Környezeti rendszerek komplex vizsg. III. (KVB 1403) előadás

2010/2011 II. féléves
Környezettan alapszak
Környezeti rendszerek komplex vizsg. III. (KVB 1403) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1
A teljes kémiai analízis lépései
 
2
Szervetlen komponensek klasszikus minőségi elemzése:
A kémiai analízis legfontosabb reakciótípusai, az ionok csoportosításának alapelvei, a kationok Fresenius- és az anionok Bunsen-féle rendszere.
 
3
Mintavétel
Mintavétel gáz folyadék és szilárd halmazokból, mintavételi stratégiák, a mintavétel hibájának jelentősége.
 
4
Mintával elvégezhető elővizsgálatok:
Foszfor- és bóraxgyöngy próba, lángfestés, izzítási próba, anionok vizsgálata tömény kénsavas kezeléssel.
 
5
Minta tárolása és feldolgozása
A vizsgálati anyagok tárolása és feldolgozása a minta-előkészítéshez.
 
6
Minta előkészítése az analízishez
Gázminták előkészítése: szárítás, portalanítás és dúsítás. Folyadékminták előkészítése: folyadék-folyadék extrakció, ioncserés elválasztás és koncentrálás.
Szilárd minták előkészítése: szilárd-folyadék extrakció, ömlesztés, hamvasztás és roncsolás atmoszférikus és nagynyomású rendszerekben
 
7
A titrimetriás mennyiségi analitikai módszerek alapjai:
A sav-bázis és redoxi-reakciókon, csapadék- és komplexképződésen alapuló eljárások alapjai. A vizes oldatok egyensúlyi folyamatainak értelmezése. Titrimetriás titrálási görbék értelmezése, indikátoros és műszeres végpontjelzési lehetőségek.
 
8
Sav-bázis egyensúlyok és azok analitikai alkalmazása
A titrálási görbék lefutása változó kondíciók mellett: a koncentráció, a sav és bázis erősségének jelentősége, többértékű savak titrálási görbéi
 
9
Csapadék-képződési egyensúlyok és azok analitikai alkalmazása
A csapadékok leválasztásának körülményei.
A tömegmérésen alapuló mennyiségi meghatározás lehetőségei.
Az argentometria és a titrálások végpontjelzés lehetőségei.
 
10
Komplex-képződési egyensúlyok és azok analitikai alkalmazása
A komplexometriás mérésekhez felhasználható ligandumok és titrálási görbék, a mérést zavaró körülmények. 
 
11
Redoxi egyensúlyok és azok analitikai alkalmazása
A redoxpotenciál és pH-függése, redoximetriás titrálási görbék. Permanganometria
Jodometria
 
12
Szerves anyagok analízisének alapjai:
Szerves vegyületek csoportosítása oldhatóságuk alapján, elemanalízis és funkciós-csoport analízis.
 
13
A gázok analízisének klasszikus és modern műszeres módszerei:
Brüchner-féle minőségi elemzési terv.
Abszorpciós és adszorpciós gázelemzés.
Gázelemzés a gáz sűrűségének és hővezető-képességének mérése alapján
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
lehetőség szerint részvétel az előadásokon.
A félévi ellenőrzések követelményei:
A gyakorlati rész teljesítése
A tantárgyhoz rendelt kredit:
4
Az érdemjegy kialakítás módja:
A vizsgaidőszakban írásbeli és szóbeli
vizsga alapján adott érdemjegy és a gyakorlati részjegy átlaga.
 
Írásbeli vizsga értékelése:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:
·      Dr. Kristóf János, Dr. Horváth Erzsébet (2002): Kémiai Analízis I., PTE, Vészprémi Egyetemi Kiadó
·      Farkas Etelka (1996): Általános és Analitikai Kémiai Példatár, DE, Debreceni Egyetem Kiadó
·      Barcza Lajos - Buvári Ágnes (2008): A minőségi kémiai analízis, Medicina, Budapest
·      Barcza Lajos (2005) A mennyiségi kémiai analízis gyakorlati kézikönyve, Medicina, Budapest
·      Sík Júlia (1992): Kémiai Számítások képletgyűjtemény, Műszaki Könyvkiadó.
Ajánlott weboldalak:
www.tankonyvtar.hu
http://web.inc.bme.hu/fpf/
http://www.szasz.ch.bme.hu/elemek/szervetlenlabor
 
 

 

shadow