Skip to Content

Vízkémia

 

 

Vízkémia (KEB 2009)

 Oktató:Dr. Vincze György, főiskolai docens
 
hét
téma
 
1
A víz kémiai és szerkezeti felépítése. A víz kémiai összetétele. A vízmolekula felépítése, a molekula sajátságai és az abból következő tulajdonságok. A vízmolekulák halmazai, halmazállapot-változások. A halmazállapot változások szabályai.
 
2
A víz állapotdiagramja. A vízmolekula halmazainak szerkezete. A jég szerkezete. A cseppfolyós víz szerkezeti modelljei: a szerkezeti üregek elmélete; a vízhidrát elmélet; a váltakozó rajok elmélete.
 
3
A víz fizikai tulajdonságai és azok következményei. A víz sűrűsége – az állóvizek rétegződése, a víz fagyásának jellemzői, s annak ökológiai jelentősége. A víz viszkozitása. A víz felületi feszültsége – a víz felületi határrétegének jelentősége, szerepe a víz anomális viselkedésében.
 
4
A víz termikus sajátságai – a víz szerepe a klíma alakításában. A környezetünkben található víz kémiailag nem tiszta – híg vizes oldat. A víz, mint oldószer. A vizes oldatok összetételének megadása. A gázok oldódása. Az oldhatóság függése a hőmérséklettől és a nyomástól.
 
5
Szilárd anyagok oldódási folyamatai – oldódás exoterm és endoterm folyamatai. Az oldáshő. A folyadékok elegyedése – a korlátlan, korlátolt elegyedés. A vizes oldatok sajátságai. Az oldott anyag hatása a víz szerkezetére.
 
6
Az oldott anyagok hatása a víz gőznyomására – Raoult törvénye. Az oldott anyag hatása a vizes oldatok halmazállapot-változásaira. Az ozmózis. A vizes oldatok ozmózisnyomása.
 
7
A természetes vizek sav-bázis egyensúlya. A savak és a bázisok erőssége. A vizes oldatok kémhatása – a pH. A pufferoldatok és szerepe a természetes vizekben.
 
8
Komplexképződés a vizes oldatokban. A komplexek kialakulása és szerkezetének magyarázata. A komplexek jelentősége a természetes vizekben. A komplexkémiai stabilitási állandók.
 
9
Redoxi reakciók vizes közegben. Elektrokémiai folyamatok vizes oldatokban. Ioncsere egyensúlyok. Ioncserélő műgyanták. Az ioncserélő anyagok tulajdonságai.
 
10
A víz körforgása. A természetes vizek kémiai jellemzői. A csapadékvíz. A folyó vizek. Tavak, mesterséges tározók vize.
 
11
A tengerek vizének összetétele, jellemzői. A felszín alatti vizek sajátságai. Az ásványvizek és a hévizek.
 
 
12
A természetes vizek kölcsönhatása a környezettel. A víz és a légkör kölcsönhatása. A levegőt alkotó gázok oldódósa, a levegőszennyezők kimosódása és ökológiai következményei.
 
13
A földkéreg és a vízöv kölcsönhatásai. A víz biológiai jelentősége. Társadalmi hatások.
 
14
A hidroszféra szerves és szervetlen szennyező anyagai és hatásaik.
 
 Félévi követelmények
 
● Az előadásokon a TVSz értelmében a részvétel nem kötelező, de elvárt. Az előadásoktól való távolmaradásnak következménye nincs!
● A kollokvium írásbeli beszámoló. A számonkért tananyag a félévi előadásokon elhangzottakat öleli fel.
● A vizsgák során meg nem engedett eszközök, „információforrások” használata automatikusan elégtelen vizsgajegyet eredményez.
● Az elégséges vizsgajegy eléréséhez minimálisan 50 %-os teljesítményszint elérése szükséges. A további érdemjegyek a következőképpen alakulnak:
            100 – 85 % - jeles (5),
84 – 75 % - jó (4),
74 – 65 % - közepes (3),
64 – 50 % - elégséges (2),
50 – 0 % - elégtelen (1).