Szakdolgozati témák

Dr. Antal Attila

 1. Az 1920-as évek Áprilyjának költői világa
 2. A halál előérzete Dsida Jenő költészetében
 3. A lírikus Dsida Jenő és az újklasszicizmus
 4. Tradíció és újítás a Lázár Ervin-i mesékben

Dr. Antal Balázs

 1. Ady Endre költészetének újraolvasási lehetőségei
 2. Fogságregények: Markovits Rodion és Kuncz Aladár
 3. Pilinszky János világba vetett szörnyetege
 4. Magyar abszurd Déry Tibor és a Forrás-nemzedékek prózájában
 5. Diktatúraregények a magyar irodalomban
 6. Lírai beszédmódok a kortárs költészetben

Dr. Minya Károly

 1. A kortárs magyar dráma nyelvhasználata
 2. Nyelvművel babonák az általános és középiskolai tankönyvekben
 3. Az elmúlt tíz évben megjelent nyelvészeti szótárak és azok használata az oktatás során
 4. Új szavak, új jelentések

Dr. Pethő József

 1. Ugyanarról – másképpen. Különböző médiumok (nyelvi) stílusának összevetése
 2. Metaforák a sajtó nyelvében
 3. A nyelvészet metaforái
 4. Egy mai magyar prózaíró stílusának jellemzése (egy vagy több mű alapján)
 5. A retorika jelene – mai szónoki beszédek elemzése
 6. Krúdy Gyula egy szabadon választott regényének stíluselemzése
 7. Reklámnyelvi vizsgálatok
 8. Sajtónyelvi stílusvizsgálatok
 9. A glossza műfajának szövegtani és stilisztikai jellemzése
 10. A jelentéstan tanításának aktuális kérdései
 11. Differenciálás a magyar nyelvi órákon
 12. IKT-eszközök alkalmazása a magyar nyelvi órákon

Dr. Sebestyén Zsolt

 1. Az 1625-ös beregi urbárium nyelvtörténeti vizsgálata.
 2. A történelmi Szabolcs megye helységneveinek nyelvészeti elemzése.
 3. A történelmi Szatmár megye helységneveinek nyelvészeti elemzése.
 4. Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település történeti és mai személynevei
 5. Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település történeti és mai személynevei

Dr. Zopus András

 1. A kulturális szignálok szerepe az interkulturális kommunikációban
 2. XVII. századi személynevek kutatása székelyföldi források alapján
 3. Az igekötő tanításának problémái és az oktatás szakmódszertana külföldiek tanítása esetén
 4. A regionális köznyelv és a nemzeti identitás kapcsolatának vizsgálata egy határon túli magyar közösség életében

Ügyviteli Intézeti Tanszék
Javasolt szakdolgozati témák
Gépírásoktató szakirányú továbbképzési szak

 1.  A gépírástudás alkalmazása a különböző szaktárgyakban
 2. A Word szövegszerkesztőben a szövegbevitel elkezdéséhez szükséges alapvető beállítások optimális sorrendje és ennek tanítás-módszertana
 3. A helyesírási készség fejlesztése az elektronikus gépírás tanításában
 4. Az idegen nyelvű elektronikus gépírás oktatásának módszertani sajátosságai
 5. A nyelv szókészletének változása, annak megjelenése az ez elektronikus gépírás oktatásában
 6. A fokozatosság elvének érvényesülése az elektronikus gépírásoktatás folyamatában
 7. A szakmai vizsgákra való felkészülés elméleti és módszertani problémái az elektronikus gépírás tanításában
 8. Komplex vizsgafeladatok készítése és tanításmódszertani kérdései a gépírás/levelezés tantárgyhoz
 9. A gépírás és levelezés ismeretköreinek kapcsolata az oktatásban
 10.  Nevelési lehetőségek a gépírás tanításában a különböző életkorokban
 11. A gépírási hibák vizsgálata és módszertani vonatkozásai
 12. A számítógépes munkahely ergonómiája és módszertani vonatkozásai
 13. Környezetvédelem az irodában és módszertani vonatkozásai
 14. Munkahelyi betegségek az irodában és azok megelőzési lehetőségei, módszertani vonatkozásai
 15. Az elektronikus kommunikáció formái és gyakorlata, módszertani vonatkozásai
 16. A gépírásoktató pedagógus kompetenciái, oktatói szerepe
 17. A gépírás oktatása megváltozott képességű tanulóknak
 18. A betűtanítás módszertani problémái a gépírás tantárgy oktatásában
 19. A sebességfokozás eszközei a gépírás tantárgy tanítása során
 20. Az ujjtechnikai gyakorlatok típusai, tanításának módszertani vonatkozásai
 21. Szövegkészítés és szövegfeldolgozási módszerek a gépírás tanításában

 

 

shadow