Skip to Content

Fontos tudnivalók kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatban 2014/2015. tanév

FONTOS TUDNIVALÓK

 a 2014/2015. tanév kollégiumi jelentkezésről

 

FELSŐBB ÉVES HALLGATÓK KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

 2014. július 01-jétől - július 31-ig (NEPTUN-ban)

 

ELSŐ ÉVES HALLGATÓK KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2014. augusztus 03-tól -augusztus 15-ig (NEPTUN-ban)

 

Felsőbb éves és első éves hallgatók: KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK VÁRHATÓ IDŐPONTJA: 2014. augusztus 18.

 --az eredmény közzététele: a kollégium honlapján neptun kód alapján

 

DE OEC EK hallgatók/KTI-s diákok KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2014. augusztus 03-tól - augusztus 15-ig (külsős jelentkezési lapon)

DE OEC EK hallgatók, KTI-s diákok: KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK VÁRHATÓ IDŐPONTJA: 2014. augusztus 18.

-az eredmény közzététele: a jelentkezők email-ben kapnak értesítést

 

KÜLSŐSÖK KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 

2014. augusztus 10-től - augusztus 25-ig

(külsős jelentkezési lapon)

Külsősök: KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK VÁRHATÓ IDŐPONTJA: 2014.  augusztus 29.

---az eredmény közzététele: a jelentkezők email-ben kapnak értesítést

 

 

 FŐISKOLAI HALLGATÓK RÉSZÉRE INFORMÁCIÓK:

A KOLLÉGIUMBA VALÓ JELENTKEZÉS A NEPTUN EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNIK.

A jelentkezésben leírtak igazolásához a hivatalos iratokat a jelentkezési határidő utolsó napjáig a hallgató köteles a Neptun rendszerbe feltölteni.

 Egy hallgató csak egy jelentkezési lapot adhat be. Amennyiben a hallgató a megjelölt kollégiumba nem nyert felvételt,

úgy pótjelentkezést adhat be a Neptun rendszeren keresztül.

  

A kollégiumi jelentkezési kérelem kitöltése:

(kitöltéséhez legalább Internet Explorer 8.0 vagy Mozilla Firefox 3.5 javasolt)


 • Neptun belépés »»» Ügyintézés (felső menüsor) »»» Kollégiumi jelentkezés

 • Több képzés esetén kérjük, hogy arról a szakról töltse ki a kollégiumi jelentkezési kérelmet, amelyik szakról igényli azt (Képzésváltás)

 • Kollégiumi jelentkezés »»» Új kollégium kiválasztása  »»» Jelentkezés

 • A jelentkezési lapon a Neptunból automatikusan beírásra kerül a név, Neptun kód, születési dátum, anyja neve, állampolgársága, kar, képzés, pénzügyi státusz

 • A jelentkezési lap értelemszerű kitöltése  »»» Kérvény leadása »»» Kérvény melléklet feltöltése.

   A feltöltött dokumentumok megtekinthetőek: az Ügyintézés -> Kérvények -> Leadott kérvények menüpont alatt.

 

Megjegyzés: a kitöltött kollégiumi jelentkezés az alábbiak szerint módosítható:

 •  Az első jelentkezést törölni, majd egy új jelentkezési lap kitöltése ---mindig az utolsó jelentkezés az érvényes.

 

Ugyanakkor a módosítás miatt az alábbi neptun üzenet jelenik meg a bejövő üzeneteknél:[NEPTUN] Kérvény elutasítása

Küldő Rendszerüzenet

Küldés ideje

Érvényesség vége

CímzettekTisztelt Hallgató!  

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által ´{BeadasDatuma}´

dátummal, …………………. képzésén leadott, 'KJ_.............

azonosítójú, '{KervenyNev}' nevű kérvény ……………… dátummal

elutasításra került. A döntés indoka: Módosító: ……………………….

 

Ez azt jelenti, hogy az első jelentkezési lap, amelyet módosított, az a kérvény került elutasításra, és nem a végleges kollégiumi jelentkezés.

