Alapító okirat

 

 

 

 

 

NYÍREGYHÁZI REPÜLŐS KÉPZÉSÉRT

ALAPÍTVÁNY

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

 

 

 

NYÍREGYHÁZA

2014

 

 

 

 

 

A Magyarország Alaptörvényében biztosított alapvető jogok, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezései, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján, az 1999-ban létrehozott és megalapított Nyíregyházi Repülős Képzésért Alapítvány Kuratóriuma a következő Alapító okiratot fogadja el.

 

1.§. Az Alapítvány adatai

 

1.1.)    Az Alapítvány neve:

 

Nyíregyházi Repülős Képzésért Alapítvány

 

1.2.)    Az Alapítvány székhelye:

 

4400Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

 

1.3.)    Az Alapítvány működési területe:

 

az Alapítvány működése kiterjed Magyarország egész területére.

 

1.4.        Az Alapítvány jogállása:

 

önálló jogi személy.

 

1.5.)    Az Alapítvány közhasznúsági fokozata:

 

közhasznú, amelyet a bíróság évente állapít meg.

 

1.6.)    Az Alapítvány adószáma:

 

                            18802728-1-15

 

1.7.)    Statisztikai számjel:

 

                            18802728-9133-569-15

 

1.8.)    Bírósági nyilvántartási szám:

 

                            784, Pk.60096/1999

1.9.)    Az Alapítványt 1999-ben alapította 50-50 000 Ft. induló tőkével két magánszemély és egy korlátolt felelősségű társaság határozatlan időre, összesen 150 000 Ft (egyszázötven ezer forint) alaptőkével:

1.9.1. Horváth Péter (szül.: Nyírbátor, 1958.július 4.; anyja neve: Pálinkás Magdolna), 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 242.; sz.ig.száma: 572369 JA

1.9.2. Néhai Dr. Nagy Kálmán (szül.: Igrici, 1946. október 21. anyja neve: Nagy Ágnes), volt 4531 Nyírpazony, Árpád u. 89/A alatti lakos; sz.ig.száma:RT-581358

1.9.3. ”TECHNOLÓGIA” Innovációs, Minőségellenőrző és Műszaki Fejlesztő Kft.  Megszűnt  2005.12.31.

Volt székhelye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u.69.sz.

Volt cégjegyzékszáma: C.15 09 060048/1989/6/I.

Volt képviselője: Dr. Rónai Tibor ügyvezető, 4400 Nyíregyháza, Hímes u.31szám alatti lakos

           

1.10.)  Az Alapítvány bélyegzője:

 

Téglalap alakú, az Alapítvány nevének, címének, adószámának és bankszámla számának megjelölésével.

 

1.11.)  Az Alapítvány OTP-nél vezetett  pénzforgalmi bankszámla száma:

 

                           11744003-20924894

 

1.12.) Az Alapítvány határozatlan időre jött létre.

 

 

2.§. Az Alapítvány alapelvei, céljai

 

2.1.)    Az Alapítvány működésének alapelvei:

-          önkéntesség,

-          egyenjogúság,

-          demokratizmus

-          nyilvánosság,

-          közéleti tisztaság és felelősség.

 

2.2.)   Az Alapítvány a hatályos magyar jogszabályok keretei között, ezen Alapító okirat  szerint működik, fejti ki tevékenységét.

 

2.3.)  Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. (Közvetlen politikai tevékenység: pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választásokon jelölt állítása).

 

2.4.)       A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenysége keretében az Alapítvány célja :

 

   A Nyíregyházi Főiskolán folyó repülőgépvezető- és repülőmérnök-képzés támogatása, az oktatás, különösen a gyakorlati képzés korszerű feltételeinek biztosítása, fejlesztése, a tehetséges hallgatók tanulmányainak támogatása, az alulfinanszírozott képzés hiányának pótlása.

