Skip to Content

Hidrobiológiai vizsgálati módszerek

 


A hidrobiológia vizsgálati módszerei (BIB2315)

Oktató: Dr. Vincze György, főiskolai docens
 
hét
téma
1
A molekulaspektrometria elvi alapjai. A molekulák energiaszintjei: az elektron, a rezgési és a forgási energiaszintek. A lehetséges átmenetek és a kiváltásukhoz szükséges energiák. Az abszorpció és a funkciós csoportok kapcsolata. A kromofor csoportok és az elnyelést befolyásoló hatások. A csoportrezgések.
2
A tömegspektrometria elméleti alapjai. A minta bevitele, ionizálása és fragmentálásának körülményei. A fragmentek szeparálásának módszerei. A detektálás lehetőségei. A tömegspektrum és kiértékelési lehetőségei mennyiségi és minőségi vonatkozásban.
3
Az elválasztástechnikai módszerek alapjai. A gázkromatográfia elvi alapjai. A minta injektálása, a minta alkotóinak szétválasztása: a töltött- és a kapilláriskolonnák. A detektálás módszertana. Nagy hatékonyságú kombinált eljárások: GC-MS.
4
A folyadékkromatográfia elvi alapjai. A mintabevitel, az elválasztó rendszerben lejátszódó szorpciós folyamatok – a folyadékkromatográfiás módszerek felosztása. A detektálás lehetőségei.
5
A vízanalitikai vizsgálatok elektrokémiai módszerei. A pH meghatározásának elvi alapjai. A galvánelem, az elektromotoros erő, kombinált üvegelektród felépítése és működése. Ionszelektív elektródok.
 
6
A vizek ökológiai minősítéséhez felhasznált biológiai jellemzők. Biokémiai és anyagcsere-élettani folyamatok nyomon követésének módszertana. A fotoszintetikus aktivitás és a respirációs folyamatok mérésének lehetőségei.
 
7
A vizek ökológiai minősítéséhez felhasznált élőlénycsoportok vizsgálatának módszertana a VKI szerint. A planktonikus élőlény-együttesek –bakterioplankton, fitoplankton és zooplankton- mintavételének és vizsgálatának módszertana. A bentikus életközösségek.
 
8
A vizek ökológiai minősítéséhez felhasznált élőlénycsoportok vizsgálatának módszertana a VKI szerint. A makrofiták, a makroinvertebráták és a halak vizsgálatának módszertani alapjai.
 
9
A természetes vizek fizikai, kémiai és biológiai monitoringja. A biomonitoring elméleti alapjai. A bioindikáció elve. Monitoring célú vizsgálatok a szerveződés különböző szintjein.
 
10
Bioindikációs vizsgálatok lehetőségei sejt, szöveti és egyed szinten. Biokémiai és fiziológiai változások detektálásának lehetőségei monitoring célra.
 
11
Bioindikációs vizsgálatok szupraindividuális szinten. Biomonitoring céljára felhasználható élőlények és élőlény-együttesek.
 
12
Monitoring rendszerek alkalmazása a hidrobiológiai gyakorlatban. A VKI ajánlásai a monitorrendszerek telepítésére és működtetésére vonatkozóan. Természetes vizek toxikus szennyezőinek gyors detektálási lehetőségei.
 
13
Toxikológiai tesztek a hidrobiológiai gyakorlatban. Akut és krónikus toxikológiai tesztek. A kiemelten kezelendő anyagok mutagén, karcinogén és embriotoxikus hatásainak vizsgálata.
 
14
A félév során tárgyalásra kerülő témák rendszerező áttekintése, elősegítve ezzel a vizsgára történő eredményes felkészülést.
 
 
 
Félévi követelmények
 
● Az előadásokon a TVSz értelmében a részvétel nem kötelező, de elvárt. Az előadásoktól való távolmaradásnak következménye nincs!
● A kollokvium írásbeli beszámoló. A számonkért tananyag a félévi előadásokon elhangzottakat és az elektronikusan rendelkezésre bocsátott, írásban összefoglalt ismereteket öleli fel.
● A vizsgák során meg nem engedett eszközök, „információforrások” használata automatikusan elégtelen vizsgajegyet eredményez.
● Az elégséges vizsgajegy eléréséhez minimálisan 50 %-os teljesítményszint elérése szükséges. A további érdemjegyek a következőképpen alakulnak:
            100 – 85 % - jeles (5),
84 – 75 % - jó (4),
74 – 65 % - közepes (3),
64 – 50 % - elégséges (2),
50 – 0 % - elégtelen (1).