Környezeti rendszerek komplex vizsg. IV. (KVB 1404L) gyakorlat

 2012/2013 I. féléves

Környezettan alapszak
Környezeti rendszerek komplex vizsg. IV. (KVB 1404L) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 

Témakör

Megjegyzés

1.

Tematika ismertetése, a laboratórium rendje, tűz- és balesetvédelemi oktatás.
Ismeretlen vízminta konduktometriás mennyiségi analízise
Ismeretlen vízminta foszfátion tartalmának meghatározása UV/VIS spektrofotometriával.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

2.

Ismeretlen vízminta kadmium-ion tartalmának meghatározása láng atomabszorpciós spektroszkópiai módszerrel (FAAS).
Ismeretlen minta koffein tartalmának meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC).
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése.
Az elvégzett analízisek eredményeinek bemutatása és értékelése.
A szorgalmi időszak végén zárthelyi dolgozat megírása.
A tantárgyhoz rendelt kredit:

4
Az érdemjegy kialakítás módja:
Ismeretlen vízminták meghatározásának eredményei és a zárthelyi dolgozatok jegyeinek átlaga.
 
Gyakorlat teljesítésének feltételei:
A feladatok elvégzésére kapott jegyek átlaga minimum 2,0 és a zárthelyi dolgozatok átlaga minimum 2,0 legyen.
 
A ZH-k értékelése:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

·      Dr. Kristóf János, Dr. Horváth Erzsébet (2000): Kémiai Analízis II., PTE, Vészprémi Egyetemi Kiadó
·      Farkas Etelka (1996): Általános és Analitikai Kémiai Példatár, DE, Debreceni Egyetem Kiadó
·      Sík Júlia (1992): Kémiai Számítások képletgyűjtemény, Műszaki Könyvkiadó
Ajánlott weboldalak:

www.tankonyvtar.hu
 
 
shadow