 

A fenti célon belül:

 

a.)  Az Alapítvány az elméleti képzés támogatásával el kívánja érni, hogy a tárgyi feltételek ne maradjanak el a hasonló képzést folytató neves külföldi oktatási intézményekétől.

Jogszabályhely: 2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról 84. § (1);

 

b.)  Az Alapítvány a gyakorlati képzés támogatásával hozzá kíván járulni az önálló szakképzettséget nyújtó légiközlekedési-hajózó szakirányos képzés költségeinek csökkentéséhez.

      Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXVII.tv. a szakképzésről 29. § (1) és

      84. § (1)

 

c.)    Az Alapítvány lehetőségeihez képest támogatja a tehetséges hallgatókat.

 Jogszabályhely: 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 1. § (1)

 

A fenti céloknak megfelelően az Alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.)  (1) pontja alapján az oktatás és nevelés területén a felsőoktatásban és a felnőttoktatásban végzi közhasznú tevékenységét az alábbi részfeladatok megvalósításával:

 

·         a repülőmérnök szakos hallgatók elméleti és gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítása;

·         oktatói és hallgatói egyéni teljesítmények díjazása, jutalmazása (pl. TDK munka, tudományos konferenciák);

·         a hallgatók anyagi támogatása, a képzésben előírt külső oktatóhelyekre az utazási költségek részbeni vagy teljes megtérítése ( pl.: a Budapesten tartott foglalkozásokra történő utazás, tanulmányi kirándulás);

·         az Alapítvány zavartalan működéséhez szükséges dologi kiadások biztosítása (pl. munkadíj, tiszteletdíj, megbízási díj, irodai és postaköltségek, utazási költségek, hirdetési költségek stb.)

 

2.5.)       Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Alapítvány eredményes működését és céljainak megvalósítását.

 

2.6.)       Az Alapítvány céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében vállalkozási tevékenységet nem folytat. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

 

2.7.)       Az Alapítvány szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek(elsősorban főiskolai hallgatók és oktatók) számára is hozzáférhetőek.

 

 

3. §. Az Alapítvány szervezete és tisztségviselői

 

3.1.)  A Kuratórium

 

a.)            Az alapítók az Alapítvány kezelésére határozatlan időre 3-személyből álló ügyvezető szervet jelöltek ki, Kuratórium elnevezéssel..

b.)            A Kuratórium tagjai közül az elnököt és a titkárt, illetve 1 tagot az alapítók jelöltek ki.

c.)            Amennyiben a Kuratórium tevékenysége az Alapítvány célját veszélyezteti, az alapítók jogosultak a Kuratóriumot visszahívni, és új Kuratóriumot kijelölni.

d.)            A Kuratóriumnak az a tagja, aki vállalt tisztségével járó kötelezettségeit neki felróható módon nem teljesíti, avagy három egymást követő, szabályszerűen összehívott kuratóriumi ülésen bármely oknál fogva nem vesz részt, a kuratóriumi tagságából visszahívható. Visszahívható a Kuratóriumból az a tag, aki szándékos bűncselekményt követ el, illetve akinek emberi magatartása a közfelfogás szerint erkölcstelennek tekinthető.

e.)            Az új tag megbízásakor az alapító tagokkal azonos módon nyilatkozni kell az összeférhetetlenség kérdésében.

f.)             A Kuratórium tagjai jelen Alapító okirat kibocsátását megelőzően nyilatkoztak arról, hogy a kuratóriumi tagságot és az azzal járó tevékenységet a jelen okiratban foglalt feltételekkel elvállalják.

g.)            A Kuratórium évente egy alkalommal köteles beszámolni munkájáról az alapítóknak, illetve a támogatóknak. A tájékoztatás írásos formában is történhet.

