Tematikák a 2018/2019. tanév I. félévére

TEMATIKÁK

2018/2019. tanév I. félév

NAPPALI TAGOZAT

CI3001 Idegen nyelv I. (orosz nyelv)

Oktató: Dr. Kiss Kálmán

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

Időpont

Téma

Fejlesztendő idegen nyelvi kompetenciák/ nyelvtan

1.      hét   

 • A német nyelv jellegzetességei, szórendi szabályok

német hangok kiejtése, mondatintonáció gyakorlása

2.      hét

 • Igeragozás jelen időben, tőhangváltás; Ki vagyok én?

beszédértés, mondatalkotás /kérdéstípusok

3.      hét

 • Napi tevékenységek

 beszédértés, szövegprodukció /szórend gyakorlása

4.      hét

 • A család

beszédértés, szövegprodukció /határozott névelő

5.      hét

 • A város

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / határozatlan névelő

6.      hét

 • Lakóhely

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség /elöljárószavak

7.      hét

 • Írásbeli számonkérés

 

 

8.      hét

 • Vásárlási és ajándékozási szokások

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / igei vonzatok

9.      hét

 • Rokonság

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / személyes névmások

10.  hét

 • Dialógusok a hétköznapi életből

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / birtokos névmások

11.  hét

 • Iskola, munkahely

beszédértés, szövegprodukció, /igekötős igék

12.  hét

 • Napi tevékenységek

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség/számok, időhatározók

13.  hét

 • A tanult témák és nyelvtani jelenségek rendszerezése
 

14.  hét

 • Zárthelyi dolgozat megírása
 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módja, ütemezése: 2 zárthelyi dolgozat

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A félév során a 7. héten zárthelyi dolgozat lesz. Házi feladatok beadása, ellenőrzése, a hibák megbeszélése folyamatos a félév során.

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozatok érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozatok átlaga elégtelen minősítésű, szóbeli vizsga lehetőségét is biztosítjuk. Ennek elégtelen minősítése estén a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

2018.09.03.

CI3002 Idegen nyelv II. (német nyelv)

Oktató: Dr. Kiss Kálmán

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

Időpont

Téma

Fejlesztendő idegen nyelvi kompetenciák/ nyelvtan

1.      hét  

 • Az orosz nyelv jellegzetességei, szórendi szabályok

orosz hangok kiejtése, mondatintonáció gyakorlása

2.      hét

 • Családtagok bemutatása, üdvözlés, búcsúzás

beszédértés, mondatalkotás /személyes névmások

3.      hét

Rokoni kapcsolatok, foglalkozások

 beszédértés, szövegprodukció /birtokos névmások

4.      hét

 • Életkor kifejezése, számok gyakorlása

beszédértés, szövegprodukció /főnevek részes esete

5.      hét

 • Lakás, ház, bútorok

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / idő és hely kifejezése

6.      hét

 • Háztartás, háztartási gépek

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség /főnevek birtokos esete

7.      hét

 • Írásbeli számonkérés

 

8.      hét

 • Információkérés, ismerkedés

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / főnevek esete számok után

9.      hét

 • Évszakok, hónapok, földrészek, országok

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / melléknevek

10.  hét

 • Iskola, tantárgyak, sportolás

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / kérdőszavak

11.  hét

 • Iskolai hét, időbeosztás

beszédértés, szövegprodukció, /

létige múlt és jövő idejű alakjai

12.  hét

 • Utazás, pályaudvar, jegyváltás, információkérés

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség/

elöljárószavak és eseteik

13.  hét

 • A tanult témák és nyelvtani jelenségek rendszerezése
 

14.  hét

 • Zárthelyi dolgozat megírása
 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módja, ütemezése: 2 zárthelyi dolgozat

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A félév során a 7. héten zárthelyi dolgozat lesz. Házi feladatok beadása, ellenőrzése, a hibák megbeszélése folyamatos a félév során.

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozatok érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozatok átlaga elégtelen minősítésű, szóbeli vizsga lehetőségét is biztosítjuk. Ennek elégtelen minősítése estén a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

2017.09.04.

CI3004 Idegen nyelv IV. (angol nyelv)

Oktató: Konczné dr. Nagy Zsuzsanna

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

Időpont

Téma

Fejlesztendő idegen nyelvi kompetenciák/ nyelvtan

1.  hét

Ismerkedés, bemutatkozás, személyes adatok, család

beszédértés

2. hét

Személyes információ kérése, adása. Osztálytermi utasítások.

beszédértés, szövegalkotás, / Kérdés szórendje. Számnevek.

3.  hét

Család- családtagok, személyes viszonyok. Személyek bemutatása, leírása. Testrészek.

 beszédértés, szövegprodukció /melléknevek

4. hét

Szókincs, szótárhasználat.

beszédértés, szövegprodukció / Egyszerű jelen idő.

5. hét

Képek, festmények leírása. A dolgok helyének megnevezése.

beszédértés, szövegprodukció/ Folyamatos jelen idő. Helyhatározók.

6. hét

Gyakorlati angol: a repülőgépen- megérkezés, útlevél ellenőrzés.

