Szakirányú továbbképzésben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

Agrár-és vidékfejlesztési szakmérnök
Család és gyermekvédő pedagógus
Csecsemő-és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető pedagógusa

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens
Diplomás marketingszervezetek irányítása szakreferens
Diplomás vállalati irányítás és kontrolling szakreferens

Egészségfejlesztő mentálhigiéné
Élelmiszeripari minőségügyi

Energetikai szakmérnök
Erkölcstan, etika szakos pedagógia-szakvizsgára felkészítő
Fejlesztőpedagógus

Fitness terápia
Gazdasági informatikai elemző
Gazdaságvédelmi szakközgazdász

Gépírásoktató
Gumiipari technológiai
Iskolai mentor
Inkluzív nevelés pedagógusa

Innovációs menedzser
Iskolai sportkör tartására képzett szakember
Környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök
Környezettudományi és biztonsági menedzser
Közlekedésmérnöki alapképzési szak - légiközlekedési hajózó szakirány
Kreatív írás

Logisztikai és szállítmányozási menedzser
Marketingszervezetek irányítása szakközgazdász
Mérnök-közgazdász (főiskolai)
Minőségirányítási szakmérnök
Műszaki logisztikai szakmérnök
Munkavédelmi
Munkavédelmi szakmérnök
Outdoor programvezető
Óvodás- és kisiskoláskori idegen nyelvi kommunikátor
Pedagógus szakvizsga

Pénzügy, adó és adóeljárás szakközgazdász
Regionális szakközgazdász
Roma társadalomismereti szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
Sportanimátor
Személyi edző
Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács
Település- és területfejlesztési menedzsment

Vállalati irányítás és kontrolling szakközgazdász
Wellness és spa szakközgazdász

 

Agrár-és vidékfejlesztési szakmérnök
A végzett mérnökök rendelkeznek azokkal a mezőgazdasági, projekt menedzsment, szaktanácsadási és humán-menedzsment ismeretekkel, amelyek szükségesek egy mezőgazdasági vállalkozás, vidéki gazdaság részére a pályázattal elnyerhető forrásokra történő projekt kidolgozására és menedzselésére.

Család és gyermekvédő pedagógus

A család-és gyermekvédő pedagógusok képesek az oktatási és nevelési intézményekben gyermekvédelmi feladatok ellátására, valamint rendszerszemléletükből adódóan a gyermek – család - diákot egységben kezelni. Alkalmasak a kompetencia körükbe tartozó intervenciókra. Készek a család- és gyermekvédelmi munkát segítő szak – és szakmai szolgáltatást biztosító intézményekkel együttműködni. Működési területükön a jogi és etikai normákat betartják és betartatják.

Csecsemő-és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető pedagógusa

A csecsemő-és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető pedagógusa olyan szakember, aki a szakirányú továbbképzés 2 féléve alatt olyan elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretekre tesz szert, melynek birtokában képes a csecsemő- és kisgyermeknevelő jelöltekkel való munka szakszerű előkészítésére, irányítására, komplex, reális és segítő értékelésére. Továbbá képes a bölcsődei nevelési gyakorlatok vezetésére, a szakmai támogatás módszereinek adaptív alkalmazására, segítve ezáltal az általuk mentorált hallgatók pályafejlődését. A szakképesítés bölcsődék, nevelési tanácsadók, gyermekvédelmi intézmények, gyermekjóléti szolgálatok munkájában hasznosítható.

 

 

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens
A képzettség birtokában a gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas pénzügyi-adózási ellenőrzést folytató csoportokban végzendő szakfeladatok ellátására, e csoportok irányítására, pénzügyi és adózási ellenőrzési tervek és programok készítésére, a bűncselekmények bizonyítási eljárásainak lefolytatására, a bírósági eljárásban történő hatékony részvételre.

Diplomás marketingszervezetek irányítása szakreferens
A szakirányú képzésben oklevelet szerzett személy képes a döntés-előkészítéshez szükséges információk beszerzésére és elemezésére; a vállalati és üzletági stratégiához illeszkedő marketingstratégia tervezésére; a megvalósítás szervezésére, feladatainak meghatározására, folyamatának irányítására és ellenőrzésére; a marketing részstratégiák elemzésére, tervezésére, a kapcsolódó folyamatok szervezésére; a marketingtevékenység és - szervezet vezetésére.