 

3.2.)  A Kuratórium feladata, hatásköre és működése

 

       A Kuratórium feladata: az Alapítvány kezelése és működtetése

 

3.2.1.) A Kuratórium kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:

 

a)    az  éves program és költségvetés elfogadása,

b)    az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés(Melléklet) elfogadása legkésőbb a tárgyévet követő év 150. napjáig.

c)    döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabályok vagy a jelen Alapító okirat a Kuratórium hatáskörébe utalnak,

d)    az Alapítvány vagyonának felhasználása és hasznosítása, az Alapító Okiratban meghatározott keretek között és módon;

e)    a pályázatok kiírása és nyilvános közzététele;

f)     a pályázatok elbírálása;

g)    munkaviszony, vagy megbízási jogviszony létesítése.

h)   az Alapítvány céljait társadalmi munkával támogató szervezet vagy magánszemély csatlakozásának elfogadása.

 

     3.2.2.) A Kuratórium ülésezésének és határozathozatalának rendje:

 

-          A Kuratórium szükség szerint, de naptári évenként legalább 2 alkalommal ülésezik.

-          A Kuratóriumot az elnök hívja össze írásban legalább 8 nappal az ülés tervezett időpontja előtt, a tervezett napirendi pontok feltüntetésével, de azt bármelyik tag, illetve az alapítók írásbeli indítványára össze kell hívni.

-          A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén mindenki jelen van.

-     A Kuratórium határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű

      szótöbbségével hozza.  Minden tagnak egy szavazata van.

-          A Kuratórium döntéseit írásba kell foglalni, azt az elnök írja alá, egy tag pedig hitelesíti.

-   Az éves beszámoló jóváhagyása a Kuratórium általános határozathoza-              talának a szabályai szerint történik, egyszerű szótöbbséggel.

-          A Kuratórium döntéseiről, határozatairól nyilvántartást kell vezetni, melyből ki kell derülnie a döntés tartalmának, hatályának, idejének és a szavazataránynak. A döntést az érintettekkel írásban kell közölni, és az éves beszámoló jelentésben kell nyilvánosságra hozni.

-          A Kuratórium ülései nyílvánosak, azon bárki részt vehet.

-          A Kuratórium a döntéseit az érintettekkel (pl. pályázat) az ülés után maximum 8 napon belül közli.

 

 

 

3.3.        A Kuratórium tagjai:

-          elnök

-          titkár

-          tag

 

A Kuratórium tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el, igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.

 

a.)  A Kuratórium elnöke

 

A Kuratórium elnöke látja el az Alapítvány képviseletét, és felel a Kuratórium szabályszerű működtetéséért, valamint az Alapítvány vagyonának szabályszerű felhasználásáért.

 

A Kuratórium elnökének feladatai és hatásköre:

 

-          az Alapítvány tevékenységének irányítása;

-          a Kuratórium üléseinek összehívása, határozatainak ellenjegyzése;

-          döntés és intézkedés a Kuratórium ülései közötti időszakban a Kuratórium hatáskörébe tartozó kérdésekben;

-          a Kuratórium által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;

-          kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;

-          irányítja a Kuratórium munkáját;

-          vezeti a Kuratórium üléseit;

-          önállóan képviseli az Alapítványt;

-          intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;

-          irányítja az Alapítvány gazdálkodását;

-          utalványozási jogot gyakorol;

-          minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

-          kiadmányozási jog illeti meg;

-          munkáltatói jogot gyakorol: a Kuratórium döntése alapján      munkaviszonyt létesít, megbízási szerződést köt;

-          önállóan dönt az Alapítvány zavartalan működéséhez feltétlenül   szükséges dologi kiadásokról.

 

A Kuratórium elnökét tartós távolléte, illetve tartós akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára helyettesíti, aki ilyenkor az elnök jogkörét – így képviseleti jogát is – egyedül gyakorolhatja, de csak a halaszthatatlan intézkedéseket teheti meg, mégpedig az elnököt helyettesítő jogkörben, utólagos beszámolási kötelezettséggel.