 

A kollégiumba jelentkező hallgatónak kell kiválasztania, hogy a  Campus Kollégiumba vagy a Sandra Ifjúsági Szállóba kíván jelentkezni. A jelentkezésnél sorrend állítható föl.  

 

A kollégiumi felvételi elbírálás közzététele: a Campus Kollégium, valamint a Sandra Ifjúsági Szálló honlapján Neptun kód alapján, státusz megjelöléssel: felvett – elutasított - várólistás.

 

Felvételi kedvezményben részesül:  a Felsőoktatási törvény 52.§. (2). pontja alapján

 •  hátrányos helyzetű (2H)

 •  halmozottan hátrányos helyzetű (3H)

 •  fogyatékkal élő

 •  gyermekgondozás esetén

 •  aki a Nyíregyházi Főiskola szakkollégista hallgatója

 •  Hallgatói Kollégiumi Csoport tagja

Kérjük, hogy csak azok a hallgatók jelöljék be a kedvezményben részesülés tényét, akik mindezt feltöltött dokumentumokkal igazolni tudják. (a szakkollégista- és a HAKOCS tagságot nem kell igazolni). 

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK:

Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató

 • Az a hallgató, aki fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul,

 •  Munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább 1 évig fennáll. 

SZÜKSÉGES IGAZOLÁS:


 • Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott szakértői vélemény

 • Az a szekértői vélemény fogadható el, melyben ismertetik az előzményeket, a vizsgálati eredményeket, BNO kóddal jelölik a fogyatékosság típusát és fokát. Az összegzésben szövegesen leírják a fogyatékosság megállapítását, típusának és fokának megnevezésével.

 

Hátrányos helyzetű az a hallgató, aki (2H) (25 éves korig)


 • ha rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülsz vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vagy jogosult

 • ha a jegyző védelembe vett (szociális és anyagi körülményeid figyelembevételével)

 • ha állami gondozott voltál (gyámhatóság ideiglenes hatállyal családba, intézetbe utalt, illetve akit a gyámhatóság átmeneti nevelésbe vett)

 

SZÜKSÉGES IGAZOLÁS:


 • a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra/rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról szóló határozat (jegyző által kiadott határozat)

 • jegyző igazolása a (a középiskolai tanulmányok alatt szociális alapon történő) védelembe étel tényéről

 • állami gondozottság igazolására az illetékes gyámhatóság határozata, illetve az általuk erre vonatkozóan kiállított igazolás

 • utógondozottságot igazoló okirat

 • vagy jegyzői határozat, mely igazolja az állami gondozottság tényét

 

Halmozottan hátrányos helyzetű az a hallgató, aki (3H)


 • Ha a hátrányos helyzet valamely tényezője fennáll nálad ÉS!!!

 • A törvényes felügyeletét ellátó szülőd illetve szüleid - a beiskolázásodkor, azaz az általános iskolai tanulmányaid megkezdésekor – legfeljebb az általános iskola 8. osztályán fejezték be a tanulmányaikat.

 • Ha tartós nevelésbe vettek

 

SZÜKSÉGES IGAZOLÁS:


 • hátrányos helyzet igazolása (fent leírtak alapján)

 • a szülő(k), eltartók két tanú által hitelesített nyilatkozata

 • ha tartós nevelésbe vettek, arról a területileg illetékes gyámhivatal ad igazolást

 

Gyermekgondozás esetén


 • Amennyiben a gyermeked gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon vagy

 • Terhességi-gyermekágyi segélyben (TGYÁS)-, gyermekgondozási segélyben (GYES)

 • Gyermeknevelési támogatásban (GYET)

 • Gyermekgondozási díjban részesülsz. (GYED)

 

SZÜKSÉGES IGAZOLÁS:


 • Fizetés nélküli szabadság esetén a munkáltató által kiadott igazolás, mely tartalmazza azt a tényt, hogy gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadságon vagy

 • TGYÁS, GYES, GYET, GYED – támogatást folyósító szerv által kiadott igazolás illetve határozat

 

Közéleti tevékenység: csak az a hallgató töltse ki, aki a bejelölt közéleti tevékenységet hivatalosan igazolni tudja. (Hallgatói Önkormányzati Testület által kiadott igazolás, Sportegyesület által kiadott igazolás stb.

