KVO1002 Biometria II

Biometria II. - KVO1002

2021/2022 I. félév

Tematika

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Követelmények megbeszélése. Bevezetés a biometriába, a biostatisztikai módszerek jelentősége.

 

2

Statisztikai alapfogalmak, statisztikai populáció, minta, mintanagyság, reprezentativitás, jellegzetes eloszlástípusok.

 

3

Hipotézisalkotás, kutatás tervezés legfontosabb lépései, a kutatási folyamat, a tudományos értékelés kritériumai.

Az előzőekben átvett fogalmakhoz kapcsolódó egyszerű grafikonok megismerése. 

 

4

Folytonos változók statisztikai jellemzése, minta átlaga, szórás, medián, módusz, konfidencia intervallum, populációs átlag becslése.

1. zárthelyi dolgozat

5

Ismerkedés a JASP programmal

 

6

Parametrikus tesztek I. – parametrikus tesztek feltételei, egymintás és kétmintás t-teszt. 

 

7

Parametrikus tesztek II. – egyutas és kétutas variancia-analízis.

 

8

Az eddig megismert tesztek gyakorlása JASP programmal biológiai példákon keresztül.

 

9

Nem parametrikus tesztek.

2. zárthelyi dolgozat

10

Egyszerű korrelációk, parciális korrelációk.

 

11

Ismerkedés a kovariancia-analízissel és a lineáris modellekkel.

 

12

Az eddig megismert tesztek gyakorlása JASP programmal biológiai példákon keresztül.

 

13

A hallgatók által választott adatok értékelése, hipotézis-alkotás és tesztelés a JASP program segítségével.

 

14

Ismerkedés speciális adatértékelési technikákkal. Komparatív-vizsgálatok, dinamikus-modellezés, túlélés-vizsgálat, cönológiai adatmátrixok, szekvencia-összehasonlítások.

3. zárthelyi dolgozat

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

1 zárthelyi dolgozat az elméleti ismeretekből, illetve 2 érdemjegy a gyakorlatokon elvégzett egyszerű statisztikai tesztek önálló bemutatására.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • Zárthelyi dolgozatok: 30 pont
  • Órai aktivitás 10 pont, statisztikai tesztek önálló kivitelezése 30-30 pont.

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Précsényi István (szerk.): Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális biológiában. 2000. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó.

Reiczigel J., Harnos A. & Solymosi N. Biostatisztika – nem statisztikusoknak. 2007. Pars Kft., Nagykovácsi.

Ajánlott weboldalak:

http://xenia.sote.hu/hu/biosci/docs/biometr/course/

www.r-project.org

 

 

 

 

shadow