Szerkezet és anyagvizsgálati módszerek (KEB2104L) előadás

2012/2013 II. féléves

Kémia BSc

Szerkezet és anyagvizsgálati módszerek (KEB2104L) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

 

Szerves mikroanalitika: Alapvető módszerek (C, H, N, halogének meghatározása), a fontosabb funkciós csoportok analitikája.

Rezgési spektroszkópia: Az anyag és a fény kölcsönhatása. Molekulák elektronszerkezete, pályák energiája és szimmetriája, kiválasztási szabályok. Kétatomos molekula pontenciálgörbéje. Kromofór és auxokróm csoportok.

UV spektroszkópia és alkalmazása:

Az UV-spektrofotométer felépítése. Néhány egyszerű kromofor pl. C=O, karakterisztikus frekvenciák. Minőségi és mennyiségi elemzés.

Kiroptikai spektroszkópia.

Infravörös spektroszkópia: A rezgési-forgási színkép kialakulása. Főbb vegyület családok ill. csoportok jellemző IR sávjai. Felvételi technikák, CW és FT módszer sajátságai, készülékek felépítése.

 

 

2

 

Tömegspektrometria:

A tömegspektrométerek felépítése és a mérés elve. Különböző ionizációs módszerek, egyszeres és kettős fókuszálás, metastabil ionok, ionok detektálása, érzékenység, felbontóképesség, tömegtartomány. Atomok izotópjai, természetes gyakoriság. Szerves molekulák főbb fragmentációs folyamatai. Tömegspektrométer kapcsolása: GC-MS, HPLC-MS.

Mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR): Magspin, ill. viselkedése mágneses térben. 1H és 13C NMR spektroszkópia, CW és a pulzus Fourier transzformációs mérési technika (PFT), spektrumakkumuláció. Az alapvető NMR paraméterek: relaxáció, kémiai eltolódás és a spin-spin csatolódás elméleti alapjai, hatásuk a spektrumra és összefüggésük a kémiai szerkezettel. A kémiai eltolódást befolyásoló tényezők.

Diffrakciós módszerek: Elektrondiffrakció, röntgendiffrakció, neutrondiffrakció és alkalmazhatóságuk.

Termikus módszerek.

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

1 db beadandó elkészítése az első előadáson kiadott témából 2013. április 30-ig

1-1 db NMR, IR, MS önálló kiértékelése a kiadott nyers mérési adatok alapján 2013. április 30-ig

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 1 db beadandó eredménye: 25 pont
  • spektrumértékelés 25 pont
  • irásbeli/stóbeli felelet a kiadott tételsor alapján: 50 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Szilágyi László: 1H NMR spektrumok, KLTE jegyzet, Debrecen, 1997

Dinya Zoltán: Szerves tömegspektrometria, Debreceni Egyetem jegyzet, Debrecen, 2003

Burger Kálmán:

Az analitikai kémia alapjai - Kémiai és műszeres elemzés, Alliter, Bp., 2002

Ajánlott weboldalak:

http://gyogyszertankonyv.med.unideb.hu/files/

muszeres_es_bioanalitika.pdf

http://www.muszeroldal.hu/measurenotes.php

 

 

 

shadow