 

 

 

 

b.) A Kuratórium titkára

 

-          A 2.a.) pontban meghatározott esetekben és módon helyettesíti az elnököt;

-          A Kuratórium, illetve az elnök rendelkezései szerint eljár a Kuratórium működésével kapcsolatos adminisztratív ügyekben;

-          Gondoskodik a pályázatok kiírásáról, azok összegyűjtéséről és döntésre előkészítéséről, valamint az odaítélt pénzeszközök szabályszerű felhasználásáról;

-          Felügyeli az Alapítvány vagyonának és pénzeszközeinek szabályszerű felhasználását, hasznosítását és megóvását;

-          Gondoskodik a kuratóriumi ülések adminisztratív előkészítéséről, összehívásáról, a határozatok, jegyzőkönyvek és egyéb okmányok vezetéséről és nyilvántartásáról.

 

c.)Egyéb alkalmazottak

 

Az Alapítvány működéséhez speciális szakfeladatok ellátására a Kuratórium döntése alapján, ott meghatározandó jogviszonyban munkavállalókat alkalmazhat. Ilyen szakfeladatok lehetnek: adminisztrációs, adó-, pénzügyi-, számviteli feladatok, jogi kérdések, valamint a vagyon kezelésével kapcsolatos egyéb feladatok.

 

    A kuratóriumi tagság megszűnik:

a.)     lemondással,

b.)     halállal,

c.)     az Alapítvány megszűnésével,

d.)                visszahívással.

 

3.4.) A Kuratóriumra vonatkozó előírások:

a.) A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az

     alapítvány vezető tisztségviselői.

b.) A kuratórium három természetes személyből áll, akik közül legalább

     kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.

      c.)  Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem

           lehet a kuratórium tagja.

      d.) Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a

           kuratóriumban.

e.)  Az alapító az alapítvány egyszemélyes ügyvezető szervéül kurátort

           nevezhet. A kurátorra a kuratóriumra vonatkozó szabályokat megfelelően

           alkalmazni kell.

 

 

4. §. A Kuratórium elnöke és tagjai

 

-          A Kuratórium elnöke: Szelestey Gyula (an.: Németh Mária; lakóhely: 4400  Nyíregyháza, Őz köz 49. I.1.)

 

-          A Kuratórium titkára: Dr. Szilágyi Dénes (an.: Joó Anna, 4400 Nyíregyháza, Salamonbokor 71.)

 

-          A Kuratórium tagja: Molnár Tibor (an.: Gyuricza Margit, 4400 Nyíregyháza, Búza út 34. III/9.)

 

 

5. §. Összeférhetetlenségi szabályok

 

5.1.) A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy

    akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a)    kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

                     Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai

keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

5.2.) A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más

közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig –,

a)    amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál   nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b)    amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c)    amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d)    amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

 

5.3.) Vezető tisztségviselőkre vonatkozó előírások:

 

a.)  Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképes-ségét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

b.)  Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt

a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

  c.)  A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

d.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt

      jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez

      fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

e.)  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

f.)    Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető

 tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

g.)  A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi

érintett közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  

 

 

 

6. §. Az Alapítvány vagyona és gazdálkodása

 

6.1. Az Alapítvány vagyona

 

a.)  Az alapítvány induló vagyona az alapítók által felajánlott 150.000 Ft, azaz Egyszázötven-ezer forint pénzösszeg.

b.)  Az Alapítvány bankszámlájára bárki további pénzeszközöket befizethet, dologi hozzájárulást teljesíthet, vagy személyes közreműködést végezhet. Az adott hozzájárulást visszavonni (az Alapítvány nyilvántartásba vétele után) nem lehet. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai és külföldi jogi-, vagy magánszemély, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, amennyiben az Alapítvány céljaival egyetért, és az Alapító Okiratot elfogadja.

c.)   Az Alapítvány működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:

-          az SZJA 1 %-ból származó bevételek;

-          magán és jogi személyek támogatásai;

