Mesterképzés

 

Andragógia (MA)

 

Az andragógia mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési területhez tartozik. Olyan andragógusok képzését kívánjuk megvalósítani, akik megszerzett társadalomtudományi ismereteik birtokában alkalmasak az európai közösséghez, a fejlett országokhoz való felzárkózás támogatására, a felnőttoktatás és képzés feltételeinek differenciált fejlesztésére. Ismerve a leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének problémakörét, képesek oktatási-képzési intézmény eszköz- és módszerfejlesztésére, valamint a tanulási lehetőségekhez való fizikai és virtuális hozzáférés támogatására. A végzetteknek lehetőségük nyílik tanulmányaikat doktori képzés keretében folytatni.

 

Nemzetközi Tanulmányok (MA)

 

 A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit.
A végzett hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére. Képesek elhelyezni a kelet-közép-európai térség perspektíváit a nemzetközi viszonyok kihívásai között. Ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlődési tendenciáit és megfelelő diszciplináris – civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti –, valamint gyakorlati – diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai – ismeretekkel rendelkeznek.
Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy tanulmányaikat doktori képzés keretében folytassák.
 

 

shadow