Adatértékelő módszerek (BIB2152) előadás és gyakorlat

 2012/2013 I. félév

Biológia BSc
Adatértékelő módszerek (BIB2152) előadás és gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Követelmények megbeszélése. Bevezetés a biometriába, a biostatisztikai módszerek jelentősége.
 

2

Statisztikai alapfogalmak, statisztikai populáció, minta, mintanagyság, reprezentativitás, jellegzetes eloszlástípusok.
 

3

Ismerkedés az R programcsomaggal. Az előzőekben átvett fogalmakhoz kapcsolódó R-kódok, egyszerű grafikonok megismerése. 
 

4

Folytonos változók statisztikai jellemzése, minta átlaga, szórás, medián, módusz, konfidencia intervallum, populációs átlag becslése.
 

5

Parametrikus tesztek I. – parametrikus tesztek feltételei, egymintás és kétmintás t-teszt. 
 

6

Parametrikus tesztek II. – egyutas és kétutas variancia-analízis.
 

7

Az eddig megismert tesztek gyakorlása R programcsomaggal biológiai példákon keresztül.
1. zárthelyi dolgozat

8

Nem parametrikus tesztek.
 

9

Egyszerű korrelációk, parciális korrelációk.
 

10

Ismerkedés a kovariancia-analízissel és a lineáris modellekkel.
 

11

Az eddig megismert tesztek gyakorlása R programcsomaggal biológiai példákon keresztül.
 

12

A hallgatók által választott adatok értékelése, hipotézis-alkotás és tesztelés az R programcsomag segítségével.
2. zárthelyi dolgozat

13

A hallgatók által választott adatok értékelése, hipotézis-alkotás és tesztelés az R programcsomag segítségével.
 

14

Ismerkedés speciális adatértékelési technikákkal. Komparatív-vizsgálatok, dinamikus-modellezés, túlélés-vizsgálat, cönológiai adatmátrixok, szekvencia-összehasonlítások.
 Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:

2 zárthelyi dolgozat az elméleti ismeretekből, a gyakorlatokon elvégzett egyszerű statisztikai tesztek önálló bemutatása
A tantárgyhoz rendelt kredit:

3
Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:
  • Zárthelyi dolgozatok: 30-30 pont
  • Órai aktivitás, statisztikai tesztek önálló kivitelezése: 40 pont
Értékelés:
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles
Ajánlott irodalom:

Précsényi István (szerk.): Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális biológiában. 2000. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó.
Reiczigel J., Harnos A. & Solymosi N. Biostatisztika – nem statisztikusoknak. 2007. Pars Kft., Nagykovácsi.
Ajánlott weboldalak:

 
 
 
shadow