Diplomás vállalati irányítás és kontrolling szakreferens
A képzettség birtokában a vállalati irányítás ás kontrolling szakreferens szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas vállalatok, vállalkozások irányítására, kontrolling rendszer létrehozására és működtetésére, kontrolling tevékenységet folytató csoportokban végzendő szakfeladatok ellátására, e csoportok irányítására. A vállalkozások vállalatok vezetéséhez szükséges információk összegyűjtésére, feldolgozására, koordinálására, vállalati tervezésre és szervezésre.

Egészségfejlesztő mentálhigiéné
Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, elsősorban az óvodákban, általános iskolákban, a velük - társintézményként - együttműködő gyakorlati munkát végző terepen, valamint az egészségügy területén. A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik elméleti, módszertani és gyakorlati tudásuk birtokában készek és képesek promóciós és prevenciós munka folytatására a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén.

Élelmiszeripari minőségügyi
Az élelmiszeripari minőségügyi szakemberek képesek az élelmiszer feldolgozással foglalkozó termelő és szolgáltató vállalatoknál az élelmiszeripari minőségüggyel összefüggő feladatok megoldására, továbbá rendelkeznek azokkal az élelmiszertechnológiai, műszaki, minőség- és emberi erőforrás menedzsment ismeretekkel, amelyek szükségesek egy élelmiszer-feldolgozó vállalat komplex minőségbiztosítási rendszerének a kiépítéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez.

Energetikai szakmérnök
A képzés célja: olyan felsőfokú energetikai szakemberek képzése, akik a felsőfokú természettudományi, agrár és műszaki graduális képzésben megszerzett mérnöki ismereteik birtokában a szakmérnökképzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával képesek az energiatermelő, energiaellátó, valamint energiaszállító és tároló tevékenységet folytató vállalatoknál, felügyelőségnél, szakhatóságoknál, önkormányzatoknál és non-profit szervezeteknél energiatermeléssel és energiaellátással összefüggő integrált feladatok megoldására. Továbbá rendelkeznek azokkal a speciális mérnöki, projektmenedzsmenti ismeretekkel, amelyek szükségesek az energiatermelés, energiaellátás, energiaszállítás és energiatárolás szakterületein a gyakorlati feladatainak elvégzéséhez.

Erkölcstan, etika szakos pedagógia-szakvizsgára felkészítő:

A szakirányú továbbképzésben résztvevők a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alapján képesek az intézményi feladatok szervezésére, pedagógiai folyamattervezésre, együttműködésre a pedagógus kollégákkal, szülőkkel, az oktatásirányítás különböző szintjeivel, valamint a végzettségnek megfelelő kompetenciákat a közoktatásban és a szakképzésben az etika oktatása során hasznosíthatják.

Fejlesztőpedagógus
A képzés célja olyan szakemberek (pedagógusok) képzése, akik pszichológiai, pedagógiai ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a különböző beilleszkedési és/vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek pedagógiai szűrését, prevencióját és korrekcióját csoportos és egyéni formában.

Fitness terápia
A fitness terapeuták képesek és alkalmasak a helytelen életmód következtében kialakuló egészségkockázati tényezők felismerésére, a feszültségekkel teli életmód betegségek kialakulásának megelőzésére, az egyén egészségi állapotának felmérésére, és a terhelhetőségi szintjének megállapítására, egyéni és csoportos preventív és korrekciós mozgásprogram összeállítására és vezetésére az élet különböző területein.

Gazdasági informatikai elemző
A gazdasági informatikai elemző szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas a vállalat informatikai lehetőségeinek magas szintű működtetésére az informatikai lehetőségek támogatásával. Alkalmas a vállalkozások, vállalatok vezetéséhez, működtetéséhez szükséges információk összegyűjtésére, statisztikai feldolgozására kész programrendszerek segítségével. Elsajátítja a legújabb operációs rendszerek, irodai programcsomagok alapfokú ismeretét és használatát, beleértve ebbe a költséghatékony alternatív operációs rendszereket, irodai programcsomagokat.

Gazdaságvédelmi szakközgazdász
A képzettség birtokában a gazdaságvédelmi szakközgazdász szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas pénzügyi-adózási ellenőrzést folytató csoportokban végzendő szakfeladatok ellátására, e csoportok irányítására, pénzügyi és adózási ellenőrzési tervek és programok készítésére, a bűncselekmények bizonyítási eljárásainak lefolytatására, a bírósági eljárásban történő hatékony részvételre.

