Környezetvédelmi jog és irányítás (KVB 1311L) előadás

2010/2011 II. féléves
Környezettan alapszak

Környezetvédelmi jog és irányítás (KVB 1311L) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Óra

Témakör

Megjegyzés

2

Alapvető jogi ismeretek; A környezetvédelmi jogi szabályozás és szervezetrendszer
A magyar környezetvédelmi jog és állami irányítás jellemzői; Környezetvédelmi közigazgatás szervezetrendszere, hatósági jogalkalmazás; Az állam, az önkormányzatok, a gazdálkodó szervek, a civil szervezetek és magánszemélyek környezetvédelmi feladatai a hatályos magyar jogi szabályozás szerint

 

2

A környezeti elemek egységes védelmének jogszabályi biztosítása: vízvédelem, levegővédelem, talaj, termőföld védelme, természetvédelem, hulladékgazdálkodás, természetvédelem, épített környezet védelmének jogi szabályozásának áttekintése

 

2

Környezetirányítás
A környezet és a gazdaság kapcsolata; Környezetpolitika fogalma, jellemzői, fajtái; A környezethasználat állami irányításának eszközei; A KIR tervezésének, bevezetésének, működtetésének, ellenőrzésének alapvető lépései, A stakeholder menedzsment jellemzője; A vállalatok társadalmi felelőssége: A Valóban Felelős Vállalat

 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Lehetőség szerint részvétel az előadásokon
A félévi ellenőrzések követelményei:

2 ZH a félév során
A tantárgyhoz rendelt kredit:

2
Az érdemjegy kialakítás módja:

Zárthelyi dolgozatok pontszámai + záró vizsga pontszámai:3 = félévi érdemjegy
 
 
Értékelés:
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles
Ajánlott irodalom:

Bevezetés a jog- és államtudományokba /Bódig-Szabadfalvi- P.Szabó-Szabó M.-H.Szilágyi-Takács-Ződi/
Környezetvédelmi jog /dr.Bándi Gyula/
Tudomány– jogtudomány-joggyakorlat / Szabó M. /
 
Ajánlott weboldalak:

Tóth Gergely :A Valóban Felelős Vállalat
http://www.kovet.hu/view/main/60-940.html
KEREKES SÁNDOR:
A KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN ALAPJAI
http://vmek.oszk.hu/01400/01452/html/index.htm
 
 
 
shadow