Földrajz alapszak

A szak általános adatai
 
Alapképzési szak megnevezése: földrajz
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: geográfus
Alapképzési szak kódja: FDB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény:
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Kókai Sándor főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
-          a végbizonyítvány megszerzése
-          a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
-          a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
-          a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
-          általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
 
A képzés célja
 
A képzés célja olyan geográfusok képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk birtokában képesek a szakterületükön önálló ismeretszerzésre. Elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezet működéséről.
 
A földrajz szak általános célkitűzései
 
A tanszék célja olyan magas színtű szaktudományi és szakmetodikai ismeretekkel rendelkező, az oktató-nevelő munkában alkotó, innovatív szerepet betöltő földrajztanárok képzése, akik: elsajátították a geotudományok és a társtudományok alapjait, átfogó földrajzi szakismeretekkel és szemlélettel rendelkeznek, képesek a földtudományok korszerű eredményeinek befogadására, interpretálására, alkotó továbbfejlesztésére, szaktudásuk mellett ismerik a geográfiához kapcsolódó informatikai rendszereket és adatfeldolgozó módszereket, modern pedagógiai és szakmódszertani ismeretekkel, széleskörű természet- és társadalomtudományi alapműveltséggel és idegen nyelvtudással rendelkezik. Az oktatási feladatok mellett cél és követelmény az általános iskolai földrajztanárképzéssel összefüggő és régiónk természet- és társadalomföldrajzával kapcsolatos tudományos kutatómunka.
 
Szakmai törzsanyag
 
A földrajz fogalma, tárgya, funkciói, tudomány-rendszertani helye, felosztása, irányzatai.
A Világegyetem és a Naprendszer. Tájékozódás térben és időben.
A kőzetburok fejlődése, összetétele, szerkezete, mozgásfolyamatai.
A légkör fejlodése, összetétele, szerkezete, mozgásfolyamatai.
Éghajlati típusok és rendszerek, kialakulásuk tényezői és változásaik.
A vízburok fejlődése, tagolódása, jellemzoi, mozgásfolyamatai.
Az élővilág és a talaj kialakulása, kapcsolataik földrajzi rendszere.
A külső erők felszínformáló tevékenységének okai, folyamatai és következményei.
A felszíni formakincs szerkezeti, kőzettani és klimatikus meghatározottsága, rendszere.
A földrajzi zonalitás elve és rendszere. A zóna, a táj, a földrajzi környezet értelmezése.
A Föld és az élet fejlődése.
Ember és a földrajzi környezet kapcsolatrendszerének társadalom-földrajzi megközelítései.
A társadalom-földrajz térelméletei.
A Föld népességének demográfiai folyamatai és térbeli szerkezete, ennek változásai.
Történeti földrajz, történeti mozgásrendszerek földrajzi vonatkozásai.
A modern társadalmak gazdasági szerveződésének és térbeli elrendeződésének törvényszerűségei és alapelemei.
Iparföldrajz.
Agrárföldrajz.
A mozgás- és kapcsolatrendszerek földrajza, a kereskedelem, a közlekedés és kommunikáció földrajza.
A településföldrajz. Településtípusok és az urbanizációs térfolyamat.
A világgazdaság központi régiói és a nemzetközi integrációk.
Nyugat-Európa tájainak és országainak földrajzi jellemzése.
Közép-Európa tájainak és országainak földrajzi jellemzése.
Észak-Európa tájainak és országainak földrajzi jellemzése.
Dél-Európa tájainak és országainak földrajzi jellemzése.
Észak-Ázsia tájainak és országainak földrajzi jellemzése.
Belső- és Kelet-Ázsia tájainak és országainak földrajzi jellemzése.
Nyugat-, Dél- és Délkelet-Ázsia tájainak és országainak földrajzi jellemzése.
Afrika tájainak és országainak földrajzi jellemzése.
Angolszász-Amerika tájainak és országainak földrajzi jellemzése.
Latin-Amerika tájainak és országainak földrajzi jellemzése.
Ausztrália, Óceánia és a Sarkvidék tájainak és országainak földrajzi jellemzése.
A Kárpát-medence és Magyarország földjének fejlődéstörténete és szerkezeti felépítése.
A Kárpát-medence és Magyarország éghajlati képe és alakító tényezői.
A Kárpát-medence és Magyarország vízrajza.
A Kárpát-medence és Magyarország talajai és biogeográfiai képe.
A Kárpát-medence tájainak természetföldrajzi jellemzése.
Magyarország népessége, demográfiai folyamatai.
Magyarország településrendszere és térszerkezete.
A magyar gazdaság fejlődési folyamatai.
Magyarország iparföldrajza.
Magyarország mezőgazdasági földrajza.
Magyarország közlekedésének, kereskedelmének, idegenforgalmának földrajza.
A magyar gazdasági környezet állapota és védelme.
Információhordozók és eszközök felhasználásának lehetőségei a földrajzoktatásban.
A földrajzi jelenségek, folyamatok, összefüggések iskolai oktatásának sajátosságai és földrajztanításban.
Földrajz szak tanegység listája
Földrajz-matematika, földrajz-kémia, földrajz-rajz, földrajz-történelem, földrajz-francia, földrajz-biológia és földrajz-testnevelés szakos hallgatók számára

 
shadow