Környezeti rendszerek komplex vizsg. IV. (KVB 1404) előadás

2012/2013 I. féléves
Környezettan alapszak
Környezeti rendszerek komplex vizsg. IV. (KVB 1404) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Elektoranalitika I.:
Elektoranalitika alapjai, Nerst egyenlet,Potenciometria
 

2

Elektoranalitika II.:
Kounduktometria, Elektrogravimetria
 

3

Spektroszkópia alapjai:
Elektromágneses sugárzás és anyag kölcsönhatása, abszorpció és emissziós spektrumok.
 

4

Atomspektroszkópia I.:
atomabszorpció, atom-emisszió és atom-fluoreszcencia alkalmazása az elemanalitikában. (FAAS, GFAAS, FES, AFS)
 

5

Atomspektroszkópia II.:
Induktív csatolású plazma, röntgen fluoreszcencia alkalmazása az elemanalitikában. (ICP-AES, ICP-MS, XRF)
 

6

Molekulaspektroszkópia I.:
Ultraibolya és látható elektromágneses sugárzás alkalmazása a műszeres analitikai eljárások során: UV/VIS és lumineszcencia spektroszkópiai módszerek
 

7

Molekulaspektroszkópia II.:
Infravörös elektromágneses sugárzás alkalmazása a műszeres analitikai eljárások során: IR, FT-IR, RAMAN spektroszkópiai módszerek
 

8
További spektroszkópiai módszerek
Tömegspektrometria (MS), mag mágneses rezonancia (NMR), polarimetria és refraktometria
 

9

Elválasztástechnikai módszerek alapjai
Elméleti alapok és a módszerek csoportosítása és az elválasztástechnikai minta-előkészítési eljárások.
 

10

Kromatográfia I.:
Elméleti alapok és a gázkromatográfia (GC, GC-MS)
 

11

Kromatográfia II.:
Folyadékkromatográfiás eljárások. (HPLC, HPLC-MS)
 

12

Kromatográfia III.:
Ion-, gél permeációs és vékonyréteg kromatográfia. (IC, GPC, TLC)
 

13
Elektroforézis I
Elméleti alapok és a gél- és kapilláris elektroforézis (CE)
 

14
Elektroforézis II
Kapilláris elektroforézis alkalmazásának lehetőségei és CE-MS
 
 
 
 
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.
A félévi ellenőrzések követelményei:

A gyakorlati rész teljesítése
A tantárgyhoz rendelt kredit:

4
Az érdemjegy kialakítás módja:

A vizsgaidőszakban írásbeli vizsga alapján adott érdemjegy és a gyakorlati részjegy átlaga.
 
Írásbeli vizsga értékelése:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

·      Dr. Kristóf János: Kémiai Analízis II., PTE, Vészprémi Egyetemi Kiadó, 2000
·      Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai, Alliter kiadó, 2002
·      Pokol György, Sztatisz Janisz: Analitikai kémia I., Műegyetem Kiadó, Budapest, 1999
Ajánlott weboldalak:

www.tankonyvtar.hu
 
 
 

shadow