Gépírásoktató:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a gépírásoktatói szakképzettség, szakmódszertan birtokában képesek a különböző korosztályú tanulók számára szakszerűen oktatni a szabályos tízujjas gépírást, mint az elektronikus írásbeli kommunikáció alapját.

 A gépírásoktatók ismerik:

 • a számítógépes munkavégzés körülményeit (helyes test- és kéztartás, ergonómiai munkakörnyezet és munkakörülmények kialakítása, készségszintű ismerete)
 • a szabályos tízujjas vakírás alapjait (gépírás)
 • a gépírás készségszintű használatát
 • gépírás-elméleti ismereteket
 • a gépírás tanítás-módszertani ismereteit
 • gépírási oktatóprogramok ismereteit
 • szövegszerkesztési ismereteket
 • a levélkészítés alapjait.

Gumiipari technológiai
A gumiipari technológiai szakmérnökök képesek a termelő vállalatoknál a gumi- és abroncsgyártással összefüggő feladatok megoldására, valamint rendelkeznek azokkal a műszaki, gumiipari technológiai ismeretekkel, amelyek szükségesek egy vállalati technológiai rendszer kiépítéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez.

Környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök
A képzés célja: olyan felsőfokú környezet- és vízgazdálkodási szakemberek képzése, akik a felsőfokú agrár és műszaki graduális képzésben megszerzett mérnöki ismereteik birtokában a szakmérnök-képzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával képesek a környezetgazdálkodási, vízgazdálkodási tevékenységet folytató termelő és szolgáltató vállalatoknál, felügyelőségnél, szakhatóságoknál, önkormányzatoknál és non-profit szervezeteknél a környezetgazdálkodással és vízgazdálkodással összefüggő integrált feladatok megoldására. Továbbá rendelkeznek azokkal a speciális mérnöki, projektmenedzsmenti ismeretekkel, amelyek szükségesek az ipari és mezőgazdasági szakterületeken a környezet- és vízgazdálkodás gyakorlati feladatainak elvégzéséhez.

Környezettudományi és biztonsági menedzser
A környezettudományi és biztonsági menedzser szakon végzettek az elsajátított kompetenciák és tudáselemek birtokában alkalmasak az emberi környezetben lejátszódó fizikai, kémiai, földtudományi és biológiai folyamatok megértésére, kezelésére, a környezet- és biztonságtudományi elméletek, elvek gyakorlati alkalmazására, a közigazgatási, jogi és biztonsági szabályozások, valamint a kutatások környezetre gyakorolt hatásainak ismeretében terepi és laboratóriumi vizsgálatok végzésére, alkalmazói szintű kutatások tervezésére, lebonyolítására.

Közlekedésmérnöki alapképzési szak – légiközlekedési hajózó szakirány:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek:

 • a repülés megtervezésére, a szükséges navigációs és teljesítményszámítás elvégzésére;
 • a repülési terv elkészítésére, leadására;
 • angol nyelvű rádióforgalmazásra;
 • a meteorológiai helyzet elemzésére, értékelésére;
 • a repülésbiztonsági szabályok betartására;
 • a pilóta által üzemeltethető repülőgépeknél a műszaki állapot leellenőrzésére;
 • az angol nyelvű szakirodalmat, dokumentációt készség szinten használni;
 • elméleti és gyakorlati ismeretei alapján újabb típus- vagy kategória jogosítás megszerzésére.

Iskolai mentor
A szakirányú továbbképzés célja, hogy a tanári mesterszak szakmai gyakorlatainak vezetésére, illetve a gyakornokok segítésére vonatkozó korszerű tudással, pozitív emberi tulajdonságokkal rendelkező olyan szakembereket képezzen, akik felkészültségüket a felsőoktatás és közoktatás számára egyaránt hasznosíthatják.

Inkluzív nevelés pedagógusa

A végzett pedagógusok elméleti, módszertani és gyakorlati tudásuk birtokában készek és képesek a különleges gondozásra jogosult gyermekek, tanulók befogadó nevelésére, differenciált csoportos foglalkoztatására többségi keretek között. Együttműködnek a segítőszakmák képviselőivel és a szülőkkel.

