KEB 1203L Analitikai kémia 2 , előadás

 

2012/2013  I. féléves

Kémia alapszak(Levelezős)

 

   Tantárgy neve, típusa: KEB 1203L  Analitikai kémia 2 , előadás

 

TEMATIKA

 

1-5,HÉT

 

Az analízis előkészítő műveletei. Mintavétel. Mintaelőkészítési eljárások. Szervetlen és szerves minták feltárása. Mineralizálás módszerei.

Elválasztási és dúsítási módszerek.

 A műszeres analitikai kémia tárgya, feladatai, módszerek csoportosítása.Elektroanalitika és spektrokémiai módszerek alapjai, gyakorlati jelentősége.

Elektroanalitikai módszerek: potenciometria, ionometria.Ionszelektív elektródok típusai, szerkezete és gyakorlati alkalmazása.

Elektroanalitikai módszerek: voltammetria, polarográfia.Minőségi és mennyiségi analízis,

alkalmazása analitikai vizsgálatokban.

Elektroanalitikai módszerek: elektrogravimetria, coulombmetria, konduktometria, oszcillometria, dielektrometria. A módszerek alapelvei, mérési technikák és analitikai alkalmazásuk lehetőségei

.

6-10.HÉT

Molekula-spektroszkópia: infravörös spektrometria, Raman-spektrometria, elektrongerjesztésű spektrofotometria, fluoreszcenciás és foszforeszcenciás analízis, fotoakusztikus spektrometria.

Ultraibolya, infravörös és látható spektrofotometria, koncentrációmérés, a Lambert-Beer törvény, mérési pontosság. Egy és többkomponensű rendszerek fényelnyelése. Minőségi és mennyiségi elemzés.

Atomspektroszkópia: emissziós színképelemzés, a módszer elve, műszerezettsége, gyakorlati

alkalmazása.

11-15.HÉT

Atomspektroszkópia: atomabszorpciós spektrometria, Az atomabszorpciós módszer elve, műszerezettsége, mennyiségi elemzés, zavaró hatások a módszer gyakorlati alkalmazása.

Atomspektroszkópia: lángfotometria, atomfluoreszcencia-spektrometria. A módszerek elve, műszerezettsége, mennyiségi elemzés, gyakorlati alkalmazása. Egyéb optikai módszerek.

 

Mágneses analitikai módszerek: mágneses magrezonancia-spektroszkópia, elektron-spinrezonancia-spektroszkópia, tömegspektrometria alapjai.

 

 

 

Kromatográfiás és csatolt  technikák alkalmazása az analízisben (ICP-MS, ICP-AES, GC-ICP-MS, HPLC-UV-HG-AFS stb.) Automatikus és folyamatos mérőrendszerek(FIA, SIA stb.).

 

                                       KÖVETELMÉNYEK

 

Az előadásokon való részvétel előirásai: elvárt , de nem kötelező

Az érdemjegy kialakításának módja: szóbeli kollokvium

A tantárgyhoz rendelt kredit: 4

Ajánlott irodalom:

 

Pungor E.: Analitikus kézikönyve. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 1987.

Pungor E.: Analitikai kémia. Kézirat. Tankönyvkiadó. Budapest. 1991.

Csányi L., Farsang Gy., Szakács O.: Műszeres analízis, Tankönyvkiadó, Budapest. 1969.

Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai. Kémiai és műszeres elemzés. Alliter Kiadói

és Oktatásfejlesztő Alapítvány. Budapest. 2002.

D.A. Skoog, D.M. West, F. J. Holler: Holler Fundamentals of Analytical Chemistry 6th

ed. Saunders College Publ. (USA), 1992.

 

shadow