Tájékoztató a nyári gyakorlatról - Frissítve!

 
A Földrajz alapképzési (BSc) szak 5. félévben kerül meghirdetésre a Szakmai gyakorlat (BFD1138L), a 2017 előtt felvettekre érvényes „régi” mintatantervben a gyakorlati kurzus kódja: nappali tagozaton FDB1706, levelező tagozaton FDB1706L.
 
A kurzus, a szak képzési és kimeneti követelménye (KKK) által előírt kötelező, a képzés tantervében meghatározott egybefüggő szakmai tevékenység. Nappali tagozaton legalább 6 hetes (240 óra), levelező tagozaton legalább 2 hetes (80 óra) időtartamú.
 
Tisztelettel tájékoztatjuk a tanulmányaikat a 2017 előtti mintatanterv szerint folytató hallgatókat, hogy a szakmai gyakorlatot csak azok kezdhetik meg, akik már teljesítették, vagy a 2020/2021. tanév II. félévben teljesítik, annak mintatantervben foglalat előfeltételeit.
 
A Szakmai gyakorlat (FDB1706, FDB1706L) c. kurzus előfeltételei:
 
 • FDB1505 Politikai földrajz és szociogeográfia I.
 • FDB1409 Általános természeti földrajz III.
 • FDB1406 Magyarország turizmus földrajza
A szakmai gyakorlat kurzus teljesítésének feltétele, hogy a félévet megelőző 4. félév utáni nyári időszakban a hallgatók 2 hetes / 6 hetes összefüggő gyakorlati idejüket egy külső gyakorlati helyszínen töltsék le. Ezeken a helyszíneken a hallgatók megismerkednek azokkal a szakmai tevékenységekkel, amelyekre eddigi tanulmányaik során – mind az elméleti, mind a gyakorlati képzések alkalmával – készültek.
 
A még mindig fennálló rendkívüli veszélyhelyzetre való tekintettel eltekintünk a külső gyakorlati helyek felkeresésétől és egy otthon végezhető projektmunka keretében lesz lehetőség a szakmai gyakorlat teljesítésére.
 
A projektmunka során a hallgatók feladata, hogy megvizsgálják és elemezzék egy 2000 fő lakónépesség alatti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település demográfiai helyzetét (az 1. sz. mellékletben található szempontok szerint) a KSH adatbázisában elérhetőnépszámlálási adatok alapján. Az adatokat idő- és térbeli összehasonlításban is szükséges elemezni. Azaz be kell mutatni, hogy hogyan változott pl. a kiválasztott település népességszáma az elmúlt évtizedek népszámlálási adatai alapján, valamint arra is ki kell térni, hogy a változások az országos, illetve megyei tendenciákkal összevetve hasonlóak, vagy ellentétesek, gyorsabbak vagy lassabbak. Viszonyszámok esetében (pl.: 1000 férfira jutó nők száma; munkanélküliek aránya; időskorúak aránya, stb.) vizsgálni kell, hogy hogyan változtak az arányok a településen a népszámlálások között (nőtt, vagy csökkent az egyes kategóriák részaránya), valamint meg kell vizsgálni, hogy a településen az országos és megyei adatokhoz képest jobbak vagy rosszabbak-e a mutatók (pl. alacsonyabb vagy magasabb-e a munkanélküliségi ráta az országos és megyei adatokkal összevetve). A saját szerkesztésű ábrákkal, grafikonokkal, táblázatokkal ellátott beadandó munka egy legalább 20 oldal terjedelmű, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel írt Word dokumentum legyen. A dolgozatnak tartalmaznia kell egy legfeljebb két oldal terjedelmű természet- és társadalomföldrajzi jellemzést ebben legalább egy, a település helyzetét ábrázoló térképpel. A dolgozathoz csatolni kell táblázatkezelő szoftverben (Excel) készített file-okat is, amelyek tartalmazzák az adatokat és kiértékeléseket.
 
Az feldolgozni kívánt település nevét minden hallgatónak egy online táblázatba kell beírnia, amely elérhetősége az alábbi linken látható:
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQeJ-jII8049zIzWGwd0IwJ-vOUQkS6hcbUFLCX9tB0/edit?usp=sharing
 
Természetesen minden hallgatónak más feldolgozni kívánt települést kell kiválasztania! A választható települések listáját a 2. sz. melléklet tartalmazza. A feldolgozáshoz szükséges adatok elérhetősége a 3. sz. mellékletben található.
 
A Szakmai gyakorlat keretében készített dolgozatot és az adatbázist tartalmazó fájl(oka)t a lenkey.gabor@nye.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek. 
 
A feltöltés határideje: 2021. szeptember 30.
 
Ezt követően a Turizmus és Földrajztudományi Intézet oktatói a leadott munkákat három héten belül javítva, ha az megfelel a követelményeknek a kurzust teljesítettnek nyilvánítják. A Szakmai gyakorlat c. kurzus csak abban az esetben fogadható el, ha a hallgató a határidőre leadta a projektmunkát igazoló, a követelményeknek megfelelő beadandó dolgozatot!
 
Nyíregyháza, 2021. május 10.
 