Innovációs menedzser

A képzés célja olyan felsőfokú innovációs menedzserek képzése, akik képesek számos szervezeti probléma megoldására komplex innovációs ismereteik révén, az elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok integrálására. A végzettek ismerik az innovációelmélet programjait, illetve a műszaki fejlesztés és a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos kérdéseket. Képesek a változó gazdasági környezetben előforduló K+F és egyéb szervezeti problémák megoldására, a pályázatos menedzsment tevékenységgel kapcsolatos döntés előkészítési és megvalósítási tevékenység során pénzügyi és szakmai elemző, értékelő munka végzésére.

Iskolai sportkör tartására képzett szakember

A képzés célja, hogy a szakon végzettek a megszerzett ismereteik, képességeik és készségeik birtokában alkalmassá váljanak arra, hogy a közoktatás 1-8. osztályában iskolai sportkör tartására képzett szakemberként bekapcsolódhassanak a mindennapos testnevelés délutáni feladatainak ellátásába. Szerezzenek kompetenciákat a tanulók természetben vagy teremben végzett játék-és sportfoglalkozásaik szervezésére és vezetésére, váljanak alkalmassá a különböző egészségközpontú elvárások munkafeladatainak ellátására.

 

Logisztikai és szállítmányozási menedzser
A logisztikai és szállítmányozási menedzser megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában képes vállalati, illetve makroszintű logisztikai rendszerek, folyamatok átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére és irányítására. Képes összetett, többféle szállítási mód összekapcsolásával megvalósuló fuvarozási, szállítási folyamat, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására. Képes továbbá az ipari és mezőgazdasági termelési folyamathoz kapcsolódó raktározás, szállítási csomagolás megtervezésére, szervezésére, irányítására.

Kreatív írás
A szakirányú továbbképzés szak keretében szerzett ismeretekre alapozva az írás- és beszédkészség, illetve a tárgyalási stílus fejlesztése a tudás sokrétű felhasználására a kommunikáció és az írott média területén.

Marketingszervezetek irányítása szakközgazdász
A szakirányú képzésben oklevelet szerzett személy képes a döntés-előkészítéshez szükséges információk beszerzésére és elemezésére; a vállalati és üzletági stratégiához illeszkedő marketingstratégia tervezésére; a megvalósítás szervezésére, feladatainak meghatározására, folyamatának irányítására és ellenőrzésére; a marketing részstratégiák elemzésére, tervezésére, a kapcsolódó folyamatok szervezésére; a marketingtevékenység és -szervezet vezetésére.

Mérnök-közgazdász (főiskolai)
A szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes a módszertani és széles körű szakmai megalapozás után a közgazdasági problémák önálló felismerésére, elemzésére és megoldására, valamint a gazdaságpolitikai alkalmazásokat, részpolitikákat, piaci intézményi kereteket is ismerik és tudják kezelni.

Minőségirányítási szakmérnök
A minőségirányítási szakemberek képesek a termelő és szolgáltató vállalatoknál a minőségirányítással összefüggő feladatok megoldására, valamint rendelkeznek azokkal a műszaki, minőségirányítási és humán-menedzsment ismeretekkel, amelyek szükségesek egy vállalati minőség-menedzsment rendszer kiépítéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez.

Műszaki logisztikai szakmérnök
A műszaki logisztikai szakmérnökök képesek és alkalmasak a korszerű logisztikai rendszerek bevezetésének előkészítésére, a logisztikai szervezetek irányítására, fejlesztésére, a logisztikai tevékenységek speciális feladatainak ellátására, a z üzemi vállalati logisztikai folyamatok elemzésére, tervezésére, szervezésére és irányítására, a logisztikai technológiákban alkalmazott gépek, berendezések üzemeltetésének irányítására, műszaki fejlesztési feladatok ellátására.

Munkavédelmi
A végzettek képesek lesznek munkakörükben az adott vállalat, vállalkozás, munkavédelmi hatóság működési területén jelentkező munkavédelmi problémákat felismerni és azok kezelése érdekében – a műszaki, tudományos, jogi és gazdasági eszközrendszer felhasználásával – megoldási javaslatokat tenni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. A képzés során jártasságot szereznek a munkavédelem ismert vizsgálati, illetve értékelési módszereinek alkalmazásában és képessé válnak azok fejlesztésére, valamint új módszerek kidolgozására.