-          egyéb bevételek (pl.: banki kamat).

d.)  Az Alapítvány bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

e.)  Az Alapítvány a céljainak elérése érdekében vállalkozási tevékenységet nem folytat.

f.)    Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító okiratban megjelölt tevékenységre kell fordítania.

g.)  Az Alapítvány a tisztségviselőit és támogatóit, valamint e személyek hozzátartozóját cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

h.)  Az Alapítvány a pénzeszközeit számlán kezeli. Az Alapítvány bankszámlája felett a Kuratórium két meghatározott tagja együttes aláírásával lehet rendelkezni. A két aláíró tag közül az egyik a mindenkori elnök.

i.)    Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet kettős könyvvitelt vezet.

 

 

6.2. Az Alapítvány gazdálkodásának nyilvánossága

 

a.)  Az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követően, majd pedig évente legalább egy alkalommal hirdetményi úton toboroz csatlakozókat és támogatókat.

b.)  Az Alapítvány ügyvezető szerve (Kuratóriuma) az adományt vissza-utasíthatja, ha úgy ítéli meg, hogy a felajánlott adomány az Alapítvány célját valamilyen oknál fogva veszélyezteti.

c.)   Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratok vezetése, kezelése a Kuratórium titkárának a feladata. Vele történő előzetes egyeztetés alapján ebbe bárki az Alapítvány székhelyén betekinthet.

d.)  Az Alapítvány Alapító okiratát, a szolgáltatás igénybevételének módját, beszámolóját, a működése során keletkezett iratokba való betekintés módját a célban rögzített érintettekkel (kedvezményezettekkel) ismertetni kell, és biztosítani kell a bármikori megtekinthetőséget.

e.)  Az Alapítvány éves közhasznúsági mellékletét és az éves beszámolóját internetes honlapon két évig elérhetővé kell tenni. Az Alapító okirat ezen a honlapon bárki számára megtekinthető. A honlap jelenlegi elérhetősége: http://zeus.nyf.hu/~kmtszweb/alapitvany.htm

 

6.3.  Az alapítványi vagyon felhasználása

 

a.)  Az Alapítvány kezelő szerve a meghatározott célok támogatásához a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Agrártudományi Intézetben meghirdetett pályázati úton nyújthat támogatást.

b.)  Az alapítványi vagyon  vállalkozási jelleggel nem hasznosítható, meg nem terhelhető, fel nem osztható. Az állam által garantált értékpapírok és bankügyletek útján azonban kamatoztatható.

c.)   Az alapító tőke (150 ezer Ft) mindenkori tartalékot képez az Alapítvány zavartalan működéséhez, azt alapítványi célra felhasználni csak az Alapítvány megszűnése esetén lehet.

d.)   Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon az alapító okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az alapítót, a csatlakozót és az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont.

e.)  Az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet, ha az alapító okirat ilyen esetre a vagyonról nem rendelkezik vagy a rendelkezés teljesítése lehetetlen.

f.)    A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapító okirat, vagy az alapító nem rendelkezik a megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy ha az alapító okirat által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt alapítvány, egyesület a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

 

6.4. A pályázatok kiírásának és elbírálásának rendje

 

a.)  A Kuratórium a soros ülésén jóváhagyja a következő ülésig kiírandó pályázati témákat, melyeket a titkár terjeszt elő, de tehet javaslatot bármely kuratóriumi tag is.;

b.)  A Kuratórium az ülését megelőző időszakban befutott pályázatokat, annak tartalma, megalapozottsága mérlegelésével értékeli, több pályázó esetén rangsorolja vagy megosztja;

c.)   A pályázatokhoz mellékelni kell költségkalkulációt, illetve gazdasági számításokat is, mellyel alá kell támasztani a megpályázott összeget. Az összegnek arányban kell állnia a várható eredménnyel.