Dr. Vass Róbert
mb. intézetigazgató, főiskolai docens
Dr. habil. Kókai Sándor
szakfelelős, egyetemi magántanár
Dr. Tömöri Mihály
szakirányfelelős, főiskolai docens
Dr. Lenkey Gábor
oktató, adjunktus
 
1. sz. melléklet
 
Elemzendő adatok köre a szakmai gyakorlatra
 
Lakónépesség (1970, 1980, 1990, 2001, 2011)
 
 • Ki kell számítani a lakónépesség változását bázis és láncviszonyszámokkal kifejezve. (pl.: 2011-ben a település népességszáma 25%-kal volt magasabb, mint 1970-ben. 2001 és 2011 között 5%-kal csökkent a népeségszám.)
 • Természetes szaporodás, ill. fogyás (-), Élve születés, Halálozás, Vándorlási különbözet (1970-1979, 1980-1989; 1990-2001; 2001-2011)
 • Ki kell számolni, hogy a népességváltozásban mekkora volt az aránya a természetes szaporodásnak/fogyásnak, illetve a vándorlási különbözetnek. (pl. 2001 és 2011 között 60 fővel csökkent a település népessége. A népességszám csökkenése döntő részben (48 fő, 80%) a természetes fogyásnak tulajdonítható.
A népesség nemek és korcsoportok szerint (2001, 2011)
 
 • Számítani kell a férfiak és nők arányát (megoszlási viszonyszámok),
 • a maszkulinitási és feminin arányt,
 • az öregedési indexet,
 • a gyermekkorú (14 évesek vagy annál fiatalabbak), felnőttkorú (15–59 évesek) és az időskorú (a 60 éves és idősebb) népesség arányát, (pl.: 2001-ben 20% volt az időskorúak aránya, ami 2011-re 23%-ra nőtt)
 • függőségi mutatót (a gyermek- és az időskorúak számát az aktív korú, 15–59 évesek számához viszonyítjuk).
A 15 éves és idősebb népesség családi állapot szerint (2001, 2011)
 
 • Megoszlási viszonyszámokat kell számolni a férfiak, a nők és a teljes népesség vonatkozásában. (pl. 2011-ben a nők körében 60% volt a házasok aránya, miközben ugyanez az arány a férfiak körében x%, míg a teljes népesség tekintetében y% volt)
A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb iskolai végzettség szerint (2001, 2011)
 
A népesség gazdasági aktivitás és nemek szerint (1980, 1990, 2001, 2011)
 
 • Bázis és láncviszonyszámokkal kell bemutatni a változások mértékét. (pl.: a munkanélküliek aránya 2001-ről, 2011-re 3 százalékponttal csökkent, vagy nőtt)
 • Megoszlási viszonyszámokat kell számolni a férfiak, a nők és a teljes népesség vonatkozásában. (pl. 2011-ben a férfiak körében a munkanélküliek aránya 5% volt, ezzel szemben a nők esetében 7%, míg a teljes népesség vonatkozásában 6%).
 
A népesség nemzetiségi hovatartozás szerint (2001, 2011)
 
 • Az adatokat megoszlási viszonyszámokkal is meg kell adni (lehet viszonyítani a teljes népességhez, illetve a kérdésre válaszolók számához is). (Pl. a teljes népességen belül a magyarok aránya 98%)
A népesség vallás és felekezet szerint (2001, 2011)
 
 • Az adatokat megoszlási viszonyszámokkal is meg kell adni (pl.: római katolikus 40%, református 20%, stb.).
 
2. sz. melléklet
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
2000 főnél kisebb településeinek listája
(a 2011. évi népszámlálás adatai alapján)
 
Anarcs
Aranyosapáti
Balsa
Barabás
Bátorliget
Benk
Beregdaróc
Beregsurány
Berkesz
Besenyőd
Beszterec
Biri
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Csaroda
Császló
Csegöld
Csengersima
Csengerújfalu
Darnó
Encsencs
Eperjeske
Érpatak
Fábiánháza
Fülesd
Fülpösdaróc
Gacsály
Garbolc
Géberjén
Gégény
Gelénes
Gemzse
Geszteréd
Gulács
Győröcske
Győrtelek
Gyulaháza
Gyügye
Gyüre
Hermánszeg
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Jánkmajtis
Jármi
Jéke
Kálmánháza
Kék
Kékcse
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisléta
Kisnamény
Kispalád
Kisvarsány
Kisszekeres
Komlódtótfalu
Komoró
Kölcse
Kömörő
Laskod
Lónya
Lövőpetri
Magosliget
Magy
Mánd
Márokpapi
Mátyus
Méhtelek
Mezőladány
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagycserkesz
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nagyvarsány
Nemesborzova
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlövő
Nyírparasznya
Nyírpilis
Nyírtét
Nyírtura
Nyírvasvári
Olcsva
Olcsvaapáti
Ököritófülpös
Ömböly
Őr
Panyola
Pap
Papos
Paszab
Pátyod
Penészlek
Penyige
Petneháza
Piricse
Pócspetri
Pusztadobos
Ramocsaháza
Rápolt
Rétközberencs
Rohod
Rozsály
Sényő
Sonkád
Szabolcs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamossályi
 
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szamosszeg
Szatmárcseke
Székely
Szorgalmatos
Tákos
Terem
Tiborszállás
Timár
Tiszaadony
Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszacsécse
Tiszakanyár
Tiszakerecseny
Tiszakóród
Tiszamogyorós
Tiszanagyfalu
Tiszarád
Tiszaszalka
Tiszaszentmárton
Tiszatelek
Tiszavid
Tisztaberek
Tivadar
Túristvándi
Túrricse
Újdombrád
Újkenéz
Ura
Uszka
Vállaj
Vámosatya
Vámosoroszi
Vasmegyer
Zajta
Zsarolyán
Zsurk
 
3. sz. melléklet
 
A 2001-es népszámlálás adatainak elérhetősége
 
 • Országos adatok: http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/06/00/data/tabhun/toc1.html
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye adatai: http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/06/15/data/tabhun/toc1.html
 • Települések adatai: http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/06/15/data/tabhun/toc4.html
A 2011-es népszámlálás adatainak elérhetősége
 
 • Országos adatok: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye adatai: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_15
 • Települések adatai: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_15 (A 4. ponttól kezdődőden.)
A fenti tájékoztató letölthető innen:

 

shadow