Mesterképzésben

MESTERKÉPZÉSI SZAKOK

Andragógia
Nemzetközi tanulmányok
Ének- zene tanár
Fizikatanár

Földrajztanár
Informatikatanár
Kémiatanár
Környezettan-tanár
Magyartanár
Matematikatanár

Mérnöktanár (gépészmérnök)
Pedagógiatanár

Testnevelő tanár
Történelemtanár
Vizuális-és környezetkultúra tanár

 

Andragógia

A képzés célja olyan andragógusok képzése, akik megszerzett társadalomtudományi ismereteik birtokában alkalmasak az európai közösséghez, a fejlett országokhoz való felzárkózás támogatására, és a felnőttoktatás és képzés feltételeinek differenciált fejlesztésére. Ismerik a leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének problémakörét, és képesek oktatási- képzési intézmény-, eszköz- és módszerfejlesztésére, valamint a tanulási lehetőségekhez való fizikai és virtuális hozzáférés támogatására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Nemzetközi tanulmányok

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. A képzést elvégző hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére. Képesek elhelyezni a kelet-közép-európai térség perspektíváit a nemzetközi viszonyok kihívásai között. A végzett hallgatók ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlődési tendenciáit és megfelelő diszciplináris – civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti –, valamint gyakorlati – diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai – jellegű ismeretekkel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 

Ének- zene tanár

Kifutó rendszerben (utoljára 2016. szeptemberi kezdéssel), az ének-zene alapszakos képzést követően, vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképesítésre, illetőleg ismeretekre alapozva a hallgatók kettő/három, illetve öt féléves mesterképzés keretében szerezhetnek tanári oklevelet.

Fizikatanár

A mesterszakot elvégző okleveles fizika tanárok a közoktatás 6-12 osztályában jogosultak a fizika tantárgy oktatására általános iskolában, gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában és szakképző intézményben.

A tudományterületeken magas szintű alaptudással, széles körben hasznosítható sokoldalú készségekkel, általános műveltséggel, korszerű természettudományos szemléletmóddal, matematikai és informatikai, fizikai alapokkal rendelkeznek. Képesek lesznek új tudományos felismerések elérésére és jelenthetik az adott szaktudományi és szakmódszertani területen a doktori iskolák számára a PhD hallgatói, majd felsőoktatásban az oktatói utánpótlást.

Földrajztanár

A tanári mesterszakos (MA) képzés során az alapfokozaton szerzett szakképzettségre és ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, valamint a doktori képzésre való felkészítés válik meghatározóvá.

Informatikatanár

A Nyíregyházi Főiskola legnépszerűbb képzése a pedagógusképzés, minden harmadik felvett hallgató erre a területre jelentkezik. A siker oka elsősorban a diplomások számára hirdetett tanári mesterképzés, amelyre többek között az alapszakon végzettek, illetve korábbi főiskolai szintű tanári diplomával rendelkezők jelentkezhetnek. A képzést sikerrel befejezők a diplomával egyetemi végzettséghez jutnak.

Kémiatanár

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

Környezettan-tanár

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

Magyartanár

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

Matematikatanár

A Nyíregyházi Főiskola legnépszerűbb képzése a pedagógusképzés, minden harmadik felvett hallgató erre a területre jelentkezik. A siker oka elsősorban a diplomások számára hirdetett tanári mesterképzés, amelyre többek között az alapszakon végzettek, illetve korábbi főiskolai szintű tanári diplomával rendelkezők jelentkezhetnek. A képzést sikerrel befejezők a diplomával egyetemi végzettséghez jutnak.

Mérnöktanár (gépészmérnök)

A képzés célja a felsőfokú műszaki képzésre alapozva az iskolai rendszerű és az iskolai rendszeren kívüli, valamint az akkreditált szakképzésben az elméletigényes tantárgyak tanítására, a műszaki szakoktatás területén a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés, továbbá a szakképzési irányultságú tudományos minősítés megszerzésének megalapozása.

Pedagógiatanár

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

 

Testnevelő tanár

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, az iskolai testnevelés és sport oktatási-nevelési feladatainak ellátására, a szakképzésben, a felsőoktatásban és a felnőttképzésben, emellett a sportszakmai tárgyak oktatási, valamint minden szinten a sportpedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

 

Történelemtanár

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

 

Vizuális-és környezetkultúra tanár

 

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, valamint az alapfokú művészetoktatási intézményben az oktatási-nevelési feladatok ellátására, továbbá akik képesek a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

.
 

shadow