Tanulmányi átlag: a felsőbb évfolyamos hallgatók esetében a jelentkezés tanulmányi félévének lezárt ösztöndíj átlaga.

           Ösztöndíjátlag kiszámítási módja

          (kredit x érdemjegy) + (kredit x érdemjegy) + ……….

                                          Összes kredit

A tanulmányi átlag 1-5 közötti érték, az első mezőbe, az egész rész a második mezőbe Pl.: 3    15

Kérjük, hogy a tanulmányi átlagot a megfelelő formátummal töltsék ki, ellenkező esetben a rendszer nem tudja figyelembe venni a beírt értéket, és nullával számol.

 

Távolság: Kérjük, hogy az intézmény és a jelentkező állandó lakóhelye közötti távolságot írja be km-ben megadva.

 

Egy főre eső nettó kereset: Kérjük, hogy válassza ki az Önnel közös háztartásban élők egy főre eső nettó keresetét a   megadott értékek alapján.

 

Egy főre eső kereset kiszámítása


 • Az igénylővel egy háztartásban élők nettó jövedelmét osztani kell a háztartásban élők személyek számával. A pályázó is beleszámít a háztartásban élők számába!

 • Családi pótlék, árvaellátás nem számít bele az egy főre eső havi nettó jövedelembe!!!

  

 

A kollégiumi jelentkezési pályázathoz az alábbi igazolások szükségesek:

(értelemszerűen kiválasztandó)

  

Ha eltartód keresőfoglalkozásból származó jövedelemmel rendelkezik


 • CSAK Egyéni vállalkozók esetén: NAV igazolás (1 évnél nem régebbi) 

 • Kereseti igazolás (utolsó 3 havi)

Ha eltartód munkanélküli segélyben részesül


 • Regisztrált munkanélküliségről szóló igazolás (a munkaügyi központ állítja ki vagy az önkormányzat által adott igazolás)

 • Munkanélküli segélyről szóló határozat + 3 hónapnál nem régebbi munkanélküli segély kifizetési szelvénye

Ha eltartód munkanélküli segélyben nem részesül


 • Regisztrált munkanélküliségről szóló igazolás (a munkaügyi központ állítja ki vagy az önkormányzat által adott igazolás)

Ha eltartód jövedelempótló támogatásban vagy szociális járadékban részesül


 • A szociális járadék határozata + a támogatás összegéről 3 hónapnál nem régebbi szelvény

Ha eltartód özvegy


 • A házastárs haláláról Halotti Anyakönyvi Kivonat + özvegyi nyugdíjról szóló határozat + özvegyi nyugdíj szelvény

Ha eltartód elvált


 • Válóperi határozat + gyermektartási díj szelvénye vagy igazolás a gyermektartás nem fizetéséről

Ha eltartód nyugdíjas vagy rokkantnyugdíjas


 • Nyugdíjas igazolvány vagy utazási igazolvány + 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény

 • Rokkantnyugdíjazásról szóló határozat (CSAK az orvosi szakvélemény) + rokkantnyugdíjas igazolvány + a rokkantnyugdíj összegéről szóló 3 hónapnál nem régebbi nyugdíj kifizetési szelvény

Ha eltartód állandó ápolásra szoruló testi vagy szellemi fogyatékos


 • Fogyatékosságról szóló orvosi igazolás (kórház, táppénz)

Ha eltartód háztartásbeli


 • Az önkormányzat által kiadott háztartásbeliségről szóló igazolás

Ha eltartód nem rendelkezik magasabb végzettséggel, mint 8 általános


 • Jegyző által kiadott és lepecsételt hivatalos okirat (1 évnél nem régebbi)

Ha eltartód házastárs


 • Házassági Anyakönyvi Kivonat

Ha árva vagy


 • A szülő(k) Halotti Anyakönyvi Kivonata + 3 hónapnál nem régebbi árvaellátási szelvény