Íráskészség: bemutatkozó email írása.

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / Jelzői mellékmondatok (a person who…., a thing which….)

7. hét

Utazás, nyaralás- a múlt eseményei. Kurzusközi teszt írása

beszédértés, szövegprodukció/ Egyszerű múlt idő (szabályos és rendhagyó igék).

8. hét

Események helyének, idejének megadása.

Kérdésszerkesztés

szövegprodukció/Folyamatos múlt idő.

Hely és időhatározó elöljárószavak.

9. hét

Zenei kvíz. Szókincs: szókapcsolatok.

beszédértés, szövegprodukció/ Logikai viszonyok: so,because, but, although

10.hét

Gyakorlati angol: a szállodában- kérések, kötetlen beszélgetés. Íráskészség: milyen történetet rejt a kép?

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

11. hét

Utazás: reptéri történetek. Jövőbeli tervek, előre eltervezett programok.

beszédértés, szövegprodukció/ Jövőidejűség – going to, present continuous

12. hét

Phrasal verbs. Jóslás (pozitív és negatív elvárások, ígéretek, felajánlások, döntések kifejezése. Szókincs: igék + back, igék + elöljárószavak

beszédértés, szövegprodukció/ Modalitás: will, won’t.

13. hét

Gyakorlati angol: étteremben – ételrendelés, panasz kifejezése. Íráskészség: baráti levél írása.

beszédértés, szövegprodukció/íráskészség/Igeidők ismétlése.

14. hét

Kurzust záró teszt írása

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módja, ütemezése: 2 zárthelyi dolgozat

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A félév során a 8. héten zárthelyi dolgozat lesz. Házi feladatok beadása, ellenőrzése, a hibák megbeszélése folyamatos a félév során.

Az érdemjegy kialakításának módja:

 

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozatok átlaga elégtelen minősítésű, szóbeli vizsga lehetőségét is biztosítjuk. Ennek elégtelen minősítése estén a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

CI3004 Idegen nyelv IV. (német nyelv)

Oktató: Dr. Kiss Kálmán

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

Időpont

Téma

Fejlesztendő idegen nyelvi kompetenciák/ nyelvtan

1.      hét  

 • Bemutatkozás, személyes adatok

beszédértés

2.      hét

 • Utazás vonattal

beszédértés, szövegalkotás, /elbeszélő múlt idő

3.      hét

 • Utazás repülővel

 beszédértés, szövegprodukció /befejezett jelen idő

4.      hét

 • Utazás személyautóval, társasutazás

beszédértés, szövegprodukció /országnevek

5.      hét

 • Étkezési szokások

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / főnévi igeneves szerkezetek

6.      hét

 • A magyar és a német konyha jellegzetességei

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / cél- és módhatározás

7.      hét

 • Írásbeli számonkérés

 

 

8.      hét

 • Vásárlási és ajándékozási szokások

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / igei vonzatok

9.      hét

 • Vásárlás áruházban

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / mutató névmás

10.  hét

 • Vásárlás élelmiszerboltban

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / összetett mutató névmás

11.  hét

 • Pékáruk és tejtermékek

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség /vonatkozó névmás

12.  hét

 • Piac, biotermékek, egészséges táplálkozás

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

13.  hét

 • A tanult témák és nyelvtani jelenségek rendszerezése
 

14.  hét

 • Zárthelyi dolgozat megírása
 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módja, ütemezése: 2 zárthelyi dolgozat

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A félév során a 7. héten zárthelyi dolgozat lesz. Házi feladatok beadása, ellenőrzése, a hibák megbeszélése folyamatos a félév során.

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozatok érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozatok átlaga elégtelen minősítésű, szóbeli vizsga lehetőségét is biztosítjuk. Ennek elégtelen minősítése estén a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

2017.09.04.

CI3007 Idegen nyelv VII. (angol nyelv)

Oktató: Dr. Csiky Nándor

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

Időpont

Téma

Fejlesztendő idegen nyelvi kompetenciák/ nyelvtan

1. hét   

 • Bemutatkozás, személyes adatok

beszédértés

2.      hét

 • Nemzetiségek, nyelvek

beszédértés, szövegalkotás, /igeragozás

3.      hét

 • Foglalkozások

 beszédértés, szövegprodukció /névelőhasználat

4.      hét

 • Én és a környezetem tárgyai

beszédértés, szövegprodukció /birtokos jelzők

5.      hét

 • A napi tevékenységek

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / rendhagyó igék

6.      hét

 • Napszakok, a hét napjai, az idő kifejezése, számok

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / rendhagyó igék, elöljárók

7.      hét

 • Hónapok, évszakok

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / rendhagyó igék, viszonyszók

8.      hét

 • SZÜNNAP
 

9.      hét

 • Írásbeli számonkérés
 • A lakás

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / rendhagyó igék, elöljárók

10.  hét

 • A család és tagjainak bemutatása

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / birtokviszony kifejezése/a melléknév rendszere

11.  hét

 • Tágabb környezetem (falu, város)

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség /

12.  hét

 • A tanult témák ismétlése

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

13.  hét

 • A tanult nyelvtan rendszerezése
 

14.  hét

 • Zárthelyi dolgozat megírása
 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módja, ütemezése: 2 zárthelyi dolgozat

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A félév során a 9. héten zárthelyi dolgozat lesz. Házi feladatok beadása, ellenőrzése, a hibák megbeszélése folyamatos a félév során.

