Alapképzésben

Biológia (BSc)

Célunk, hogy diákjainkból gyakorlatorientált szakemberek váljanak. Bioanalitikus szakirányos ismeretek birtokában képes leszel mikrobiológiai, egészségügyi, élelmiszeripari laboratóriumok feladatainak ellátására. Az ökológus-szakirány elvégzése után pedig nem okoz majd gondot az ökológia, a hidrobiológia, a természetvédelem területein terepi és laboratóriumi felméréseket megtervezni, elvégezni és kiértékelni. Elhelyezkedhetsz: egészségügyi gyógyszeripari, környezetvédelmi, vízügyi és minőség ellenőrző laborokban, természetvédelemi szervezeteknél.

Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA)

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik megfelelő fejlesztési és nevelési módszereket alkalmaznak az újszülöttkortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozása és fejlesztése érdekében. A megszerzett komplex gondozási, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismereteik birtokában segítik a célzott korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi képességeinek a fejlődését, szocializációját, valamint támogatják a kisgyermekes családok nevelési tevékenységét. Alkalmasak gondozói, nevelői, közvetítői, képviselői és tanácsadói feladatok elvégzésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Földrajz (BSc)

A geográfus alapképzésben (BSc) résztvevők elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat. Továbbá kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a Földön lejátszódó természeti és társadalmi folyamatok sajátosságainak és kölcsönhatásainak felismeréséhez. A képzésben résztvevők alkalmassá válnak a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására, valamint a környezeti, tájminősítési, település- és térelemzési szakmai kérdések megoldására, ezek döntési hátterének kidolgozására. Az alapdiplomával rendelkezők a szakirányi tanulmányok során szerezhető szakképzettségük alapján környezeti, terület- és településfejlesztési, valamint térinformatikai és idegenforgalmi tevékenységeket folytató vállalatoknál, intézményeknél tudnak elhelyezkedni.

Gazdálkodási és menedzsment (BA)

E szak keretében az intézmények és az üzleti élet legfontosabb területeire képezzük az okosan gazdálkodó, gyakorlathoz is értő szakembereket, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére.

Gépészmérnöki (BSc)

A természettudományi alapokkal rendelkező műszaki szakemberek gépészmérnökké válva alkalmasak gépek, készülékek, berendezések, szerkezetek konstrukciós tervezésére, gépi technológiai műveletek szakszerű irányítására és végrehajtására, a minőségirányítási rendszerek létrehozására, fenntartására és fejlesztésére.

 

Járműmérnöki (BSc)

Az alapképzési szakon végzett járműmérnökök képesek a közlekedési, szállítási- és logisztikai feladatok sajátosságait figyelembe véve a közúti- (személy-és haszongépjárművek), vasúti-, vízi- és légijárművek, illetve járműrendszerek és mobil gépek, valamint építő- és anyagmozgató gépek rendszerszemléletű üzemeltetésére, tervezésükkel, gyártásukkal, javításukkal kapcsolatos mérnöki alapfeladatok megoldására. E feladataikat a biztonság, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás szempontjait figyelembe véve képesek ellátni.

Képalkotás (BA)

Az alapszakon végzett szakember hagyományos és korszerű elméleti és gyakorlati művészeti, rajzi, színelméleti, esztétikai és a festőmesterség gyakorlati ismereteivel rendelkezik. Önállóan tervez és kivitelez képi kompozíciókat.

Környezettan (BSc)

Képzési célunk, hogy diákjaink gyakorlatorientált környezetkutatókká váljanak. A természetvédelmi monitorozó szakirányunk teljesítése után képes leszel bekapcsolódni az állami és civil szervezeteknél folyó természetvédelmi munkába, mind a projektek előkészítése, mind azok megvalósítása terén. Alkalmas leszel a környezettudományhoz kapcsolódó alap és alkalmazott kutatói feladatok ellátására. Elhelyezkedhetsz: önkormányzatoknál, természetvédelmi szervezeteknél, környezetvédelmi laboratóriumokban, ipari kutatóintézetekben, és minőségellenőrző laboratóriumokban.

