Biológiai alapismeretek II. (KVB 1101L) szeminárium

 2012/2013 I. féléves

Környezettan alapszak
Biológiai alapismeretek II. (KVB 1101L) szeminárium
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Konzultáció

Témakör

Megjegyzés

1
 

A rendszerezés alapelvei. A faj fogalma. A taxonómia és szisztematika alapjai.
Az algák, zuzmók, mohák és gombák evolúciója, jellemzése és rendszerezése.
A hajtásos növények evolúciója, jellemzése és rendszerezése.
A magyar flóra és növénytakaró kialakulása, a magyar flóra összetétele. Magyarország fontosabb növénytársulásai.
 
 
 
 
 
 
 
 

2

Az élő anyag, az élet eredetéről alkotott hipotézisek.
Gerinctelenek törzsfejlődése, jellemzése, rendszere és környezettani szempontból fontos taxonjai.
Gerincesek törzsfejlődése, jellemzése, rendszere és környezettani szempontból fontos taxonjai.
Emlősök evolúciója, jellemzése és rendszertana.
Az ember evolúciója. Etológia és viselkedésökológia.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 
 
 
 
 

3

Zárthelyi dolgozat.
Általános rendszertani ismeretek, növényrendszertani és növénytársulástani alapismeretek számonkérése.
Állatrendszertani alapismeretek számonkérése.
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:

Kiselőadás megtartása és a ZH sikeres megírása.
A tantárgyhoz rendelt kredit:

3
Az érdemjegy kialakítás módja:

• A gyakorlati jegy kialakítása a kiselőadás és a ZH átlaga alapján történik.
Értékelés:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:
Papp Zászló: Zootaxonómia. 1996.
Bakonyi Gábor: Állattan. 1995
Horánszki A.- Járainé Komlódi M.: Növényrendszertan, Tankönyvkiadó, Bp.
Simon T.- Seregélyes T: Növényismeret. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1998.
Ajánlott weboldalak:

 
 
 
 
shadow