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozatok átlaga elégtelen minősítésű, szóbeli vizsga lehetőségét is biztosítjuk. Ennek elégtelen minősítése estén a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

CI3007 Idegen nyelv VII. (angol nyelv)

Oktató: Buszlai Éva

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

Időpont

Téma

Fejlesztendő idegen nyelvi kompetenciák/ nyelvtan

1. hét

Ismerkedés, bemutatkozás, személyes adatok, család

beszédértés, szövegalkotás/kérdés szórendje

2. hét

Baráti levél

szövegalkotás, / Egyszerű jelen idő, Folyamatos jelen idő, Befejezett jelen idő

3. hét

A tanulás világa. (főiskola, nyelvtanulás, jövőbeli tervek, iskolatípusok, tanulás külföldön, előző iskoláim),

ambíciók, tervek kifejezése

 beszédértés, szövegprodukció / Múlt idő, kérdésszerkesztés;

Jövő idő,

4. hét

Lakóhely (szülővárosom, vidék-város összehasonlítása, útbaigazítás otthon, lakás/ház, házimunka);

beszédértés, szövegprodukció / melléknevek

5. hét

Leíró fogalmazás

beszédértés, szövegprodukció/ Elöljárószavak (hely, idő), Melléknévfokozás, összehasonlító szerkezetek;

6. hét

A munka világa; CV és motivációs levél írása; A munkanélküliség problémája; Felvételi elbeszélgetés, szerepjáték;

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség /A Befejezett jelen idő és az Egyszerű múlt idő összevetése; Vegyes igeidők gyakorlása

7. hét

Szövegértés; érdeklődő levél

beszédértés, szövegprodukció/ Indirekt kérdések

8. hét

A kurzusközi teszt megírása. Írásbeli és szóbeli számonkérés.

 

9. hét

Vásárlás (üzlettípusok, reklám, divat); Szolgáltatások, kommunikáció (posta, telefon, internet); Panaszlevél;

beszédértés, szövegprodukció/ Mennyiségi kifejezések, névmások;

10. hét

Étkezés, Sport; Egészséges életmód, betegségek; szerepjáték: tanács kérése, adása, javaslat; Érvelő esszé írása

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / Módbeli segédigék;

11. hét

Hobbi, szórakozás, szabadidős tevékenységek (olvasás, TV-nézés mozi, színház, koncert); Leíró fogalmazás;

beszédértés, szövegprodukció/ A feltételes mondatok

12. hét

Közlekedés (közlekedési eszközök, autótartás, közlekedési gondok); Utazás (távolsági közlekedés, szálláslehetőségek, utazási élmények); Elbeszélő fogalmazás

beszédértés, szövegprodukció/ Gerund/főnévi igenév;

13. hét

Szövegértés, szerepjátékok, képleírás

beszédértés, szövegprodukció/Igeidők ismétlése.

14.hét

Kurzust záró teszt írása. Írásbeli és szóbeli számonkérés.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módja, ütemezése: 2 zárthelyi dolgozat

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A félév során a 8. héten zárthelyi dolgozat lesz. Házi feladatok beadása, ellenőrzése, a hibák megbeszélése folyamatos a félév során.

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozatok átlaga elégtelen minősítésű, szóbeli vizsga lehetőségét is biztosítjuk. Ennek elégtelen minősítése estén a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

 

BAI0052 Üzleti kommunikáció (német nyelv)

Oktató: Dr. Kiss Kálmán

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

Időpont

Téma

Fejlesztendő idegen nyelvi kompetenciák/ nyelvtan

1.      hét  

 • Bemutatkozás, személyes adatok

beszédértés

2.      hét

 • Üzleti levéltípusok
 • Motivációs levél

szövegalkotás / levélformák sajátosságai

3.      hét

 • Cégjegyzék
 • Önéletrajz kronológiai sorrendben

szövegprodukció /

önéletrajz tartalmi és formai elemei

4.      hét

 • Információkérés levélben
 • Telefonos szituatív gyakorlatok
 • Önéletrajz táblázatos formában

beszédértés, íráskészség, szövegprodukció /időkifejezések

5.      hét

 • Reklámlevél, termékkínálat, árufajták, árak, szállítási módok
 • Felkészülés az állásinterjúra

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség /igevonzatok

6.      hét

 • Megrendelés levélben, megrendelés visszavonása
 • Állásinterjú

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / udvariassági formák

7.      hét

 • Írásbeli számonkérés

 

 

8.      hét

 • Áruátvétel igazolása
 • Turizmus fogalma, jelentősége

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség /

országnevek

9.      hét

 • Szállítólevél, számlakiállítás
 • Telefonos szituatív gyakorlatok
 • A turizmus gazdasági jelentősége