Ha gyermeked van


 • A gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata + GYES/GYED szelvény vagy iskolalátogatási igazolás)

Ha veletek egy háztartásban élő testvér van


 • Kereseti igazolás vagy iskolalátogatási igazolás (iskolalátogatási igazolás: a jelentkezés benyújtásánál nyilatkozatot írjon a testvér, hogy szeptembertől melyik iskolában folytatja tanulmányait, s  e nyilatkozatot kell feltölteni---szeptember első hetében kell mellékletként feltölteni az iskola által kiadott igazolást)

 • Születési Anyakönyvi Kivonat, ha testvéred 6 éven aluli

Ha önellátó vagy


 • Területileg illetékes önkormányzat által kiállított környezettanulmány + lakcímigazoló kártya 3 hónapnál régebbi kiállítási dátummal

Lakóhelyed igazolásához 


 • MINDEN pályázónak lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata

Állandó betegség igazolásához


 • Állandó gyógyszeres kezelésről szóló orvosi igazolás, orvosi határozat (3 hónapnál nem régebbi)

Családfenntartó az a hallgató, aki


 • Akinek legalább 1 gyermeke van

 • Aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult

Nagycsaládos az a hallgató, aki


 • Legalább 2 eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy

 • Eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy

 • Legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja

Árva


 • Az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastárstól külön élt szüleje elhunyt és nem fogadták örökbe

Félárva:


 • Az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe

Minden további információ a kollégiummal kapcsolatosan a www.nyf.hu/koli honlapon lesz megtekinthető (eredmény, jogorvoslat, beköltözés stb.).

 

Amennyiben a kollégiumi jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban problémája van, akkor kérjük, hogy jelezze észrevételét az akathy@nyf.hu;  kotansze@nyf.hu  email címen, vagy személyesen Campus Kollégium 1. emelet 4. irodájában (Baloghné Asztalos Katalin; Kotánszki Éva) 06-42-599-400 (2808; 2481 mellék) telefonszámon.

 

KOLLÉGIUMI PONTOZÁSI RENDSZER:  ---részletes információ: www.nyf.hu/koli (Campus Kollégium Ügyrendje)


 FELVÉTELI KEDVEZMÉNYEZETT


 


 hátrányos helyzetű (2H)

halmozottan hátrányos helyzetű (3H)

fogyatékkal élő

 gyermekgondozás esetén

 aki a Nyíregyházi Főiskola szakkollégista hallgatója

 KOLLBIZ tagja

 


Felsőoktatási törvény 52.§. (2). pontja alapján és a Campus Kollégium Ügyrend szabályai alapján


 TANULMÁNYI ÁTLAG


 


Ösztöndíjátlag x 11 egészre kerekítve


 


Pl.: 3,2 x11= 35,2 – kerekítve 35 pont


 maximálisan 55 pont adható


 


 


 TÁVOLSÁG


 


Kilométer/10, és a kapott eredmény egészre kerekítve


 

Pl.: távolság 179 km~ pontszáma: 18 pont


 maximálisan 20 pont adható

 KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG


 maximálisan 5 pont adható

HÖTelnökség tagja

 Kollégiumi Bizottság tagja

 A Főiskolai Sportegyesületben leigazolt hallgató

 Kiemelkedő közösségi tevékenységet folytató hallgató

 


 


 


 


 SZOCIÁLIS HELYZET


 Maximálisan 20 pont adható


Az egy főre eső jövedelem:


 


15.000 Ft alatt


20 pont


15.001 Ft20.000 Ft


18 pont


20.001 Ft25.000 Ft


16 pont


25.001 Ft30.000 Ft


14 pont


30.001 Ft35.000 Ft


12 pont


35.001 Ft40.000 Ft


10 pont


40.001 Ft45.000 Ft


8 pont


45.001 Ft50.000 Ft


6 pont


50.001 Ft55.000 Ft


4 pont


55.001 Ft60.000 Ft


2 pont


60.000 Ft felett


0 pont


 


 


Maximális kollégiumi felvételi összpontszám:


 

100 pont