d.)  Előnyben kell részesíteni – ha a többi pályázat is az Alapítvány céljaival összhangban áll – azokat a pályázatokat, amelynek előzményeként már a munka megindult. (Pl.: részben megvalósított  alkotás).

e.)  Az elfogadott pályázati témákat a Közlekedéstudományi és Infotechnológia Tanszék hirdető tábláján nyilvánosságra kell hozni.

f.)    A pályázatokat az Alapítvány nevének megjelölésével a Kuratóriumnak címezve az Alapítvány titkárának kell benyújtani a megjelölt határidőig. A határidő után érkezett pályázatokat a következő ciklusban (ülésen) tárgyalja a Kuratórium.

g.)  A döntésről írásban kell tájékoztatni a pályázókat.

h.)  A pályázati cél megvalósulása során vagy annak befejeztével a pénzeszközök felhasználását a vonatkozó jogszabályok szerint dokumentálni kell (számlák, bizonylatok, zárójelentés, publikáció, dolgozat stb.).

i.)    A pályázónak gondoskodni kell a vásárolt eszközök állagmegóvásáról is, ennek tervezett módját előre le kell írni a pályázatban.

j.)    A pályázatok lehetnek egyéniek és csoportosak is. Bármilyen közösség, csoport pályázik, meg kell jelölni a témafelelőst, aki anyagilag felelős a pénzeszközök szabályszerű felhasználásáért.

 

6.5. Beszámolási szabályok

 

a.)  A Kuratórium elnöke minden év elején az előző évben végzett tevékenységről éves beszámolót és annak Mellékletét elkészíti, és azt a Kuratóriummal és az alapítókkal az első kuratóriumi ülésen ismerteti. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a Kuratórium szótöbbséggel fogadja el. A Kuratórium ekkor fogadja el a tárgyévi költségvetést is. A Mellékletet az elnök a Kormányablakon keresztül beadja a NAV-nak és a Beszámolóval együtt levélben  eljuttatja a Bírósági Hivatalnak.

b.)  A Beszámoló tartalmazza:

o   a mérleget (egyszerűsített mérleget),

o   az eredménykimutatást (eredmény levezetést),

o   kettős könyvvitel esetében a kiegészítő Mellékletet.

c.)   A Beszámoló Mellékletének tartalmaznia kell:

o   A számviteli beszámolót,

o   A költségvetési vagy más állami szervtől kapott támogatás felhasználását (ha volt),

o   A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

o   a cél szerinti juttatások kimutatását,

o   a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

d.)  Az Alapítvány köteles a Beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági Mellékletet is készíteni, melyben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezek célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges megfelelő erőforrás és társadalmi támogatottság mutatóit.

e.)  Emellett az elnök feladata az adóbevallás és a statisztikai jelentés időbeli elkészítése és beadása is.

 

 

7. §. Az Alapítvány megszűnése

 

7.1.) Az alapítvány megszűnik, ha

a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott

 meg;

b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél

 módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy

c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat

 tevékenységet.

7.2.) Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.

7.3.) Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói

        jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések

        megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a

        felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is.

7.4.) Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok

        alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt

        követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot.

         A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából

         eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a

         kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.

7.5.) A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése

         után megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell

         rendelkezni.

 

 

 

8. §. Vegyes és záró rendelkezések

 

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok és a kuratóriumi határozatok az irányadóak.

Az eredeti alapítók képviseletében Horváth Péter jelen okiratot – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – elfogadja és jóváhagyólag aláírja.

 

 

 

Kelt: Nyíregyházán, 2014. október 07-én.

 

 

 

 

 ………………………………                                …………………………………

            Szelestey Gyula                                                    Horváth Péter

        a Kuratórium elnöke                                                        alapító

 

 

 

…………………………………                              …………………………………

          Dr. Szilágyi Dénes                                                   Molnár Tibor

         a Kuratórium titkára                                              a Kuratórium tagja

shadow