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség /

helyhatározók

10.  hét

 • Szállítási késedelem, figyelmeztető levél
 • Piaci szereplők a turizmusban

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség / idegen szavak a németben

11.  hét

 • Reklamáció, válaszlevél jellegzetességei
 • Utazási iroda szolgáltatásai

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség /

szóbeli udvariassági formák

12.  hét

 • Üzleti levéltípusok rendszerezése, gyakorlása
 • Utazási prospektusok jellegzetességei

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség/ írásbeli udvariassági formák

13.  hét

 • A tanult témák rendszerezése
 • Telefonos szituatív gyakorlatok
 

14.  hét

 • Zárthelyi dolgozat megírása
 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módja, ütemezése: 2 zárthelyi dolgozat

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A félév során a 7. héten zárthelyi dolgozat lesz. Házi feladatok beadása, ellenőrzése, a hibák megbeszélése folyamatos a félév során.

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozatok érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozatok átlaga elégtelen minősítésű, szóbeli vizsga lehetőségét is biztosítjuk. Ennek elégtelen minősítése estén a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

2017.09.04.

BAI0058 Európai trendek a nevelésben (angol nyelv)

Oktató: Buszlai Éva

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

Időpont

Téma

Fejlesztendő idegen nyelvi kompetenciák/ nyelvtan

1. hét

Bemutatkozás, feladat megbeszélés

beszédértés

2. hét

A pedagógia, didaktika fogalma, területei a múltban és a jelenben

beszédértés, szövegalkotás

3. hét

A magyar oktatás és iskola rendszere

 beszédértés, szövegprodukció

4. hét

Változások és problémák a magyar oktatási rendszerben

beszédértés, szövegprodukció

5. hét

Új kihívások az oktatás és az iskola területén

Videó feldolgozás

beszédértés, szövegprodukció

6. hét

Az angol oktatás és iskola rendszere

beszédértés, szövegprodukció

7. hét

Társadalmi sokszínűség megjelenése az oktatásban

Írásbeli véleménykifejtés

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

8. hét

Írásbeli számonkérés

 

9. hét

Hagyományos iskola. Tapasztalatok és vélemények

beszédértés, szövegprodukció

10. hét

Waldorf és Montessori iskola

beszédértés, szövegprodukció

11. hét

Az informatika szerepe az oktatásban.

beszédértés, szövegprodukció

12. hét

A jövő pedagógusa: egyéni vélemény kifejtése írásban és szóban

szövegprodukció, íráskészség

13. hét

Life Long learning, felnőttoktatás

Rendszerező összefoglalás

szövegértés, szövegprodukció

14. hét

Zárthelyi dolgozat megírása

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módja, ütemezése: 2 zárthelyi dolgozat

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A félév során a 8. héten zárthelyi dolgozat lesz. Házi feladatok beadása, ellenőrzése, a hibák megbeszélése folyamatos a félév során.

Az érdemjegy kialakításának módja:

 

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozatok átlaga elégtelen minősítésű, szóbeli vizsga lehetőségét is biztosítjuk. Ennek elégtelen minősítése estén a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

BAI0058 Európai trendek a nevelésben (német nyelv)

Oktató: Dr. Kiss Kálmán

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

Időpont

Téma

Fejlesztendő idegen nyelvi kompetenciák/ nyelvtan

1.      hét  

 • Bemutatkozás, feladatmegbeszélés

beszédértés

2.      hét

 • A pedagógia fogalma, területei a múltban és a jelenben

beszédértés, szövegértés, szövegalkotás

3.      hét

 • A magyar és a német oktatás és iskola rendszere

beszédértés, szövegprodukció

4.      hét

 • Új kihívások az oktatás és az iskola területén
 • Videófeldolgozás

beszédértés, szövegprodukció,

hallott szöveg értése

5.      hét

 • Társadalmi sokszínűség megjelenése az oktatásban
 • Írásbeli véleménykifejtés

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

6.      hét

 • Egész- és félnapos iskolák Németországban
 • Rendszerező ismétlés

beszédértés, szövegprodukció

7.      hét

 • Írásbeli számonkérés
 

8.      hét

 • A Waldorf iskola kialakulása, célkitűzései

beszédértés,

szövegértés, szövegprodukció

9.      hét

 • Waldorf iskola - hagyományos iskola. Tapasztalatok és vélemények.
 • A Waldorf-módszer magyarországi tapasztalatainak bemutatása írásban

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

10.  hét

 • A Montessori iskola kialakulása, célkitűzései.  

beszédértés,

szövegértés, szövegprodukció

11.  hét

 • Montessori iskola – hagyományos iskola. Tapasztalatok, vélemények.

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

12.  hét

 • Az informatika szerepe az oktatásban, újabb kihívások a nevelésben.
 • A jövő pedagógusa: egyéni vélemény kifejtése írásban és szóban

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

13.  hét

 • Long life learning, felnőttoktatás
 • Rendszerező összefoglalás

szövegértés, szövegprodukció

14.  hét

 • Zárthelyi dolgozat megírása
 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módja, ütemezése: 2 zárthelyi dolgozat

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A félév során a 7. héten zárthelyi dolgozat lesz. Házi feladatok beadása, ellenőrzése, a hibák megbeszélése folyamatos a félév során.