Munkavédelmi szakmérnök
A végzettek képesek lesznek munkakörükben az adott vállalat, vállalkozás, munkavédelmi hatóság működési területén jelentkező munkavédelmi problémákat felismerni és azok kezelése érdekében – a műszaki, tudományos, jogi és gazdasági eszközrendszer felhasználásával – megoldási javaslatokat tenni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. A képzés során jártasságot szereznek a munkavédelem ismert vizsgálati, illetve értékelési módszereinek alkalmazásában és képessé válnak azok fejlesztésére, valamint új módszerek kidolgozására.

Outdoor programvezető
A szakirányú képzésben oklevelet szerzett személyek képesek legyenek a megszerzett ismeretek, képességek és készségek birtokában outdoor programvezetőként munkát vállalni. Szakmai felkészültségükkel garantálni tudják az outdoor programvezetői munka legmagasabb minőségét a társadalmi elvárásoknak megfelelően. Képesek az emberek kultúrált szabadidő eltöltésének segítésére és a különböző egészségközpontú szolgáltatások munkafeladatainak ellátására. A képzés olyan kompetenciákat kapcsol össze és mélyít el, amelyek az outdoor programszervezői tevékenységen túl vállalkozás kialakítására is alkalmassá teheti az outdoor programvezetőt.

Óvodás- és kisiskoláskori idegen nyelvi kommunikátor
A képzés célja olyan idegen nyelvi kommunikátorok képzése, akik a megjelölt három nyelven (angol vagy német, vagy francia) megértik és használják a gyakoribb mindennapi kifejezéseket, munkájukat megbízható idegennyelv-ismeret, és az óvodás- illetve kisiskoláskorúakkal kommunikációra képes idegennyelv-használat jellemzi, különös tekintettel a 3-8 éves korosztály nyelvhasználatára.

Pedagógus szakvizsga
A képzés célja a pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő megújítása. A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során a pedagógusok felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben; a intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozóan;az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő személyiségformálás elméletére,módszereire.

A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés ismeretkörei:

A lelki, fizikai egészség megőrzésének és fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdése az iskolában
Az inklúzió pedagógiája
Család- és gyermekvédelem
Diáktanácsadás
Iskolai szabadidős programok szervezési feladatai
Könyvtár-pedagógia
Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés
Preventív és korrektív pedagógiai pszichológia
Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (angol nyelv)
Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (biológia)
Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (fizika)
Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (ének-zene)
Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (magyar nyelv)
Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (matematika)
Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (testnevelés)
Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (ügyviteli ismeretek)
Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
 

Pénzügy, adó és adóeljárás szakközgazdász
A szakirányú képzésen oklevelet szerzett személy e képzettség birtokában képes felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket, önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában, tervezésében, különös tekintettel az a gazdasági vállalkozások adózással összefüggő feladataira. Alkalmazni tudják a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit.

Regionális szakközgazdász
A szakirányú képzésen oklevelet szerzett személy e képzettség birtokában képes felismerni és értelmezni a gazdasági folyamatok hátterét, összefüggéseit, a globalizáció egyre erősödő hatását az egyes régiók működésére. Átlátja a régiók helyét és szerepét a gazdaságban. Alkalmazni tudja a pályázati úton elérhető pénzeszközök elnyerésének és felhasználásának elméleti- és technikai ismereteit, hatékonyan érvényesíti saját régiójának álláspontját és érdekeit.

Roma társadalomismereti szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a hallgatók felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről. Történeti, néprajzi, szociológiai, kulturális antropológiai ismereteket szereznek a cigányság múltjáról; kultúrájukról, szokásaikról, hagyományaikról, valamint a romani nyelvről. Képessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben. Szakképzettségüket, ismereteiket felhasználják a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán, a családokkal, szülőkkel történő hatékony kommunikáció, valamint a gyermekvédelemben részt vevő szakemberekkel történő együttműködés során.

Sportanimátor
A szakirányú képzésben oklevelet szerzett személyek képesek legyenek a képzés befejeztével sportanimátorként a munkaerő piacon önállóan megjelenni és elhelyezkedni. A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak szállodák, wellness hotelek, egészségközpontok, gyógyfürdők alkalmazásában mozgásprogramok tervezésére, szervezésére és levezetésére, szabadidősport és rekreációs programszervező, sportmenedzser, sportanimátori munkakörök betöltésére.

