KEB 1201 Analitikai kémia 1 (előadás )

                        

 

KEB 1201 Analitikai kémia 1  (előadás )

 

2011/2012 II. féléves

Kémia alapszak

 

Tantárgy neve, típusa: KEB 1201 Analitikai kémia 1 , előadás

Oktatató neve: Dr. Balogh József

    

                                                 TEMATIKA

 

1.HÉT                                                                                                                                                    Az analitikai kémia feladatai, jelentősége és módszerei. Az analitikai jel fogalma. Analitikai reakciók típusai, érzékenysége, szelektivitása. Minőségi kémiai analízis: a reakciók és módszerei csoportosítása és jellemzése.

 

2.HÉT

22

Egyszerű és összetett minőségi analízis. Kationok és anionok csoportosítása. Csoport- és specifikus reakciók.Reakciók szerves reagensekkel. Ismeretlen anyagok analízise és azonosítása.

3.HÉT

 

Elválasztási és dúsítási módszerek: csoportosítása és jellemzése. Klasszikus elválasztási és dúsítási módszerek: fázisátalakulással, fázison belüli, membrános és új fázis képződésével járó eljárások.  

4.HÉT

Elválasztás csapadék formájában, kioldás. A kollektoros elválasztás. Extrakció, desztilláció, szublimáció, flotáció, szorpció.

5.HÉT

Kromatográfiás módszerek (oszlop-, papír-, vékonyréteg-, ioncserés kromatográfia). Elválasztás szűrőpapíron. Elektrokémiai és egyéb elválasztási módszerek.

 

6.HÉT

A tömeg szerinti analízis (gravimetria), előnyei és korlátai. Szerves reagensek a gravimetriában. Termoanalitika: differenciál termikus analízis, termogravimetria és egyéb eljárások.

7.HÉT

Sav-bázis egyensúlyok. Sav-bázis titrálások általános jellemzése; elvi alapjai. Az oldatok pH-jának számolása.

8.HÉT

Sav-bázis titrálás végpontja, indikátorok kiválasztása, indikátor hiba. Erős sav-erős bázis,gyenge sav- erős bázis rendszerek titrálási görbéi, indikátor kiválasztása.

9.HÉT

Sók meghatározása sav-bázis titrálással, Sav-bázis mérésekre visszavezethető eljárások (H3BO3, H3PO4, HgO, HgCl2, Na2S2O3, CuSO4 meghatározása). Sav-bázis titrálások nem vizes közegben.

10.HÉT

Oxidációs-redukciós (redoxi) egyensúlyok. Redoxi-titrálások. Redoximetria elvi alapjai. A normál elektród és redoxipotenciál.

 

 

11.HÉT

Redoxi titrálási görbék, fontosabb indikátorok. A redoxititrálások végpontjelzése. Indikátorok kiválasztása.

12.HÉT

Permanganometria. Egyéb oxidimetriás módszerek: kromatometria. cerimetria. bromatometria. A módszerek alapjai. Jodometria. Egyéb reduktometriás módszerek: aszkorbimetria, titanometria, sztannometria.

13.HÉT

A komplexometriás titrálás elvi alapjai. A komplex stabilitását befolyásoló tényezők. Kelatometria EDTA-val. Titrálási görbék, titrálások végpontjelzése.  Közvetlen, közvetett, visszaméréses, kiszorításos titrálások. A fém-kelátok kiválasztása, a kelatometria szelektivitása.

14.HÉT

Csapadékos titrálások elvi alapjai. Az oldhatósági szorzat. Titrálási görbék, a titrálás végpontjelzése. Argentometriás mérések (Gay-Lussac-, Mohr-, Volhard- és Fajans-módszerek). Egyéb csapadékos titrálások

 

                                       KÖVETELMÉNYEK

 

Az előadásokon való részvétel előirásai: elvárt , de nem kötelező

Az érdemjegy kialakításának módja: szóbeli kollokvium

A tantárgyhoz rendelt kredit: 4

Ajánlott irodalom:

Pungor E.: Analitikusok kézikönyve. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 1987.

Pungor E.: Analitikai kémia. Kézirat. Tankönyvkiadó. Budapest. 1991.

Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai. Kémiai és műszeres elemzés. Alliter Kiadói

 és Oktatásfejlesztő Alapítvány. Budapest. 2002.

Barcza Lajos, Buvári Ágnes: Minőségi kémiai analízis alapjai. Medicina Könyvkiadó RT.

Budapest, 2001.

 

 

 

 

 

 

shadow