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozatok átlaga elégtelen minősítésű, szóbeli vizsga lehetőségét is biztosítjuk. Ennek elégtelen minősítése estén a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

2017.09.04.

BAI0059 Integráció, inkluzivitás nemzetközi modelljei (angol nyelv)

Oktató: Buszlai Éva

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

Időpont

Téma

Fejlesztendő idegen nyelvi kompetenciák/ nyelvtan

1. hét

Bemutatkozás, feladat megbeszélés

 

beszédértés

2. hét

Alapfogalmak: szegregáció, integráció, inklúzió, exklúzió. Múlt és jelen tapasztalatai.

beszédértés, szövegértés, szövegalkotás

3. hét

Új kihívások a ma és a jövő iskolája és nevelésügye előtt

 beszédértés, szövegprodukció

4. hét

Angliai eredmények az iskoláskor előtti nevelésben

Videó feldolgozás

beszédértés, szövegprodukció

hallott szöveg értése

5. hét

Társadalmi különbözőségek megjelenése és megoldások az angol általános és középszintű oktatásban

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

6. hét

A migráció eredményezte feladatok a nevelés és oktatás területén.

Rendszerező ismétlés

beszédértés, szövegprodukció

7. hét

Írásbeli számonkérés

 

 

8. hét

Az iskola szerepvállalása a felnőttek integrációjában

beszédértés, szövegértés, szövegprodukció

9. hét

A fogyatékkal élők integrációjának aspektusai

A kérdés magyarországi tapasztalatainak bemutatása.

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

10. hét

Idős- és beteggondozás az angol nyelvterületen

beszédértés, szövegértés, szövegprodukció

11. hét

Idős- és beteggondozás, szociálisan leszakadó rétegek gondozása Magyarországon

Tapasztalatok, vélemények

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

12. hét

Az autista viselkedés jellegzetességei

A jövő pedagógusa

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

13. hét

Nevelési problémák a pszichológus szemszögéből

Rendszerező összefoglalás

szövegértés, szövegprodukció

14. hét

Zárthelyi dolgozat megírása

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módja, ütemezése: 2 zárthelyi dolgozat

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A félév során a 7. héten zárthelyi dolgozat lesz. Házi feladatok beadása, ellenőrzése, a hibák megbeszélése folyamatos a félév során.

Az érdemjegy kialakításának módja:

 

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozatok átlaga elégtelen minősítésű, szóbeli vizsga lehetőségét is biztosítjuk. Ennek elégtelen minősítése estén a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

BAI0059 Integráció, inkluzivitás nemzetközi modelljei (német nyelv)

Oktató: Dr. Kiss Kálmán

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

Időpont

Téma

Fejlesztendő idegen nyelvi kompetenciák/ nyelvtan

1.     hét  

 • Bemutatkozás, feladatmegbeszélés

beszédértés

2.      hét

 • Alapfogalmak: szegregáció, integráció, inklúzió. Múlt és jelen tapasztalatai

beszédértés, szövegértés, szövegalkotás

3.      hét

 • Új kihívások a ma és a jövő iskolája és nevelésügye előtt

beszédértés, szövegprodukció

4.      hét

 • Németországi eredmények az iskolás kor előtti nevelésben
 • Videófeldolgozás

beszédértés, szövegprodukció,

hallott szöveg értése

5.      hét

 • Társadalmi különbözőségek megjelenése és megoldások a német általános és középszintű oktatásban
 • Vélemények írásbeli kifejtése

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

6.      hét

 • A migráció eredményezte feladatok a nevelés és oktatás területén
 • Rendszerező ismétlés

beszédértés, szövegprodukció

7.      hét

 • Írásbeli számonkérés
 

8.      hét

 • Az iskola szerepvállalása a felnőttek integrációjában

beszédértés,

szövegértés, szövegprodukció

9.      hét

 • A fogyatékkal élők integrációjának aspektusai
 • A kérdés magyarországi tapasztalatainak bemutatása írásban

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

10.  hét

 • Idős- és beteggondozás a német nyelvterületen  

beszédértés,

szövegértés, szövegprodukció

11.  hét

 • Idős- és beteggondozás, szociálisan leszakadó rétegek gondozása Magyarországon
 • Tapasztalatok, vélemények

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

12.  hét

 • Az autista viselkedés jellegzetességei
 • A jövő pedagógusa: egyéni vélemények kifejtése írásban és szóban

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

13.  hét

 • Nevelési problémák a pszichológus szemszögéből
 • Rendszerező összefoglalás

szövegértés, szövegprodukció

14.  hét

 • Zárthelyi dolgozat megírása
 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módja, ütemezése: 2 zárthelyi dolgozat

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A félév során a 7. héten zárthelyi dolgozat lesz. Házi feladatok beadása, ellenőrzése, a hibák megbeszélése folyamatos a félév során.

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozatok átlaga elégtelen minősítésű, szóbeli vizsga lehetőségét is biztosítjuk. Ennek elégtelen minősítése estén a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

2017.09.04.

