Fontos tudnivalók kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatban 2018/2019. tanév

Fontos tudnivalók kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatban 2018/2019. tanév

 

FONTOS TUDNIVALÓK

 a 2018/2019. tanév kollégiumi jelentkezésről

FELSŐBB ÉVES HALLGATÓK KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

 2018. július 02-től – augusztus 20-ig (NEPTUN-ban)

ELSŐ ÉVES HALLGATÓK KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2018. augusztus 08-tól -augusztus 20-ig (NEPTUN-ban)

Felsőbb éves és első éves hallgatók: KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK VÁRHATÓ IDŐPONTJA: 2018. augusztus 21.

 --az eredmény közzététele: a kollégium honlapján neptun kód alapján

 

DEBRECENI EGYTEM hallgatói/KÜLSŐS KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2018. augusztus 08-tól - augusztus 20-ig 

(külsős jelentkezési lapon)

KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK VÁRHATÓ IDŐPONTJA: 2018. augusztus 21.

-az eredmény közzététele: a jelentkezők e-mail-ben kapnak értesítést

 

 

 

 

 

A NYÍREGYHÁZI EGYETEM HALLGATÓI RÉSZÉRE INFORMÁCIÓK:

A KOLLÉGIUMBA VALÓ JELENTKEZÉS A NEPTUN EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNIK.

A jelentkezésben leírtak igazolásához a hivatalos iratokat a jelentkezési határidő utolsó napjáig a hallgató köteles a Neptun rendszerbe feltölteni.

 Egy hallgató csak egy jelentkezési lapot adhat be. Amennyiben a hallgató a megjelölt kollégiumba nem nyert felvételt,

úgy pótjelentkezést adhat be a Neptun rendszeren keresztül.

  

 

EGYETEMI HALLGATÓK, DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓK jelentkezésénél SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK: 

Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató

·        Az a hallgató, aki fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul,

SZÜKSÉGES IGAZOLÁS:

Ø   Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott szakértői vélemény

Ø   Az a szekértői vélemény fogadható el, melyben ismertetik az előzményeket, a vizsgálati eredményeket, BNO kóddal jelölik a fogyatékosság típusát és fokát. Az összegzésben szövegesen leírják a fogyatékosság megállapítását, típusának és fokának megnevezésével.

 

Hátrányos helyzetű az a hallgató, aki (2H) (25 éves korig)

· ha rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülsz vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vagy jogosult

· ha a jegyző védelembe vett (szociális és anyagi körülményeid figyelembevételével)

· ha állami gondozott voltál (gyámhatóság ideiglenes hatállyal családba, intézetbe utalt, illetve akit a gyámhatóság átmeneti nevelésbe vett)

SZÜKSÉGES IGAZOLÁS:

Ø a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra/rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról szóló határozat (jegyző által kiadott határozat)

Ø állami gondozottság igazolására az illetékes gyámhatóság határozata, illetve az általuk erre vonatkozóan kiállított igazolás

Ø utógondozottságot igazoló okirat

Ø vagy jegyzői határozat, mely igazolja az állami gondozottság tényét

 

Halmozottan hátrányos helyzetű az a hallgató, aki (3H)

·        Ha a hátrányos helyzet valamely tényezője fennáll nálad ÉS!!!

·        A törvényes felügyeletét ellátó szülőd illetve szüleid - a beiskolázásodkor, azaz az általános iskolai tanulmányaid megkezdésekor – legfeljebb az általános iskola 8. osztályán fejezték be a tanulmányaikat.

·        Ha tartós nevelésbe vettek

 

SZÜKSÉGES IGAZOLÁS:

Ø hátrányos helyzet igazolása (fent leírtak alapján)

Ø a szülő(k), eltartók két tanú által hitelesített nyilatkozata

Ø ha tartós nevelésbe vettek, arról a területileg illetékes gyámhivatal ad igazolást

 

Gyermekgondozás esetén

·        
Amennyiben a gyermeked gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon vagy

·        
Terhességi-gyermekágyi segélyben (TGYÁS)-, gyermekgondozási segélyben (GYES)

·        
Gyermeknevelési támogatásban (GYET)

·        
Gyermekgondozási díjban részesülsz. (GYED)

 

SZÜKSÉGES IGAZOLÁS:

Ø Fizetés nélküli szabadság esetén a munkáltató által kiadott igazolás, mely tartalmazza azt a tényt, hogy gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadságon vagy

Ø TGYÁS, GYES, GYET, GYED – támogatást folyósító szerv által kiadott igazolás illetve határozat

 

Közéleti tevékenység: csak az a hallgató töltse ki, aki a bejelölt közéleti tevékenységet hivatalosan igazolni tudja. (Hallgatói Önkormányzati Testület által kiadott igazolás, Sportegyesület által kiadott igazolás stb.

Tanulmányi átlag: a felsőbb évfolyamos hallgatók esetében a jelentkezés tanulmányi félévének lezárt ösztöndíj átlaga.

           Ösztöndíjátlag kiszámítási módja

          (kredit x érdemjegy) + (kredit x érdemjegy) + ……….

                                          Összes kredit

A tanulmányi átlag 1-5 közötti érték, az első mezőbe, az egész rész a második mezőbe Pl.: 3    15

Kérjük, hogy a tanulmányi átlagot a megfelelő formátummal töltsék ki, ellenkező esetben a rendszer nem tudja figyelembe venni a beírt értéket, és nullával számol.

