KEO 1009 Analitikai kémia 2 (előadás )

 KEO 1009  Analitikai kémia 2  (előadás )

2015/2016.  I. féléves

Osztatlan tanárképzés (nappali)

 

   Tantárgy neve, típusa: KEO 1009 Analitikai kémia 2, heti 1 ó  (előadás)

                               Oktatató neve:Prof. Dr. Balogh József 

 

    

                                                 TEMATIKA

 

                                          (  Analitikai kémia 2 , előadás)           

1. HÉT

                                                                                                                                                        A  mennyiségi analitikai kémia feladatai, jelentősége. Analitikai módszerek érzékenysége, szelektivitása és csoportosítása . Az analitikai jel fogalma. Mérőoldatok készítése,faktorozása.

Analitikai számítások. Térfogatos (titrimetriás) módszerek jellemzése.

 

2. HÉT

Sav-bázis egyensúlyok. Sav-bázis titrálások általános jellemzése; elvi alapjai. Az oldatok pH-jának számolása. Sav-bázis titrálás végpontja, indikátorok kiválasztása, indikátor hiba. Erős sav-erős bázis,  gyenge sav- erős bázis rendszerek titrálási görbéi, indikátor kiválasztása.

Sók meghatározása sav-bázis titrálással. Sav-bázis mérésekre visszavezethető eljárások.

 

3. HÉT

Oxidációs-redukciós (redoxi) egyensúlyok. Redoxi-titrálások. Redoximetria elvi alapjai.  Redoxi titrálási görbék, fontosabb indikátorok. A redoxititrálások végpontjelzése. Indikátorok kiválasztása. Permanganometria. Egyéb oxidimetriás módszerek: kromatometria. cerimetria. bromatometria. Jodometria. Egyéb reduktometriás módszerek: aszkorbimetria, titanometria, sztannometria.

 

4. HÉT

A komplexometriás titrálás elvi alapjai. A komplex stabilitását befolyásoló tényezők. Kelatometria EDTA-val. Titrálási görbék, titrálások végpontjelzése.  Közvetlen, közvetett, visszaméréses, kiszorításos titrálások.

 

 

5. HÉT

Csapadékos titrálások elvi alapjai. Az oldhatósági szorzat. Titrálási görbék, a titrálás végpontjelzése. Argentometriás mérések (Gay-Lussac-, Mohr-, Volhard- és Fajans-módszerek). Egyéb csapadékos titrálások.

 

 

6. HÉT

 A műszeres módszerek csoportosítása. Elektroanalitika és spektrokémiai módszerek alapjai, gyakorlati jelentősége. Elektroanalitikai módszerek: potenciometria, ionometria.Ionszelektív elektródok típusai, szerkezete és gyakorlati alkalmazása.

 

7. HÉT

Elektroanalitikai módszerek: voltammetria, polarográfia. Minőségi és mennyiségi analízis,

alkalmazása analitikai vizsgálatokban.

 

 

8. HÉT

Elektroanalitikai módszerek: elektrogravimetria, coulombmetria, konduktometria, oszcillometria, dielektrometria. A módszerek alapelvei, mérési technikák és analitikai alkalmazásuk lehetőségei.

 

9. HÉT

Ultraibolya, infravörös és látható spektrofotometria, koncentrációmérés, a Lambert-Beer

törvény, mérési pontosság. Egy és többkomponensű rendszerek fényelnyelése. Minőségi és

mennyiségi elemzés. Fluoreszcenciás és foszforeszcenciás analízis, fotoakusztikus spektrometria.

 

10. HÉT

Atomspektroszkópia: emissziós színképelemzés, a módszer elve, műszerezettsége, gyakorlati

alkalmazása.

 

11. HÉT

Atomspektroszkópia: atomabszorpciós spektrometria. Az atomabszorpciós módszer elve, műszerezettsége, mennyiségi elemzés, zavaró hatások a módszer gyakorlati alkalmazása.

 

12. HÉT

Atomspektroszkópia: lángfotometria, atomfluoreszcencia-spektrometria. A módszerek elve, műszerezettsége, mennyiségi elemzés, gyakorlati alkalmazása. Egyéb optikai módszerek.

 

13.HÉT

NMR, ESR, tömegspektrometria, radioanalitikai módszerek. Röntgensugarak analitikai alkalmazása: abszorpciós, diffrakciós, fluoreszcenciás eljárások.

Csatolt  technikák alkalmazása az analízisben (ICP-MS,  GC-MS, LC-MS stb.) Automatikus és folyamatos mérőrendszerek(FIA, SIA stb.).

 

14.HÉT

Bioanalitikai módszerek alapelve. Kemometria alkalmazása az analitikai kémiában. Az analitikai mérési eredmények feldolgozása. A legvalószínűbb érték és a hiba számítása. Egyéb statisztikai módszerek. Minőségbiztosítás alapelve a kémiai analízisben.

ZH írása.

                                          

 

                                       KÖVETELMÉNYEK

 

Az előadásokon való részvétel előirásai: elvárt , de nem kötelező

Az érdemjegy kialakításának módja: kollokvium nincs, de az elhangzott anyagból legalább

                                                          elégséges (2) érdemjegyű ZH megírása szükséges a

                                                          gyakorlati jegy megszerzéséhez    

A tantárgyhoz rendelt kredit: 5( a laborgyakorlattal együtt )

 

 

Ajánlott irodalom:

1. Pungor E.: Analitikus kézikönyve. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 1987.

2. Pungor E.: Analitikai kémia. Kézirat. Tankönyvkiadó. Budapest. 1991.

3. Csányi L., Farsang Gy., Szakács O.: Műszeres analízis, Tankönyvkiadó, Budapest. 1969.

4.Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai. Kémiai és műszeres elemzés. Alliter Kiadói

   és Oktatásfejlesztő Alapítvány. Budapest. 2002.

5. D.A.Skoog, D.M.West, F. J.Holler:Holler Fundamentals of Analytical Chemistry   6th

ed. Saunders College Publ. (USA), 1992.

 

shadow