 

FAI5004 Idegen nyelvi alapszintű ismeretek (angol turizmus-vendéglátás szaknyelv)

Oktató: Buszlai Éva

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

Időpont

Téma

Fejlesztendő idegen nyelvi kompetenciák/ nyelvtan

1. hét

Bemutatkozás, személyes adatok

beszédértés

2. hét

Turizmus fogalma, jelentősége

beszédértés, szövegprodukció

3. hét

A turizmus gazdasági jelentősége

 beszédértés, szövegprodukció

4. hét

Piaci szereplők a turizmusban

Telefonos szituációs gyakorlatok

beszédértés, szövegprodukció, hallás utáni értés

5. hét

Utazási iroda szolgáltatásai

beszédértés, szövegprodukció

6. hét

Utazási prospektusok jellegzetességei

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

7. hét

Írásbeli számonkérés

 

8. hét

Szállástípusok, szállodák jellegzetességei, szolgáltatásai

szövegprodukció, beszédértés

9. hét

Infrastruktúra és utazási eszközök

beszédértés, szövegprodukció, hallás utáni értés

10. hét

Hagyományok és új trendek a gasztronómiában

Magyar konyha jellegzetességei

beszédértés, szövegprodukció, szövegalkotás

11. hét

Turizmus típusok Magyarországon: kulturális, vidéki, borturizmus

beszédértés, szövegprodukció, hallás utáni értés

12. hét

Vadász, halász, aqua turizmus, egészségturizmus, konferenciaturizmus

beszédértés, szövegprodukció

13. hét

Turizmus és természetvédelmi kérdések

beszédértés, szövegprodukció

14.hét

Zárthelyi dolgozat megírása

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módja, ütemezése: 2 zárthelyi dolgozat

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A félév során a 7. héten zárthelyi dolgozat lesz. Házi feladatok beadása, ellenőrzése, a hibák megbeszélése folyamatos a félév során.

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozatok átlaga elégtelen minősítésű, szóbeli vizsga lehetőségét is biztosítjuk. Ennek elégtelen minősítése estén a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

FAI5004 Idegen nyelvi alapszintű ismeretek (angol mezőgazdasági szaknyelv)

Oktató: Buszlai Éva

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

Időpont

Téma

Fejlesztendő idegen nyelvi kompetenciák/ nyelvtan

1. hét

Bemutatkozás, személyes adatok

beszédértés

2. hét

A falu és a város, mint a gazdasági élet színterei

beszédértés, szövegprodukció

3. hét

Élet vidéken

 beszédértés, szövegprodukció

4. hét

A falusi ember napirendje

beszédértés, szövegprodukció, hallás utáni értés

5. hét

Mezőgazdasági tevékenységek

beszédértés, szövegprodukció

6. hét

Ismeretek rendszerezése

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

7. hét

Írásbeli számonkérés

 

8. hét

Termények és állatok

szövegprodukció, beszédértés

9. hét

Gépek szerepe a gazdálkodásban

beszédértés, szövegprodukció, hallás utáni értés

10. hét

Évszakok és az időjárás

beszédértés, szövegprodukció, szövegalkotás

11. hét

Szituációs feladatok

Üzleti levéltípusok

beszédértés, szövegprodukció, hallás utáni értés, íráskészség

12. hét

Álláskeresés, állásinterjú. Motivációs levél és önéletrajz

beszédértés, szövegprodukció

13. hét

Ismeretek összegzése

beszédértés, szövegprodukció

14. hét

Zárthelyi dolgozat megírása

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módja, ütemezése: 2 zárthelyi dolgozat

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A félév során a 7. héten zárthelyi dolgozat lesz. Házi feladatok beadása, ellenőrzése, a hibák megbeszélése folyamatos a félév során.

Az érdemjegy kialakításának módja:

 

A félévi gyakorlati jegyet a 2 zárthelyi dolgozat érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozatok átlaga elégtelen minősítésű, szóbeli vizsga lehetőségét is biztosítjuk. Ennek elégtelen minősítése estén a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

FAI5004 Idegen nyelvi alapszintű ismeretek (német nyelv)

Oktató: Dr. Kiss Kálmán

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

Időpont

Téma

Fejlesztendő idegen nyelvi kompetenciák/ nyelvtan

1.      hét  

 • Bemutatkozás, személyes adatok

beszédértés

2.      hét

 • Turizmus fogalma, jelentősége
 • Üzleti levéltípusok

beszédértés, szövegalkotás, levélformák sajátosságai

3.      hét

 • A turizmus gazdasági jelentősége
 • Cégjegyzék

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

4.      hét

 • Piaci szereplők a turizmusban
 • Információkérés levélben
 • Telefonos szituatív gyakorlatok

beszédértés, szövegprodukció, hallás utáni értés

5.      hét

 • Utazási iroda szolgáltatásai
 • Reklámlevél, termékkínálat, árufajták, árak, szállítási módok

szövegprodukció, szövegalkotás, íráskészség

6.      hét

 • Utazási prospektusok jellegzetességei
 • Megrendelés levélben, megrendelés visszavonása

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

7.      hét

Írásbeli számonkérés

 