 

TávolságKérjük, hogy az intézmény és a jelentkező állandó lakóhelye közötti távolságot írja be km-ben megadva.

Egy főre eső nettó kereset: Kérjük, hogy válassza ki az Önnel közös háztartásban élők egy főre eső nettó keresetét a   megadott értékek alapján.

Egy főre eső kereset kiszámítása

·        
Az igénylővel egy háztartásban élők nettó jövedelmét osztani kell a háztartásban élők személyek számával. A pályázó is beleszámít a háztartásban élők számába!

·        
Családi pótlék, árvaellátás nem számít bele az egy főre eső havi nettó jövedelembe!!!

   

A kollégiumi jelentkezési pályázathoz az alábbi igazolások szükségesek:

(értelemszerűen kiválasztandó)  

Ha az eltartó szülő keresőfoglalkozásból származó jövedelemmel rendelkezik

·        
CSAK Egyéni vállalkozók esetén: NAV igazolás (1 évnél nem régebbi) 

·        
Kereseti igazolás (utolsó 3 havi)

 

Ha az eltartó szülő álláskeresési járadékban részesül:

Ø       Hatósági bizonyítvány (a Munkaügyi Központ állítja ki)

Ø       3 hónapnál nem régebbi álláskeresési járadék kifizetésről szóló dokumentum

Ha az eltartó szülő álláskeresési járadékban nem részesül:

Ø     Hatósági bizonyítvány (a Munkaügyi Központ állítja ki)

 

Ha az eltartó szülő özvegy

·        
A házastárs haláláról Halotti Anyakönyvi Kivonat + özvegyi nyugdíjról szóló határozat + özvegyi nyugdíj szelvény

 

Ha az eltartó szülő elvált:

Ø Válóperről szóló határozat + gyermektartási díj kifizetésére vonatkozó dokumentum vagy igazolás a gyermektartás nem fizetéséről

Ø A másik szülő nyilatkozata arról, hogy egyéni támogatásban részesíti-e gyermekét vagy nem

Ha az eltartó szülő nyugdíjas vagy rokkantnyugdíjas

·        
Nyugdíjas igazolvány vagy utazási igazolvány + 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény

·        
Rokkantnyugdíjazásról szóló határozat (CSAK az orvosi szakvélemény) + rokkantnyugdíjas igazolvány + a rokkantnyugdíj összegéről szóló 3 hónapnál nem régebbi nyugdíj kifizetési szelvény

Ha az eltartó szülő állandó ápolásra szoruló testi vagy szellemi fogyatékos


  • Állandó gyógykezelésről szóló orvosi igazolás (3 hónapnál nem régebbi)
  • A fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott szakértői vélemény

·          

Ha az eltartó szülő háztartásbeli

·        
Az önkormányzat által kiadott háztartásbeliségről szóló igazolás

Ha az eltartó szülő nem rendelkezik magasabb végzettséggel, mint 8 általános

·        
Jegyző által kiadott és lepecsételt hivatalos okirat (1 évnél nem régebbi)

Ha eltartód házastárs

·        
Házassági Anyakönyvi Kivonat

Ha árva vagy

·        
A szülő(k) Halotti Anyakönyvi Kivonata + 3 hónapnál nem régebbi árvaellátási szelvény

Ha gyermeked van

·        
A gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata + GYES/GYED szelvény vagy iskolalátogatási igazolás)

Ha veletek egy háztartásban élő testvér van

·        
Kereseti igazolás vagy iskolalátogatási igazolás (iskolalátogatási igazolás: a jelentkezés benyújtásánál nyilatkozatot írjon a testvér, hogy szeptembertől melyik iskolában folytatja tanulmányait, s  e nyilatkozatot kell feltölteni---szeptember első hetében kell mellékletként feltölteni az iskola által kiadott igazolást)

·        
Születési Anyakönyvi Kivonat, ha testvéred 6 éven aluli

Ha önellátó vagy

·        
Területileg illetékes önkormányzat által kiállított környezettanulmány + lakcímigazoló kártya 3 hónapnál régebbi kiállítási dátummal

Lakóhelyed igazolásához

·        
MINDEN pályázónak lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata

Állandó betegség igazolásához

·        
Állandó gyógyszeres kezelésről szóló orvosi igazolás, orvosi határozat (3 hónapnál nem régebbi)

Családfenntartó az a hallgató, aki

·        
Akinek legalább 1 gyermeke van

·        
Aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult

 

Nagycsaládos az a hallgató, aki

·        
Legalább 2 eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy

·        
Eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy

·        
Legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja

Árva

·        
Az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastárstól külön élt szüleje elhunyt és nem fogadták örökbe

Félárva:

·        
Az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe

Minden további információ a kollégiummal kapcsolatosan a www.nye.hu/koli honlapon lesz megtekinthető (eredmény, jogorvoslat, beköltözés stb.).

 

Amennyiben a kollégiumi jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban problémája van, akkor kérjük, hogy jelezze észrevételét az asztalos.katalin@nye.hu;  kotanszki.eva@nye.hu; nagy.roland@nye.hu  email címen.

 

KOLLÉGIUMI PONTOZÁSI RENDSZER:  

---részletes információ: www.nye.hu/koli (Campus Kollégium Ügyrendje)

 

 

shadow