Biogeográfia (BIO1024L, BBI1111L) elmélet Tematika és követelmények

 2021/2022 I. féléves

Biogeográfia (BIO1024L, BBI1111L) elmélet
Tematika és követelmények
 
hét

téma

megjegyzés
1

Globális környezeti problémák
 
2

A klímaváltozás okai, természeti–társadalmi következményei
 
3

A biogeográfia történeti előzményei. A tudományfejlődés főbb képviselői és eredményeik.
Zh. az előző órák anyagából
4

Biogeográfiai alapfogalmak.  Fajok keletkezése: speciáció, extinkció, radiáció, szimpatrikus, allopatrikus, parapatrikus speciációk.
A fajok elterjedésének módjai: diszperzió, a diffúzió és a szekuláris migráció.
 A pleisztocén jégkorszak eseményei és hatásai
 
5

A kontinensvándorlás elmélete és  biológiai vonatkozásai – lemeztektonika, Wegener-féle elmélet.
A kontinensvándorlás biológiai bizonyítékai – Pangea  és Őskontinensek – diszperziós gátak megjelenése és ennek bizonyítékai.
 
6

Vizsgálati módszerek, időmérési technikák - relatív időmérés,  klimatikus és pollenvizsgálatok, abszolút időmérés, ritmikus folyamatok,   radioaktiv izotópok alapján kőzetképződés idejének meghatározása, geomagnetikus eljárások, evolúciós jelenségek.
 Fosszilizáció - szilárd résszel bíró élőlények fosszíliáinak vizsgálata, szubfosszilizáció, valódi fosszilizáció.
 
7

A Föld biogeográfiai felosztása, taxonómiai, ökológiai szemlélet, határkérdések. Areológia.
 
8

Faunabirodalmak létrejötte, jellemzésük I.
Zh. az előző órák anyagából
9

Faunabirodalmak létrejötte, jellemzésük II.
 
10

Faunabirodalmak létrejötte, jellemzésük III.
 
11

Növényföldrajz I.
Zh. az előző órák anyagából
12

Növényföldrajz II.
 
13

Növényföldrajz III.
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).
A félévi ellenőrzések követelményei:

A félév során a 2. konzultáción zárthelyi dolgozat lesz topográfiából. A dolgozat 50% alatti teljesítménye esetén, azt meg lehet (kell) ismételni
A tantárgyhoz rendelt kredit:

3
Az érdemjegy kialakítás módja:
Számonkérés: jegymegajánlás hiányában szóbeli vizsga! (A záróvizsga tapasztalatok azt mutatják, hogy a hallgatók jelentős része egyáltalán nem, vagy csak alig vizsgázik szóban az itt töltött idő alatt.)
Követelményrendszer: 0-50% elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% jeles.
Ajánlott irodalom:

Futó J. (szerk.): Általános természeti földrajz. Tankönyvkiadó, Bp. 1988.
Hortobágyi T. - Simon T. (szerk.): Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Tankönyvkiadó, Bp. 1991.
Keveiné Bárány I.: Biogeográfia: földrajz szakos hallgatóknak. JATEPress, Szeged. 1999.     
 Anghi Csaba: Állatvilág az egyenlítőtől a sarkokig. – Natura, Bp., 1971.
Attenborough, David: Az élő bolygó: A Föld mai arculata. – Novotrade, 1989.
Attenborough, David: Az élővilág atlasza. – Inkvizítor Könyvkiadó, Bp.
Attenborough, David: Az első Édenkert: A Földközi-tenger világa és az ember. – Park, 1989.
Attenborough, David: A növények magánélete: A növények viselkedésének természetrajza. – Aqua, Bp., 1995.
Borhidi Attila: Gaia zöld ruhája. – MTA, Bp., 2002.
Durrell, Gerald: Az amatőr természetbúvár: Útmutató az élő természet tanulmányozásához. – Gondolat, Bp., 1989.
Fothergill, Alastair: Élet a jégen: Az Antarktisz természetrajza. – Park, 1995. .
Futó József: A Föld éghajlata és hatása az élővilágra. – Tankönyvkiadó, Bp., 1975.
Heinrich, Dieter: Ökológia. Springer-Verlag, Bp., 1995.
Kádár László: Biogeográfia: A Föld és a földi élet.  Tankönyvkiadó, Bp., 1965.
Kárász Imre: Környezetbiológia (Szünbiológiai alapismeretek).  Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 
Kárpáti Zoltán , Terpó András: Alkalmazott növényföldrajz.  Mezőgazdasági Kiadó, Bp.
Wéber Mihály: Az állatföldrajz alapjai. – Tankönyvkiadó, Bp., 1987. 
Ajánlott weboldalak:

 
 
 
shadow