8.      hét

 • Motivációs levél
 • Áruátvétel igazolása

szövegalkotás, íráskészség fejlesztése

9.      hét

 • Önéletrajz kronológiai sorrendben
 • Szállítólevél, számlakiállítás
 • Telefonos szituatív gyakorlatok

önéletrajz tartalmi és formai elemei, szövegprodukció, íráskészség,

10.  hét

 • Önéletrajz táblázatos formában
 • Szállítási késedelem, figyelmeztető levél

szövegprodukció, íráskészség,

11.  hét

 • Felkészülés az állásinterjúra
 • Reklamáció, válaszlevél jellegzetességei

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

12.  hét

 • Állásinterjú
 • Üzleti levéltípusok rendszerezése, gyakorlása

beszédértés, szövegprodukció, íráskészség

13.  hét

 • A tanult témák ismétlése
 •  Telefonos szituatív gyakorlatok
 

14.  hét

 • Zárthelyi dolgozat megírása
 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módja, ütemezése: 2 zárthelyi dolgozat

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A félév során a 7. héten zárthelyi dolgozat lesz. Házi feladatok beadása, ellenőrzése, a hibák megbeszélése folyamatos a félév során.

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozatok átlaga elégtelen minősítésű, szóbeli vizsga lehetőségét is biztosítjuk. Ennek elégtelen minősítése estén a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

2017.09.04.

 

LEVELEZŐ TAGOZAT

BAI0052L Üzleti kommunikáció (német nyelv)

Oktató: Dr. Kiss Kálmán

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

Időpont

Téma

Fejlesztendő idegen nyelvi kompetenciák

2017. 10.28. (5 óra)

 • Az üzleti levél fajtái, szerkesztésének jellegzetességei (cégjegyzék, információkérés, reklámlevél, megrendelés, áruátvétel)
 • Motivációs levél
 • Önéletrajz típusai
 • Állásinterjú
 • A következő konzultációra elkészítendő feladatok kiosztása

Beszédkészség, valamint írásbeli kompetenciák fejlesztése üzleti levéltípusok, önéletrajz és motivációs levél szabályainak megismerése és szerkesztése, illetve a szakterület lexikájának elsajátítása által.

Olvasott és hallott szöveg értése, elektronikusan elérhető szövegek és videofelvételek feldolgozása.

 

2017. 11. 24. (4 óra)

 • Üzleti levéltípusok (szállítólevél, számlakiállítás, szállítási késedelem, figyelmeztető levél, reklamáció)
 • A turizmus szerepe a gazdaságban
 • Turizmus fogalma, piaci szereplői
 • Utazásszervezés, utazási iroda, prospektusok
 • Az egyéni feladatok beszámolói
 • Zárthelyi dolgozat megírása

Íráskészség fejlesztése

önállóan szerkesztett anyagok által, a beszédkészség fejlesztése a szakterület szókincsének elsajátításával.

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módja, ütemezése: Félév végi zárthelyi dolgozat.

A félévközi ellenőrzések követelményei: -

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat érdemjegye határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozat elégtelen minősítésű, a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

2017.09.04.

BAI0058L Európai trendek a nevelésben (francia nyelv)

Oktató: Nagyné dr. Schmelczer Erika

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

Időpont

Téma

Fejlesztendő idegen nyelvi kompetenciák

2017. 09.09.

 • A francia iskolarendszer általános jellemzői
 • Az informatika szerepe az oktatásban
 • E-learning és MOOC
 • A következő konzultációra elkészítendő feladatok kiosztása

Elektronikusan elérhető szövegek és videofelvételek felhasználásával

olvasott és hallott szöveg értése,

beszédkészség fejlesztése

2017. 10. 27.

 • A Life Long learning rendszere a francia oktatásban
 • az egyéni feladatok beszámolói
 • zárthelyi dolgozat megírása

Íráskészség és beszédkészség fejlesztése

önállóan szerkesztett ismertetők, rézümék írásbeli és szóbeli prezentálása

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módja, ütemezése: Félév végi zárthelyi dolgozat.

A félévközi ellenőrzések követelményei: -

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat érdemjegye határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozat elégtelen minősítésű, a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

BAI0058L Európai trendek a nevelésben (német nyelv)

Oktató: Dr. Kiss Kálmán

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

Időpont

Téma

Fejlesztendő idegen nyelvi kompetenciák

2017. 09. 09. (5 óra)

 • A pedagógia fogalma, új kihívások, új elméletek
 • A német iskolarendszer általános jellemzői, a társadalom pedagógiai kihívásai
 • A Waldorf- és a Montessori-iskola
 • A következő konzultációra elkészítendő feladatok kiosztása

Olvasott és hallott szöveg értése, beszédkészség fejlesztése, otthoni feladatként elektronikusan elérhető szövegek és videofelvételek irányított feldolgozása

 

2017. 10. 27. (4 óra)

 • Az informatika szerepe az oktatásban; life long learning
 • Az egyéni feladatok beszámolói
 • Zárthelyi dolgozat megírása

Íráskészség és beszédkészség fejlesztése,

önállóan szerkesztett ismertetők, rezümék írásbeli és szóbeli prezentálása

Foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módja, ütemezése: Félév végi zárthelyi dolgozat.

