Szerves műszeres analitika előadás (BIB2224) előadás

 

2012/2013 I. féléves
Biológia alapszak
Szerves műszeres analitika előadás (BIB2224) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Az analitika minőség-biztosítási paraméterei,
rendszerei.
Spektroszkópia alapjai:
Elektromágneses sugárzás és anyag kölcsönhatása, abszorpció és emissziós spektrumok.
Molekulaspektroszkópia
Ultraibolya és látható elektromágneses sugárzás alkalmazása a műszeres analitikai eljárások során: UV/VIS és lumineszcencia spektroszkópiai módszerek
Infravörös elektromágneses sugárzás alkalmazása a műszeres analitikai eljárások során: IR, FT-IR, RAMAN spektroszkópiai módszerek
Rezonanciai módszerek módszerek
mag mágneses rezonancia (NMR), elektron spin renzonancia (ESR),
Tömegspektrometria (MS)
A tömegspektrometria elméleti tudnivalói.
Ionizációs és fragmentációs folyamatok
Elválasztástechnikai módszerek alapjai
Elméleti alapok és a módszerek csoportosítása és az elválasztástechnikai minta-előkészítési eljárások
A gázkromatográfia (GC)
Folyadékkromatográfiás eljárások. (HPLC)
Ion-, gél permeációs és vékonyréteg kromatográfia. (IC, GPC, TLC)
Kombinált tömegspektrometriai technikák és
alkalmazásuk.
GC-MS, LC-MS/MS, CE-MS
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.
A félévi ellenőrzések követelményei:

-
A tantárgyhoz rendelt kredit:

2
Az érdemjegy kialakítás módja:

A vizsgaidőszakban szóbeli vizsga alapján adott érdemjegy
 
Szóbeli vizsga értékelése:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

·      Dr. Kristóf János: Kémiai Analízis II., PTE, Vészprémi Egyetemi Kiadó, 2000
·      Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai, Alliter kiadó, 2002
·      Pokol György, Sztatisz Janisz: Analitikai kémia I., Műegyetem Kiadó, Budapest, 1999
Ajánlott weboldalak:

www.tankonyvtar.hu
 
 

 

shadow