset  nem lehetséges: 

             a.) 4, 2, 0, +1/2           b.) 3, 3, -3, -1/2          c.) 2, 0, +1, +1/2           d.) 4, 3, 0, +1/2             e.) 3, 2, -2, -1

 5. Mit értünk az atompályák alakján?

 6. Hogyan értelmezhetők a periódusos rendszer szabályszerűségei az elektronburok kiépülése alapján?

 7. Hogyan magyarázható a színképek létrejötte?

 8. A kémiai kötés értelmezésénél mely alapvető kérdésekre kell választ adni?

 9. Hogyan magyarázható, hogy az ammónium-kloridban kovalens és ionos kötés is található?

10. A periódusos rendszer segítségével jellemezd az alábbi kötéseket: O-S, H-I, Cl-O, Rb-Br.

11. Mi a magyarázata annak, hogy a HCl-ban kovalens, a NaCl-ban pedig ionos kötés van?

 

Kulcsszavak

elektronburok, hullámfüggvény, Schrödinger-egyenlet, sűrűségeloszlás, kvantumszámok, atompálya, elektronszerkezet, Pauli-elv, Hund-szabály, energiaminimumra törekvés, periódusos rendszer, atomszínképek, színképelemzés, sorozathatár, ionizációs energia, elektronaffinitás, elektronegativitás, kémiai kötés, kötéstípusok, molekulapálya (homonukleáris, heteronukleáris), datív kötés, kötésszög, hibridpálya, molekulageometria, molekula polaritása, intermolekuláris kölcsönhatás, többszörös kötés, kötéstávolság, kovalens rádiusz, kötési energia