Szerves műszeres analitika gyakorlat (BIB 2225L) gyakorlat

 2012/2013 I. féléves

Biológia alapszak
Szerves műszeres analitika gyakorlat (BIB 2225L) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Tematika ismertetése, a laboratórium rendje, tűz- és balesetvédelemi oktatás.
Ismeretlen minta koffein tartalmának meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC).
Kémiai reakciók alkalmazása UV/VIS mérések céljára
Ismeretlen vízminta foszfátion tartalmának meghatározása
Szalicilsav koncentrációjának meghatározása vizes oldatban UV/VIS módszerrel.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése.
Az elvégzett analízisek eredményeinek bemutatása és értékelése.
Félév végi zárthelyi dolgozatok megírása.
A tantárgyhoz rendelt kredit:

2
Az érdemjegy kialakítás módja:
Ismeretlen minták meghatározásának eredményei és a zárthelyi dolgozatok jegyeinek átlaga.
 
Gyakorlat teljesítésének feltételei:
A feladatok elvégzésére kapott jegyek átlaga minimum 2,0 és a zárthelyi dolgozatok átlaga minimum 2,0 legyen.
 
Írásbeli vizsga értékelése:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

·      Dr. Kristóf János, (2000): Kémiai Analízis II., PTE, Vészprémi Egyetemi Kiadó
·      Farkas Etelka (1996): Általános és Analitikai Kémiai Példatár, DE, Debreceni Egyetem Kiadó
·      Burger Kálmán (2002) Az analitikai kémia alapjai, Alliter kiadó
·      Sík Júlia (1992): Kémiai Számítások képletgyűjtemény, Műszaki Könyvkiadó.
Ajánlott weboldalak:

www.tankonyvtar.hu
 
 
 
shadow