Anyagszerkezet (KEB2601) előadás

2014/2015 I. féléves

Kémia alapszak, minor szak

Anyagszerkezet (KEB2601) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Az atom szerkezete, az atomot felépítő részecskék felfedezése, jellemzése.

 

2

Az atommag felfedezése. Rutherford szórási kísérlete, rendszám, tömegszám, izotópok.

 

3

A természetes és mesterséges rádioaktivitás. Az alfa-, béta-, gamma sugarak jellemzése. A röntgensugárzás, a sugárzás és az atom szerkezet közötti kapcsolat.

 

4

Atommodellek. Dalton, Thompson, Rutherford, Bohr-féle modellek. A Bohr-féle posztulátumok. Atomspektrumok.

 

5

A hullámok jellemzése: hullámhossz, rezgésszám, hullámszám. Interferencia, fényelhajlás. A fény kettős természete és ezeket igazoló kísérletek. Fényelektromos hatás, Frank-Hertz kísérlete.

 

6

Anyaghullámok, de Broglie hipotézise. Planck hipotézise. A kvantumelmélet kialakulása. Heisenberg féle határozatlansági reláció. A Schrödinger egyenlet.

 

7

Kvantumszámok, az atompályák fogalma, jellemzése. Pauli-elv, Hund szabály. Az atompályák feltöltődése, atomtörzs, elektronképlet.

1.zárthelyi

8

A periódusos rendszer. Az atomok periódikusan változó tulajdonságai: Ionizációs energia, elektronaffinitás, elektronegativitás, atomok és ionok mérete, effektív magtöltés.

 

9

A kovalens kötés. Kovalens kötés azonos atomok között. V.B. és M.O. módszer. A s- és p-kötés.

 

10

Kovalens kötés különböző atomok között.

 

11

Az sp, sp2 és sp3 hibridizáció. A metán, az ammónia és a víz geometriája. A datív kötés. Lokalizált és delokalizált molekulaorbitálok.

 

12

Az ionos kötés. Az ionizálási energia és az elekronaffinitás. Összetett ionok.

 

13

A fémes kötés. A félvezetők.

2.zárthelyi

14

Másodrendű kémiai kötések. Az anyag mágneses tulajdonságai. Rácstípusok és jellemzésük.

 

15

Átmenet a kötéstípusok között. A dipólusmomentum.

 

 

 

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

2 db ZH a félév során

 

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 2 db ZH eredménye: 40 pont (2x20)
  • írásbeli/szóbeli felelet a kiadott témasor alapján: 60 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Budó Á., Mátrai T.: Kísérleti fizika III., TK, Bp. 1985.

Póta Gy.: Fizikai-kémia II/1: Az atomok és molekulák elektronszerkezete, KLTE házi jegyzet, Debrecen, 1988

Brücher E.: Általános kémia (Anyagszerkezet), Debreceni Egyetem házi jegyzet, Debrecen, 2004.

Ajánlott weboldalak:

 

 

shadow