Hivatásos repülőgép vezető (BSc)

A felsőfokú végzettségű szakemberek, a megszerzett mérnöki ismereteik birtokában képesek a repülőgépeket üzemeltető vállalkozásoknál, szervezeteknél a hivatásos repülőgépvezetői tevékenység ellátására és a repülőgépek üzemeltetésével, karbantartásával, a szállítási feladatok szervezésével, megoldásával kapcsolatos teendők végzésére.

Közlekedésmérnöki (BSc)

A közlekedésmérnökök alkalmasak a közlekedési, szállítási és logisztikai folyamatok tervezésére, előkészítésére, működtetésére és irányítására, a kapcsolódó igazgatási és hatósági feladatok ellátására. Megválasztják, fenntartják és üzemeltetik a közlekedési ágazat gépeit és eszközeit. Az alapszakon belül választható a műszaki logisztika, a légiközlekedési műszaki és a légiközlekedési katonai hajózó (vadászpilóta) szakirány.

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BSc)

A végzett szakemberek alkalmasak a nemzetgazdaság valamennyi ágazatában beosztott gépészmérnöki feladatok ellátására. Vállalkozóként képesek termelési, fejlesztési és tanácsadási szolgáltatások végzésére, a mezőgazdasághoz kapcsolódó kereskedelmi és gazdasági folyamatok elemzésére, irányítására.

 

Mezőgazdasági mérnöki (BSc)

Az agrármérnökök a megszerzett természettudományi, mezőgazdasági, műszaki és gazdasági ismereteik birtokában alkalmasak az agrárágazat mérnöki feladatainak ellátására. A gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képesek a mezőgazdasági termelési, gazdasági, kereskedelmi, fejlesztési és tanácsadási feladatok végzésére.

Programtervező informatikus (BSc)

Akik programtervező informatikus szakra járnak, általában már a végzés közben „elkelnek” a munkaerőpiacon, a jó programozó kiváló lehetőségek közül választhat. Miért? Mert megfelelő ismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy programokat írjanak, avagy fejlesszenek. Elsajátítják az algoritmusok tervezését, elemzését. Képesek a Web-programozásra, multimédiás alkalmazások tervezésére. A programtervező informatikus asszisztens hallgatóink képesek részt venni hardver és szoftver rendszerek tervezésében, létrehozásában, működtetésében.

Sport- és rekreációszervezés (sportszervezés) (BSc)

Az alapszakon szerzett közgazdasági és sporttudományi ismeretek birtokában a hallgatóknak jó elhelyezkedési lehetőségeik vannak országos és helyi sportszervezeteknél, sportvállalkozásoknál, mint szakmai ügyintézők vagy vezetők.

Szociálpedagógia (BA)

A szociálpedagógus képes a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális, mentális problémáinak kezelésére nevelési-oktatási intézményekben, a szociális ellátórendszerben, munkaügyi központokban, non-profit jellegű intézményekben, társadalmi és vallási szervezetekben.

Tanító (BA)

A tanító szak célja: Olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az általános iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályában legalább egy az oklevélben megnevezett műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására.
A hallgatónak a tanulmányai megkezdésekor kötelező egy műveltségterületet választania. Ez lehet a Magyar nyelv és irodalom vagy az Ember és társadalom vagy a Matematika vagy a Vizuális nevelés. A szak nagy hangsúlyt helyez az elmélet és a gyakorlat egységének a megvalósítására. A tanítóképzés erősen gyakorlatorientált, a tanító szakos hallgatók csoportos és egyéni tanítási gyakorlatokon vesznek részt a főiskola két gyakorlóiskolájában, a 8. félévben pedig 8 hetes összefüggő szakmai gyakorlat teljesítenek külső (városi vagy vidéki) iskolákban.

Turizmus-vendéglátás (BA)

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatására.

shadow