Környezeti kémia (KVM 1103L) gyakorlat

 2012/2013 I. féléves

Környezettan MA
Környezeti kémia (KVM 1103L) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Tematika ismertetése, a laboratórium rendje, tűz- és balesetvédelemi oktatás. A számítási feladatok megoldása az analitikai kémia témakörében

 

2.

Ismeretlen vízminta ammóniumion tartalmának meghatározása UV/VIS spektrofotometriával.
Ismeretlen vízminta cink-ion tartalmának meghatározása láng atomabszorpciós spektroszkópiai módszerrel (FAAS).
Ismeretlen minta etil-vanillin tartalmának meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC).
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése.
Az elvégzett analízisek eredményeinek bemutatása és értékelése.
A zárthelyi dolgozatok megírása.
A tantárgyhoz rendelt kredit:

3
Az érdemjegy kialakítás módja:
Ismeretlen vízminták meghatározásának eredményei és a zárthelyi dolgozatok jegyeinek átlaga.
 
Gyakorlat teljesítésének feltételei:
A feladatok elvégzésére kapott jegyek átlaga minimum 2,0 és a zárthelyi dolgozatok átlaga minimum 2,0 legyen.
 
A ZH-k értékelése:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

·      Dr. Kristóf János, Dr. Horváth Erzsébet (2000): Kémiai Analízis II., PTE, Vészprémi Egyetemi Kiadó
·      Farkas Etelka (1996): Általános és Analitikai Kémiai Példatár, DE, Debreceni Egyetem Kiadó
·      Sík Júlia (1992): Kémiai Számítások képletgyűjtemény, Műszaki Könyvkiadó
Ajánlott weboldalak:

www.tankonyvtar.hu
 
 
shadow