KEB 1203 Analitikai kémia 2 , előadás

  

KEB 1203 Analitikai kémia 2 (előadás )
2011/2012  I. féléves
Kémia alapszak
Tantárgy neve, típusa: KEB 1203  Analitikai kémia 2 , előadás
Oktatató neve: Dr. Balogh József
 
TEMATIKA
 
 
hét

téma

megjegyzés

1
 

A műszeres analitikai kémia tárgya, feladatai, módszerek csoportosítása.Elektroanalitika és spektrokémiai módszerek alapjai, gyakorlati jelentősége 


 

2
 

Elektroanalitikai módszerek: potenciometria, ionometria.Ionszelektív elektródok típusai, szerkezete és gyakorlati alkalmazása

 

 

3
 

Elektroanalitikai módszerek: voltammetria, polarográfia.Minőségi és mennyiségi analízis,alkalmazása analitikai vizsgálatokban

 

 

4
 

Elektroanalitikai módszerek: elektrogravimetria, coulombmetria, konduktometria, oszcillometria, dielektrometria. A módszerek alapelvei, mérési technikák és analitikai alkalmazásuk lehetőségei

 

 

5
 

Molekula-spektroszkópia: infravörös spektrometria, Raman-spektrometria, elektrongerjesztésű spektrofotometria, fluoreszcenciás és foszforeszcenciás analízis, fotoakusztikus spektrometria

 

 

6
 

Ultraibolya, infravörös és látható spektrofotometria, koncentrációmérés, a Lambert-Beer törvény, mérési pontosság. Egy és többkomponensű rendszerek fényelnyelése. Minőségi és mennyiségi elemzés.

 

 

7
 

Atomspektroszkópia: emissziós színképelemzés, a módszer elve, műszerezettsége, gyakorlati alkalmazása

 

 

8
 

Atomspektroszkópia: atomabszorpciós spektrometria, Az atomabszorpciós módszer elve, műszerezettsége, mennyiségi elemzés, zavaró hatások a módszer gyakorlati alkalmazása

 

 

9
 

Atomspektroszkópia: lángfotometria, atomfluoreszcencia-spektrometria. A módszerek elve, műszerezettsége, mennyiségi elemzés, gyakorlati alkalmazása. Egyéb optikai módszerek.

 

 

10
 

Mágneses analitikai módszerek: mágneses magrezonancia-spektroszkópia, elektron-spinrezonancia-spektroszkópia, tömegspektrometria alapjai

 

 

11
 

Magkémiai módszerek: aktivációs analízis, radiometriás titrálás, izotóphigításos eljárás, jelzett vegyületek radioanalitikai alkalmazása. Röntgensugarak analitikai alkalmazása: abszorpciós, diffrakciós, fluoreszcenciás eljárások.

 

 

12
 

Kromatográfiás és csatolt  technikák alkalmazása az analízisben (ICP-MS, ICP-AES, GC-ICP-MS, HPLC-UV-HG-AFS stb.) Automatikus és folyamatos mérőrendszerek(FIA, SIA stb.).


 

13
 

Az analízis előkészítő műveletei. Mintavétel. Mintaelőkészítési eljárások. Szervetlen és szerves minták feltárása. Mineralizálás módszerei.


 

14
Immunelemzési és bioanalitikai módszerek alapelve. Kemometria alkalmazása az analitikai kémiában. Az analitikai mérési eredmények feldolgozása. A legvalószínűbb érték és a hiba számítása. Egyéb statisztikai módszerek. Minőségbiztosítás alapelve a kémiai analízisben.

 

15

Záróelőadás. Kollokvium előkészítése 

 
 
KÖVETELMÉNYEK
 

Az előadásokon való részvétel előirásai: elvárt , de nem kötelező

Az érdemjegy kialakításának módja: szóbeli kollokvium

A tantárgyhoz rendelt kredit: 4

Ajánlott irodalom:

Pungor E.: Analitikus kézikönyve. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 1987.

Pungor E.: Analitikai kémia. Kézirat. Tankönyvkiadó. Budapest. 1991.

Csányi L., Farsang Gy., Szakács O.: Műszeres analízis, Tankönyvkiadó, Budapest. 1969.

Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai. Kémiai és műszeres elemzés. Alliter Kiadói

és Oktatásfejlesztő Alapítvány. Budapest. 2002.

D.A. Skoog, D.M. West, F. J. Holler: Holler Fundamentals of Analytical Chemistry 6th

ed. Saunders College Publ. (USA), 1992.

 
shadow