KVO1002L Biometria II

Biometria II. – KVO1002L

2021/2022. I félév

Tematika

Alkalom

Témakör

Megjegyzés

1

Bevezetés a biometriába, a biostatisztikai módszerek jelentősége. Statisztikai alapfogalmak, statisztikai populáció, minta, mintanagyság, reprezentativitás, jellegzetes eloszlástípusok. Hipotézisalkotás, kutatás tervezés legfontosabb lépései, a kutatási folyamat, a tudományos értékelés kritériumai. Folytonos változók statisztikai jellemzése, minta átlaga, szórás, medián, módusz, konfidencia intervallum, populációs átlag becslése. Ismerkedés a JASP programmal

 

 

2

Parametrikus tesztek – parametrikus tesztek feltételei, egymintás és kétmintás t-teszt. Egyutas és kétutas variancia-analízis. Nem parametrikus tesztek. Egyszerű korrelációk, parciális korrelációk. Ismerkedés a kovariancia-analízissel és a lineáris modellekkel. Az eddig megismert tesztek gyakorlása JASP programmal biológiai példákon keresztül. A hallgatók által választott adatok értékelése, hipotézis-alkotás és tesztelés a JASP program segítségével.

  • 1 ZH (alapfogalmak).

 

  • Önálló feladatmegoldás

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

1 zárthelyi dolgozat az elméleti ismeretekből, illetve 1 érdemjegy a gyakorlatokon elvégzett egyszerű statisztikai tesztek önálló bemutatására.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • Zárthelyi dolgozat: 40 pont
  • Statisztikai tesztek önálló kivitelezése: 40 pont
  • Órai aktivitás 20 pont.

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Précsényi István (szerk.): Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális biológiában. 2000. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó.

Reiczigel J., Harnos A. & Solymosi N. Biostatisztika – nem statisztikusoknak. 2007. Pars Kft., Nagykovácsi.

Ajánlott weboldalak:

http://xenia.sote.hu/hu/biosci/docs/biometr/course/

www.r-project.org

 

 

 

 

shadow