Hidromikrobiológia (BIB 2307) gyakorlat

2010/2011 II. féléves
Biológia alapszak
Hidrobiológia szakirány
Hidromikrobiológia (BIB 2307) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
hét
Témakör
Megjegyzés
1
A hidromikrobiológia tárgya.
A vízben élő baktériumok általános jellemzése. A vízben élő mikroorganizmusok ökológiai igényeinek áttekintése. A vízi ökoszisztéma mikrobatársulásai.
 
2
A vízminőséget és vízminősítés. A vízminőséget jelző baktériumok jellemzése: Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus sp., E. coli, Staphylococcus aureus. Coli-formok mennyiségi és minőségi jellemzése. Kóliszám, Kóli-titer.
 
3
Az algák általános jellemzése. Az algák rendszerezése, testfelépítésük, táplálkozásuk, szaporodásuk. Az állóvízi algák vizsgálati módszerei.
 
4
A tórendszerek tagolása. A tavak bakteriális tevékenységének jellemzése zónák szerinti megosztásban. Az állóvízi baktérium-társulások áttekintése. A folyórendszerek tagolása. A folyók bakteriális tevékenységének jellemzése zónák szerinti megosztásban.
A folyóvízi baktérium-társulások áttekintése.
 
5
1. ZH. Állóvizi algatársulások jellemzése I. A hazai vizek legjellemzőbb, leggyakoribb fajainak ismertetése.
Zöldalgák (Chlorophyta)
Ostoros algák (Euglenophyta).
 
6
Állóvizi algatársulások jellemzése II. A hazai vizek legjellemzőbb, leggyakoribb fajainak ismertetése.
Sárgászöld és a sárga algák (Xhantophyceae, Chrysophyceae).
A páncélos-ostoros algák (Dynophyta).
 
7
Állóvízi algatársulások jellemzése III.
A kovamoszatok (Heterokontophyta, Bacillariophyceae) általános jellemzése (sejt- és kovaváz-szerkezet, fotoszintetikus pigmentek és tartaléktápanyagok, mozgásuk, életmódjuk, környezeti igényeik, szaporodásuk), rendszerezésük. A Centrales és Pennales rend.
 
8
A folyóvízi algatársulások jellemzése. A hazai vizek legjellemzőbb, leggyakoribb algacsoportjainak jellemzése. A folyóvízi algák vizsgálati módszerei.
 
9
A tengervízben és brackvizekben jellemző algák.
A barnamoszatok, vörösmoszatok legjellemzőbb fajai. Környezeti igényeik és szerepük a tengerek élőlénytársulásaiban.
 
10
A protozoák általános jellemzése I. A heterotróf egysejtűek morfológiája: testformák, a sejt.
Mozgásformák: amöboid mozgás, csúszás, ostormozgás, csillómozgás, taxisok. Táplálkozás: pinocitózis, fagocitózis, vakuólumok, táplálékpreferencia.
 
11
2.ZH A protozoák általános jellemzése II. A heterotróf egysejtűek taxonómiája (morfológiai, DNS- és RNS alapú rendszerezések) és evolúciója, a víztérhez és a vizes élőhelyekhez kötődő taxonok bemutatása. A heterotróf egysejtűek gyűjtése, vizsgálata. A heterotróf egysejtűek ökológiája, élőhelyei. A heterotróf egysejtűek
 
12
A vízben élő, illetve vizes élőhelyekhez kötődő gombák. és jelentőségékük a természetes vizekben.
 
13
A pikoalgák széleskörű elterjedésének felfedezése tengerekben és édesvizekben. A pikoalgák vizsgálatának és kimutatásának módszerei. A pikoalgák globális és lokális jelentősége a vizek elsődleges termelésében. A prokarióta és az eukarióta pikoalgák morfológiája és taxonómiája.
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
lehetőség szerint részvétel az előadásokon.
A félévi ellenőrzések követelményei:
2 ZH a félév során
A tantárgyhoz rendelt kredit:
2
Az érdemjegy kialakítás módja:
max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:
  • 2 db ZH eredménye: 50 pont (2x25 pont)
  • Szóbeli és írásbeli felelet a kiadott témasor alapján: 50 pont
Értékelés:
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles
Ajánlott irodalom:
Kiss Keve Tihamér, Ács Éva (2001): Algológiai praktikum, ELTE, Eötvös Kiadó
Ajánlott weboldalak:
www.tankonyvtar.hu
 
 
 

 

shadow