Stíluskommunikátor
A szakirányú továbbképzési szakot mindazoknak ajánljuk, akik érdeklődnek az öltözködés és a divattrendek iránt, jártasságot szereznének a fodrászat és a kozmetika területén is. A multi- és interdiszciplináris oktatási forma olyan kompetenciákat kapcsol össze és mélyít el (divatközvetítés, viselkedéskultúra, menedzsment), amelyek a divatközvetítői, tanácsadói tevékenységen túl üzletvezetésre is alkalmassá teszik a stíluskommunikátort. A divatközvetítés, a viselkedéskultúra és a menedzsment szerves egységet képez, hiszen a mindenkori gazdasági folyamatoktól függő divat, mint nonverbális kommunikációs forma, meghatározó eleme a külső és belső harmóniát ötvöző stílusnak, amely minden vállalkozási szinten bővítheti az egyén érvényesülési lehetőségeit, és gazdasági előnyökhöz juttathatja a munkaadót.

Személyi edző
A felsőfokú személyi edző szakemberek a felsőfokú graduális képzésben a testnevelés és sport műveltségterületen megszerzett ismereteik képességeik és készségeik birtokában alkalmasak egyéni és csoportos edzések vezetésére, személyre szabott edzésterv készítésére, termi és szabadtéri edzések megszervezésére és lebonyolítására, teremedzői feladatok ellátására, élsportolók speciális felkészítésére. Ismereteik birtokában a végzettek az egészséges életmód követőivé válnak, jól ismerik az emberi test felépítését, működését, a táplálkozás és testsúlyszabályozást, így a legkorszerűbb életmód és életvezetési tanácsokkal látják el tanítványaikat.

Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács
A szakirányú továbbképzés célja a szakmai nyelvoktatáson kívül, olyan szakfordítók és tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre Szükség van arra, hogy a szakfordítók és tolmácsok az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak legyenek a forrásnyelvi és célnyelvi ország politikai, társadalmi gazdasági életében, valamint az Európai Unió intézményrendszerében, és ismerjék a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait.

Település- és területfejlesztési menedzsment

A képezettség birtokában az oklevelet szerzett személy képes lesz egy adott térség, település gazdasági és társadalmi folyamatainak vizsgálatára, irányítani regionális és önkormányzati fejlesztési stratégiák kidolgozását és végrehajtását.

 

Vállalati irányítás és kontrolling szakközgazdász
A képzettség birtokában a vállalati irányítás ás kontrolling szakközgazdász szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas vállalatok, vállalkozások irányítására, kontrolling rendszer létrehozására és működtetésére, kontrolling tevékenységet folytató csoportokban végzendő szakfeladatok ellátására, e csoportok irányítására. A vállalkozások vállalatok vezetéséhez szükséges információk összegyűjtésére, feldolgozására, koordinálására, vállalati tervezésre és szervezésre.

Wellness és spa szakközgazdász:

E képzettség birtokában, a wellness és spa szakközgazdász szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes:

 • felismerni és értelmezni a turisztikai, kiemelten az egészségturisztikai folyamatok hátterét, összefüggéseit;
 • megismerni és átlátni a turisztikai szektor, kiemelten az egészségturisztikai szektor sajátosságait, e szervezetek működési rendszerét, szabályozó folyamatait, hatásrendszerét;
 • az egészségturisztikai szervezetek és desztinációk stratégiájának és terveinek kidolgozására, egészségturisztikai projektek irányítására, megvalósítására;
 • önállóan tevékenykedni az egészségturisztikai szolgáltatók – kiemelten a wellness és a spa területén – gazdálkodásában, irányításában és tervezésében;
 • megismerni az egészségturisztikai szolgáltatásokat, ellátni a marketing-menedzsment feladatokat, kiemelten a termékfejlesztéssel összefüggő területekre;
 • megismerni a keresleti trendeknek megfelelő termékelemeket, és alkalmazni az innováció, a fejlesztés eredményeit a termékfejlesztés területén, kiemelten a wellness-szállodák, fürdők/spa-k, fitness-termek, szépségszalonok, spa-desztinációk, day-spa-k vonatkozásában;
 • megfelelő magatartásformákat kialakítani, a vendég-és partnerkapcsolatokat ápolni, fejleszteni, jól kezelni az emberi konfliktusokat, megfelelően kommunikálni.

 

shadow