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat érdemjegye határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozat elégtelen minősítésű, a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

2017.09.04.                                                              

BAI0059L Integráció, inkluzivitás nemzetközi modelljei (francia nyelv)

Oktató: Nagyné dr. Schmelczer Erika

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

Időpont

Téma

Fejlesztendő idegen nyelvi kompetenciák

2017. 09.09.

 • Definíciók és példák: exklúzió, szegregáció, inclúzió, SNI, fogyatékkal élés stb.
 • Sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás a francia iskolai rendszerben
 • Az inklúzió kérdése az iskolai osztályban (Jó gyakorlatok megismerése video-felvételek segítségével.)
 • Az iskolai integráció előnyei, hátrányai (szociális hátrányok, kulturális másság, fogyatékkal élés)
 • A következő konzultációra elkészítendő feladatok kiosztása

Elektronikusan elérhető szövegek és videofelvételek felhasználásával

olvasott és hallott szöveg értése,

beszédkészség fejlesztése

2017. 12. 09.

 • Inklúzió a gyakorlatban (feltételek, költségek, tanárképzés, támogató rendszerek)
 • az egyéni feladatok beszámolói, vita
 • értékelés

Íráskészség és beszédkészség fejlesztése

önállóan szerkesztett ismertetők, rezümék írásbeli és szóbeli prezentálása

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: Egy önálló szövegfeldolgozás és csoport előtti bemutatás (a bemutatandó anyag írásban történő előzetes bemutatása az oktatónak)

Az értékelés módja, ütemezése: Félév végi szóbeli bemutató

A félévközi ellenőrzések követelményei: -

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet az írásban elküldött félév végi bemutató és annak szóbeli bemutatásának értékelésével alakítjuk ki. Az elégtelen minősítés esetén, a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

BAI0059L Integráció, inkluzivitás nemzetközi modelljei (német nyelv)

Oktató: Dr. Kiss Kálmán

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

Időpont

Téma

Fejlesztendő idegen nyelvi kompetenciák

2017.09.09. (5 óra)

 • Definíciók és példák: exklúzió, szegregáció, inklúzió, SNI, fogyatékkal élés stb.
 • Sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás a német iskolai rendszerben
 • Az inklúzió kérdése az iskolai osztályban (Jó gyakorlatok megismerése video-felvételek segítségével.)
 • Az iskolai integráció előnyei, hátrányai (szociális hátrányok, kulturális másság, fogyatékkal élés)
 • A következő konzultációra elkészítendő feladatok kiosztása

Elektronikusan elérhető szövegek és videofelvételek felhasználásával

olvasott és hallott szöveg értése,

beszédkészség fejlesztése

2017. 12. 09. (4 óra)

 • Inklúzió a gyakorlatban (feltételek, költségek, tanárképzés, támogató rendszerek)
 • Az egyéni feladatok beszámolói, vita
 • Értékelés

Íráskészség és beszédkészség fejlesztése

önállóan szerkesztett ismertetők, rezümék írásbeli és szóbeli prezentálása

Foglalkozásokon történő részvétel: A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: Egy önálló szövegfeldolgozás és csoport előtti bemutatás (a bemutatandó anyag írásban történő előzetes bemutatása a tanárnak)

Az értékelés módja, ütemezése: Félév végi szóbeli bemutató

Az érdemjegy kialakításának módja: A félévi gyakorlati jegyet az írásban elküldött félév végi bemutató és annak szóbeli bemutatásának értékelésével alakítjuk ki. Az elégtelen minősítés esetén, a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

2017.09.04.

FAI5004L / FKF1104L  Idegen nyelvi alapszintű ismeretek (német nyelv)

Oktató: Dr. Kiss Kálmán

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

Időpont

Téma

Fejlesztendő idegen nyelvi kompetenciák

2017.12.08. (5 óra)

 • A falu és a város mint a gazdasági élet színterei
 • Élet vidéken, a falusi ember napirendje
 • Mezőgazdasági tevékenységek
 • Termények és állatok
 • Gépek szerepe a gazdálkodásban
 • Évszakok és az időjárás
 • A következő konzultációra elkészítendő feladatok megbeszélése

Olvasott és hallott szöveg értése,

beszédkészség fejlesztése elektronikusan elérhető szövegek és videofelvételek felhasználásával.

 

2017. 12. 09. (4 óra)

 • Üzleti levéltípusok (ajánlatkérés, reklámlevél, megrendelés, visszaigazolás, reklamáció)
 • Állásajánlatok, álláskeresés, állásinterjú. Motivációs levél és önéletrajz
 • Az egyéni feladatok beszámolói
 • Értékelés

Íráskészség és beszédkészség fejlesztése, szövegalkotás,

önállóan szerkesztett ismertetők, rezümék írásbeli és szóbeli megértése, bemutatása.

Foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

Félévi követelmény: Gyakorlati jegy

Az értékelés módja, ütemezése: Félév végi zárthelyi dolgozat.

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat érdemjegye határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozat elégtelen minősítésű, a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

2017.09.04.                                                                                  

 

shadow