Skip to Content

Vízi természet és környezetvédelem

 

 

Vízi természet és környezetvédelem (BIB 2323)

Oktató: Dr. Vincze György, főiskolai docens
 
hét
téma
 
1
A vízkeret irányelv, mint az Európai Unió vízügyi tevékenységét meghatározó dokumentum. A vízminőség-védelem szabályozása az irányelv szellemében. A tagállamok szintjén elérendő célok, és azok megvalósításának lehetőségei.
 
2
A hidroökológia, mint az ökológiai tudomány részterülete. A fontosabb elemek biogeokémiai ciklusai. A szén a hidrogén és az oxigén ciklusa.
 
3
A hidroszféra antropogén eredetű elszennyeződésében szerepet játszó főbb tényezők és azok ökológiai vonatkozásai. A hidroszféra elszennyeződése, összefüggésben a bioszféra többi elemének kontaminációjával.
 
4
A természetes vizek elsavanyodásának problémája. A vizek sav-bázis egyensúlya és azt módosító természetes folyamatok. Az antropogén tevékenység szerepe az elsavanyodás folyamatában. A bányavizek elsavanyodásának mechanizmusa.
 
5
A felszíni és a felszín alatti vizeket szennyező fontosabb komponensek és ezek forrásai. A természetes vizek fontosabb minőségi összetevői, az egyes komponensek jelentősége. A víz szennyeződésének jellemzése – a KOI és a BOI.
 
6
Az ipar, mint a hidroszféra szennyezőforrása. Az ipari vízfelhasználás sokrétűsége és következményei. Az ipari szennyvizek fontosabb komponensei. A közlekedés hatása a hidroszféra elszennyeződésére.
 
7
A mezőgazdasági termelés hatása a vízi környezet szennyezettségére. A mezőgazdasági melléktermékek szennyező hatásai. Az agrokemikáliák és a műtrágyák alkalmazásának következményei. Az eutrofizáció.
 
8
Az urbanizáció, a kommunális szennyvizek hatása a hidroszférára. A vízterek radioaktív szennyeződése. A vízgazdálkodási beavatkozások hatásai.
 
9
A vizek szennyezőinek transzportfolyamatai a folyó és állóvizekben. A szennyezőanyagok transzformációs folyamatai, a mikrobiológiai folyamatok jelentősége.
 
10
A vízszennyezés hatása a felszíni vizekben élő alacsonyabb rendű élővilágra. A szennyezések hatása a vizek felső, átvilágított rétegének élővilágára.
 
11
A vizek alsó, sötét rétegében élő szervezetek veszélyeztetettsége. A vizek bentikus organizmusaira gyakorolt hatások.
 
12
A vízszennyezés hatása a vízinövényzetre. A vízi- és vízparti növényzet és szerkezeti jellemzői. A bemosódó vegyi anyagok toxikus hatásai. A szennyezők lebontásának lehetőségei. A parti növénytársulások változásai a szennyezések hatására.
 
13
A vízszennyezés hatása a vízi környezet állatvilágára. A növényvédelemben alkalmazott peszticidek hatásai a vízi állatvilágra. A nehézfémek specifikációja és toxikus hatásainak kapcsolata. Biomagnifikáció a vízparti táplálékláncokban.
 
14
A szennyezett ivóvíz káros, élettani hatásai. Az ellátásra alkalmas vízbázisok. Szennyezett vagy veszélyeztetett vízbázisok. A vízbázisokat szennyező mikroelemek, nehézfémek továbbá szerves anyagok.
 
Félévi követelmények
 
● Az előadásokon a TVSz értelmében a részvétel nem kötelező, de elvárt. Az előadásoktól való távolmaradásnak következménye nincs!
● A kollokvium írásbeli beszámoló. A számonkért tananyag a félévi előadásokon elhangzottakat öleli fel.
● A vizsgák során meg nem engedett eszközök, „információforrások” használata automatikusan elégtelen vizsgajegyet eredményez.
● Az elégséges vizsgajegy eléréséhez minimálisan 50 %-os teljesítményszint elérése szükséges. A további érdemjegyek a következőképpen alakulnak:
100 – 85 % - jeles (5),                                    64 – 50 % - elégséges (2),
84 – 75 % - jó (4),                                          50 – 0 % - elégtelen (1).
74 – 65 % - közepes (3),