Gazdálkodástudományi Intézet

 

Az Intézet a Kar Gazdaságmódszertani, Vállalatgazdasági, , valamint a Pénzügyi és Számviteli Tanszékeinek jogutódjaként, 2010. január 1-jén alakult. A szélesen értelmezett gazdálkodás-tudományok, és az ahhoz kapcsolódó diszciplínák elméleti ismereteit és gyakorlatait oktatja, közel 50 tantárgy tartalmi és módszertani fejlesztéséért felelősen. A Gazdálkodástudományi Intézet mellett a Műszaki és Mezőgazdasági Intézetben, valamint a Természettudományi és Informatikai Intézetben, továbbá a Pedagógusképző Intézetben is ellátja a tudományterülethez kapcsolódó, kötelező jellegű és szabadon választott tantárgyak oktatását, de a szabadon választott tantárgyainak kínálatából a Főiskola csaknem valamennyi hallgatója választhat. Tudományterületünkön belül a Felsőoktatási Szakképzésben, az alap- és mesterképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben is oktatási feladatokat látunk el, de a tanfolyam jellegű képzések is munkaterületünkhöz kapcsolódnak. Tantárgyaink döntő többsége a Gazdálkodási és menedzsment szak képzési és kimeneti követelményeit adják, amely szakot nemcsak az Intézmény székhelyén, hanem kihelyezett képzési formában Ukrajnában is működtetjük. Ez utóbbi szakvezetői feladatai és képzésszervezési munkái is az Intézethez kötődnek. A művelt tantárgyi struktúrából kiemelkednek a gazdasági szféra szakemberigényének felkészítését szolgáló módszertani jellegű tantárgyak, amelyekre építve mind a vállalkozási, mind a közigazgatási, mind pedig a pénzintézeti szféra szakmai jellegű tantárgyait fejlesztik és oktatják. A közvetített ismeretanyagai a termelési-, gazdálkodási- működési, működtetési szakterületek teljes vertikumát felölelik, s vizsgálják azok társadalmi vetületeit is. A szakmára való felkészítésben csaknem azonos jelentőséget tulajdonítanak az elméleti és gyakorlati megalapozásnak. Ez utóbbi célt szolgálja, a gyakorlati életben bizonyított szakemberek oktatásba történő bekapcsolása, ami az Intézet környezettel való kapcsolatát is élővé teszi. Az oktatás mellett a kutatás jelenti az Intézet dolgozóinak fő feladatát. Az általuk művelt témák az alkalmazott kutatás területét érintik. Így kiemelten kutatják a vállalatok elszámolási rendszerének gyakorlati megfeleltetését, a számviteli, pénzügyi rendszer nemzetközi normáknak való megfeleltetését, a mérlegelemzés módszertanát és gyakorlatát, az operációkutatás és alkalmazott statisztika vállalkozói döntést megalapozó szerepeit, az alkalmazott informatikát, a vállalati gazdálkodást, valamint a terület és vidékfejlesztés regionális jelleggel súlypontos területeit. A kutatómunkába bevonják a hallgatókat is, így évente több szakdolgozat és tudományos diákköri dolgozat készül a legújabb eredményekből. Szakok szakvezetői, szakirány felelős feladatai kötődnek a vezető oktatókhoz. A határon túli képzés koordinálása és irányítása is az Intézet feladata. Több vezető oktató külső tagként, doktori iskolákban lát el képzési, témavezetői, vagy bírálói megbízatásokat. A vezető oktatók többsége munkát vállal a külső tudományos és társadalmi bizottságokban, több bizottsági vezető funkció is nevükhöz kötődik. Az Intézet belső kapcsolatrendszere széleskörű, de napi szintű kapcsolatban áll Lengyelország és Ukrajna több felsőoktatási intézményével is.

shadow